høst 2018
PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 20 stp

Sist endret: 08.02.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 eller PFF-1001 Examen paedagogicum for lektorutdanningene, PFF-5055 Praksis 2. år lektorutdanning 8.-13. trinn

Fagstudier som beskrevet i studieplanen, minimum 90 studiepoeng. Totalt 100 studiepoeng.


Innhold

Emnet består av pedagogikk og fagdidaktikk.

Lærerens sentrale oppgave er å planlegge og gjennomføre opplæring, vurdere læring og veilede elevene i deres læringsarbeid. For å kunne planlegge undervisning, trengs det kompetanse i å omsette de faglige målene i læreplanen til praktisk undervisning. Opplæringa er organisert i fag og fagenes egenart, deres legitimering i samfunn og skole og deres utvikling vil være sentrale temaer.

Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi en undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene. Sentrale læringsteorier vil bli knyttet opp mot fagene og studentens praksiserfaringer. Klasselederkompetanse introduseres som en viktig del av lærerrollen.

Yrkesetisk kompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse. I tillegg vil studentene drøfte etiske dilemmaer og løsningsstrategier.

Praksis: se emnebeskrivelse for PFF-2001.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kandidaten har

 • kunnskap om lovverk, læreplaner og andre styringsdokumenter og det verdigrunnlag disse bygger på
 • kjennskap til samiske barns og ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk
 • ha kunnskap om egne fags egenart, utvikling og legitimering i skole og samfunn
 • kunnskap om hva klasseledelse betyr for et godt læringsmiljø
 • kunnskap om hvilken betydning motivasjon har for læring
 • kunnskap om yrkesetikk og aktuelle yrkesetiske utfordringer
 • kunnskap om tilpassa opplæring og differensiering
 • kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • kunnskap om sentrale lærings- og undervisningsteorier, med vekt på vurdering, metoder og arbeidsmåter i egne fag
 • kunnskap om fagspesifikke lærings- og kunnskapsmodeller  
 • kunnskap om hva grunnleggende ferdigheter er og hvorfor de har en plass i alle fag
 • kunnskap om kompleksiteten knytta til vurdering i skolefaget

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • planlegge læringsforløp i samsvar med forskriftene og forankring i egne fag og fagdidaktikk
 • gjennomføre undervisningssekvenser for sine medstudenter
 • bidra til at konstruktive dialoger utvikles gjennom respons på medstudenters undervisning og tekstframlegg
 • bruke digitale verktøy i egen læring og i undervisning
 • gi underveisvurdering og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelse for karakterer

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • vurdere læreplaner kritisk og konstruktivt som grunnlag for egen og kollegial lærerpraksis
 • vise profesjonsetisk holdning i relasjon til alle sider ved læreryrket og vise vilje og evne til å respektere den enkelte elevs integritet, og bidra til å utvikle elevene til bli aktive og selvstendige
 • analysere og forstå praksiserfaringer ved bruk av teori
 • kritisk vurdere egen og andres praksis i møte med elevens forutsetninger, interesser og behov med referanse til teori og praksis
 • bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever, medstudenter og kolleger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk

Undervisning

Teoriperioden er inndelt i to: en periode før og en periode etter praksis.

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier og læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy.

Undervisningsomfanget er på om lag 80 timer. I noen av temaene er undervisninga i fagdidaktikk og pedagogikk integrert.

Emnet evalueres etter hver teoriperiode. I tillegg gjennomføres gruppedrøftinger og skriftlige oppsummeringer som del av studieevalueringen.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • deltatt på 80% av undervisningen
 • presentert et muntlig fremlegg og gitt respons til medstudenters fremlegg i pedagogikk
 • presentert gitte deler av  pensum i fag 1 for medstudenter (ca. 15 minutter)
 • gitt muntlig respons på medstudenters presentasjoner fra pensum i fag 1

 

Eksamen består av:

 • Pedagogikk: Muntlig eksamen skjer i grupper på 2 studenter. Tid: ca.  30 minutter. Individuell karakter teller 50 % av endelig karakter
 • Fagdidaktikk: 6-timers åpen-bok-eksamen i fag 2. Teller 50% av endelig karakter.

Det gis en samlet karakter for emnet. Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterskala A-F.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

PFF-5053 Pedagogikk og fagdidaktikk 3. år lektorutdanning 8.-13. trinn 20 stp
PFF-2021 Samfunnsfagsdidaktikk 5 stp
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A 5 stp
PFF-2023 Naturfagdidaktikk 1B 5 stp
PFF-2024 Religionsdidaktikk 5 stp
PFF-2025 Norskdidaktikk 5 stp
PFF-2026 Matematikkdidaktikk 5 stp
PFF-2027 Historiedidaktikk 5 stp
PFF-2028 Fremmedspråksdidaktikk 5 stp
PFF-2029 Engelskdidaktikk 5 stp

Pensum

Pensum vil ha et omfang på ca 800 sider. Pensum vil foreligge før 15. juni.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PFF-2000