Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av pedagogikk og fagdidaktikk.

Lærerens sentrale oppgave er å planlegge og gjennomføre opplæring, vurdere læring og veilede elevene i deres læringsarbeid. For å kunne planlegge undervisning, trengs det kompetanse i å omsette de faglige målene i læreplanen til praktisk undervisning. Opplæringa er organisert i fag og fagenes egenart, deres legitimering i samfunn og skole og deres utvikling vil være sentrale temaer.

Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi en undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene. Sentrale læringsteorier vil bli knyttet opp mot fagene og studentens praksiserfaringer. Klasselederkompetanse introduseres som en viktig del av lærerrollen.

Yrkesetisk kompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse. I tillegg vil studentene drøfte etiske dilemmaer og løsningsstrategier.

Praksis: se emnebeskrivelse for PFF-2001.


Opptakskrav

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 eller PFF-1001 Examen paedagogicum for lektorutdanningene, PFF-5055 Praksis 2. år lektorutdanning 8.-13. trinn

Fagstudier som beskrevet i studieplanen, minimum 90 studiepoeng. Totalt 100 studiepoeng.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kandidaten har

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk

Undervisning

Teoriperioden er inndelt i to: en periode før og en periode etter praksis.

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier og læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy.

Undervisningsomfanget er på om lag 80 timer. I noen av temaene er undervisninga i fagdidaktikk og pedagogikk integrert.

Emnet evalueres etter hver teoriperiode. I tillegg gjennomføres gruppedrøftinger og skriftlige oppsummeringer som del av studieevalueringen.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Eksamen består av:

Det gis en samlet karakter for emnet. Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterskala A-F.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Fagdidaktikk - 6-timers åpen bok eksamen i fag 2 07.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PFF-2029 Engelskdidaktikk 5 stp

Pensum

Pensum vil ha et omfang på ca 800 sider. Pensum vil foreligge før 15. juni.
Undervisning Høst 2018
Fellesundervisning i Pedagogikk uni.lekt. Hans-Georg Køller
dosent Eli Moksnes Furu
Samfunnsfagsdidaktikk uni.lekt. Willy Gjerde
Historiedidaktikk f.aman. Rolf Inge Larsen
uni.lekt. Mats Andre Håkonsen
Fremmedspråksdidaktikk uni.lekt. Tove Beate Jensen
Norskdidaktikk uni.lekt. Hella Veierud Busch
Naturfagsdidaktikk I uni.lekt. Hans-Georg Køller
Naturfagsdidaktikk II uni.lekt. Hans-Georg Køller
Matematikkdidaktikk prof. Anne Birgitte Fyhn
f.aman. Per Øystein Haavold
Engelskdidaktikk uni.lekt. Christopher Loe Olsen
Basisgruppe 1, Eli Moksnes Furu dosent Eli Moksnes Furu
Basisgruppe 2, Willy Gjerde uni.lekt. Willy Gjerde
Basisgruppe 3, Mats Håkonsen uni.lekt. Mats Andre Håkonsen
Basisgruppe 4, Hans Georg Køller uni.lekt. Hans-Georg Køller
Basisgruppe 5, Tove Beate Jensen uni.lekt. Tove Beate Jensen
Basisgruppe 6 Hella Veierud Busch uni.lekt. Hella Veierud Busch
Basisgruppe 7 Anne Birgitte Fyhn prof. Anne Birgitte Fyhn
Basisgruppe 8 Christopher Loe Olsen uni.lekt. Christopher Loe Olsen
Praksis Praksis i uke 40-46 mandag til fredag