vår 2017

BED-2024 Regnskapsorganisering og regnskapsførers rolle - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Kurset er siktet inn på alle som har befatning med produksjon og oppfølging av regnskap som finansiell informasjon for beslutninger. Kurset omfatter hele prosessen fra organisering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til innsamling, bearbeiding og rapportering av opplysninger for regnskaps- og økonomistyringsformål.  

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har god kunnskap om regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere
 • Har god kunnskap om regnskapsførers erstatningsrettslige plikter
 • Har god kunnskap om krav, plikter og anbefalinger i henhold til god regnskapsføringsskikk
 • Har kunnskap om styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • Har kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • Har kunnskap om generelle kontroller
 • Har kunnskap om tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • Har kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsippene i bokføringsloven og god bokføringsskikk
 • Har kunnskap om øvrige bestemmelser i bokføringsloven og regnskapsloven
 • Kjenner til FoU-arbeid innen regnskapsførerfaget
 • Kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen regnskapsførerfaget ved autoritativ kildebruk
 • Har kunnskap om regnskapsførerfagets utvikling over tid
 • Har kunnskap om regnskapsførerfagets egenart og betydning i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere
 • Kan anvende innholdet i god regnskapsføringsskikk
 • Kan anvende risikoregelverket
 • Kan anvende hvitvaskingsregelverket
 • Kan evaluere egne ferdigheter i regnskapsførerfaget som grunnlag for justering av egen praksis
 • Kan føre og kontrollere et regnskap i samsvar med gjeldende rammebetingelser for autoriserte regnskapsførere ved bruk at et regnskapssystem

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i regnskapsføringsreglene og problemstillinger knyttet til kontrollaktiviteter for å sikre effektiv intern kontroll
 • Har innsikt i NARFs anbefalte «Etisk Regelverk for Regnskapsførere» med tilhørende etiske dilemmaer som regelverket omtaler
 • Kan planlegge og gjennomføre føring av et regnskap ved bruk av et regnskapssystem
 • Kan føre et regnskap selvstendig eller i samarbeid med andre og i tråd med etiske retningslinjer
 • Kan formidle sentrale problemstillinger i regnskapsførerfaget muntlig og skriftlig med basis i regnskapsførerfagets rammebetingelser
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen regnskapsførerfaget og bidra til god utvikling av praksis
 • Kjenner til teknikker for forbedringer og nyskaping av regnskapsføringsprosesser og -tjenester

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må semesteroppgaven være godkjent. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). 

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve Alta 30.05.2017
En skriftlig prø
ve Tromsø
30.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2024F God regnskapsføringsskikk og regnskapsførers rolle 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no