høst 2017

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene - 10 stp

Sist endret: 14.07.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

7. august 2017

Emnetype

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne. 

Innhold

Faglig innhold:

 • Det pedagogiske grunnlaget for veiledning
 • Veiledningsmetoder
 • Kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy
 • Veiledning som strukturert prosess, faser i veiledning
 • Veiledning med særlig fokus på en-til-en veiledning og veiledning i grupper
 • Rollen som veileder og som relasjonsbygger og prosessleder
 • Refleksjon, kritisk refleksjon og etisk refleksjon
 • Skikkethetsvurdering
 • Læringsutbyttebeskrivelser og vurdering

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Inngående kunnskap om veiledningens teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger
 • Kan analysere veiledningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i teoretiske grunnlag og metoder.
 • Inngående kunnskap om kommunikasjon og samspillsprosesser i veiledningsforhold
 • Inngående kunnskap om vurdering av skikkethet (i praksisstudier)

 

Ferdigheter

 • Anvende metoder i veiledning på en selvstendig måte.
 • Anvende ulike samtaleverktøy for å bidra til refleksjon og læring hos veisøker.
 • Strukturere veiledningen.
 • Reflektere systematisk, kritisk og etisk over egen veiledning og fremme veisøkers refleksjon over egen læring.

 

Generell kompetanse

 • Viser innsikt i etiske utfordringer og overveielser i veilederrollen.

Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisnings ¿ og arbeidsformer:

 • Miniforelesninger, dialog og egen fordypning
 • Arbeid i grupper, «peer review»
 • Muntlig og skriftlig refleksjon
 • Veiledningsøvelser/oppgaver i ¿og mellom samlingene.
 • Rollespill, video og øvelser i par og grupper

Læringsaktiviteter:

Studiet vil bestå av nettstudier, studiesamlinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentenes egne erfaringer vil trekkes inn i ¿ og være sentrale i undervisningen. Selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet. Digital teknologi tas i bruk via nettressurser som video, tekst, lenker, oppgaver/quiz og deltakelse i diskusjonsforum.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

1. Obligatorisk deltakelse

Det kreves 80 % tilstedeværelse ved studiesamlingene. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Krav om tilstedeværelse begrunnes med at studenten med dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse som både er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg kun ved å lese pensum og/ eller ta eksamen. Veiledning er et ferdighetsfag. Kunnskap og ferdigheter innen veiledning utvikles gjennom å praktisere, diskutere og reflektere over veiledningspraksis.

2. Studenten skal gjennomføre minimum 3 veiledningssamtaler med student/medstudent i emnet eller kollega (ikke pasient). Veiledningssamtalene dokumenteres samlet i et refleksjonsnotat på rundt 1000-1500 ord (ca 2-3 sider).

3. Studenten skal utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål i en presentasjon i nettbasert klasserom. Studenten skal reflektere over egen utvikling i et refleksjonsnotat på rundt 1000-1500 ord (ca 2-3 sider).

Arbeidskrav skal leveres innen angitte frister og være godkjent av emneansvarlig. Student som ikke oppfyller arbeidskrav mister retten til å framstille seg til eksamen.

 

Muntlig eksamen som består i å:

 • Gjennomføre en veiledningssamtale med student/medstudent i emnet eller kollega (ikke pasient).
 • Video av veiledningssamtale legges frem for intern/ekstern sensor i forkant.
 • Student vurderer veiledning/eget arbeid i metasamtale med sensor (muntlig, mulighet for å gjennomføre eksamen desentralisert f.eks via skype). Det gis tilbakemelding av sensor ut fra gitte kriterier; læringsutbyttebeskrivelsen

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått

Timeplan

Undervisning Høst 2017
Studiet er i hovedsak nettbasert via Fronter: www.fronter.com/uit


Skip to main content