høst 2017

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene - 10 stp

Sist endret: 17.10.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

7. august 2017

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Faglig innhold:

 • Det pedagogiske grunnlaget for veiledning
 • Veiledningsmetoder
 • Kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy
 • Veiledning som strukturert prosess, faser i veiledning
 • Veiledning med særlig fokus på en-til-en veiledning og veiledning i grupper
 • Rollen som veileder og som relasjonsbygger og prosessleder
 • Refleksjon, kritisk refleksjon og etisk refleksjon
 • Skikkethetsvurdering
 • Læringsutbyttebeskrivelser og vurdering

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kan drøfte det teoretiske grunnlaget for veiledning, forstå prinsipper og forutsetninger i veiledning.
 • Kan analysere veiledningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i teoretiske grunnlag og metoder.
 • Grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og samspillsprosesser i veiledningsforhold
 • Evne til å vurdere studentenes skittethet (i praksisstudier) og iverksette tiltak etter gjeldende retningslinjer.

 

Ferdigheter

 • Anvende metoder i veiledning på en selvstendig måte.
 • Anvende ulike samtaleverktøy for å bidra til refleksjon og læring hos veisøker.
 • Strukturere veiledningen.
 • Reflektere systematisk, kritisk og etisk over egen veiledning og fremme veisøkers refleksjon over egen læring.

 

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i etiske utfordringer og overveielser i veilederrollen.

Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsformer:

 • Egen fordypning, miniforelesninger og dialog
 • Arbeid i grupper, tilbakemelding (feedback)
 • Muntlig og skriftlig refleksjon
 • Veiledningsøvelser/oppgaver i og mellom samlingene
 • Rollespill, video og øvelser i par og grupper

Læringsaktiviteter:

Studiet vil bestå av nettstudier, studiesamlinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentenes egne erfaringer vil trekkes inn i og være sentrale i undervisningen. Selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet. Digital teknologi tas i bruk via nettressurser som video, tekst, lenker, oppgaver og deltakelse i diskusjonsforum.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltakelse

Det kreves 80 % tilstedeværelse ved studiesamlingene. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Krav om tilstedeværelse begrunnes med at studenten får mulighet til å tilegne seg kompetanse som er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg kun ved å lese pensum og/ eller ta eksamen. Veiledning er et ferdighetsfag. Kunnskap og ferdigheter innen veiledning utvikles gjennom å praktisere, diskutere og reflektere over veiledningspraksis.

2. a) Studenten skal gjennomføre minimum 3 veiledningssamtaler med student/medstudent i emnet eller
kollega (ikke pasient).
b) Studenten skal utarbeide, dokumentere og reflektere over egne utviklingsmål.

Dette (a og b) dokumenteres i et arbeidskrav som skal leveres innen angitte frister og være godkjent av emneansvarlig. Maks 2000 ord (4 sider).

Studenter som ikke oppfyller arbeidskrav mister retten til å framstille seg til eksamen.

Eksamen bygger på arbeidskravene og læringsaktiviteter i studiesamlingene (portefolio). I tredje studiesamling vil studentene legge frem video av en veiledningssamtale som utgangspunkt for diskusjon, refleksjon og tilbakemeldinger (muntlig eksamen).

 

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Timeplan

Undervisning Høst 2017
Studiet er i hovedsak nettbasert via Fronter: www.fronter.com/uit


Skip to main content