høst 2017

MNF-6001 Videreutdanning i naturfag for lærere, Naturfag trinn 1 - 15 stp

Sist endret: 06.10.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er en del av Utdanningsdirektoratets program Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere for perioden 2012-2015.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Fysikk 1 eller kjemi 1 fra videregående opplæring, eller 30 sp naturfag fra lærerutdanningen eller tilsvarende.

Innhold

Kjemi i mat og kosmetikk

 • Grunnleggende kjemi
 • Kjemiske forbindelser i kroppen: Kjemiske kjennetegn, virkemåte og påvisninger av disse
 • Kjemien i kosmetikk og krem

 

Bioteknologi

 • Den genetiske koden og proteinsyntesen
 • Arv, avl og genmodifisering
 • Bioteknologi innen medisin og forskning
 • Bioinformatikk
 • Biosikkerhet og etikk.

 

Radioaktivitet

 • Atomfysikk
 • Radioaktiv stråling
 • Nordlys

 

Naturfagdidaktikk

 • Grunnleggende ferdigheter integrert i naturfag
 • HMS i forbindelse med laboratoriearbeid
 • Læringsutbytte av aktiviteter i naturfag
 • Utfordringer med læreplanmålene i naturfag

Hva lærer du

Kunnskaper: Kandidaten

-  har en grunnleggende forståelse av atomer, molekyler og ioner

- kjenner til begrepene mol, molar masse og konsentrasjon

- kan de viktigste kjemiske forbindelsene i kroppen og virkemåten til disse

- kjenner til det sentrale dogme innen bioteknologi (fra DNA til protein)

- kan gjør rede for betydningen av avl og miljø

- kan forklare krysning og hvordan bioteknologien brukes til foredling av planter og organismer,

- kan gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi

- kan beskrive radioaktiv nedbrytning av grunnstoffer

- kjenner til bruken av ioniserende stråling til teknisk og medisinsk bruk

- kjenner til hvordan ladede partikler fanges opp av jordens magnetfelt og gir opphav til nordlys

 

Ferdigheter: Kandidaten

- kan anvende teoretisk kunnskap til gjennomføring av praktiske forsøk

- kan gjennomføre målinger og analysere resultater i etterkant

- kan gjøre beregninger med mol, molar masse, masse og konsentrasjon

- behersker et utvalg av teoretiske og eksperimentelle bioteknologiske metoder og analyseverktøy

- kan beskrive anvendelsesmuligheter for genmodifiserte mikroorganismer

- kan analysere læreplanmål

 

Generell kompetanse: Kandidaten

- kan vurdere å drøfte etikk innen naturfag med spesiell vekt på utfordringer innen bioteknologi

- kan behandle kjemikalier i henhold til HMS-regelverket både generelt og i en klassesituasjon

- kan formidle fagstoff gjennom bruk av hverdagslige eksempler

- kan skape gunstige læringssituasjoner og legge frem fagstoff gjennom variert bruk av skriftlig, muntlig og andre uttrykksformer

- kan utforme og gjennomføre undervisningsopplegg som dekker læringsmål i VG1 naturfag

- kan integrere de forskjellige delene som inngår i naturfag

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men pensumlitteraturen vil være hovedsakelig på engelsk.

Undervisning

Studiet er lagt opp som et fleksibelt studium med samlinger for å ivareta den eksperimentelle delen av faget. Det gjennomføres tre samlinger, totalt åtte dager.

 

Undervisningstype vil være forelesninger, seminarer og laboratorieundervisning på samlingene. I tillegg vil det være nettbasert undervisning mellom samlingene hvor studentene vil få tilgang til videoforelesninger, seminarer via toveis lyd-bilde, nettressurser, digitale tester med mere. Fronter vil bli brukt som læringsplattform.

 

Studentene er i jobb, og de er derfor i praksisfeltet. Studiet vil ta utgangspunkt i lærernes praksiserfaringer

Eksamen

Fire timers skriftlig skoleeksamen.

Studentene må ha minimum 80 % oppmøte på samlingene

-       Tre godkjente obligatoriske tester i Fronter

- Godkjent laboratoriekurs og rapporter

- Godkjent utarbeidelse av undervisningsopplegg

 

Kontinuasjonseksamen: Kandidater som får F (stryk) kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 08.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Pensum

Pensum vil offentliggjøres senere og i god tid før oppstart av studiesemester.
Undervisning Høst 2017
Forelesninger prof. Frank Melandsø
stip. Sara Maria Björk


Skip to main content