UiTs lokale opptakssider (EVU-web) i løpet av sommeren, og har søknadsfrist 23. august." /> UiTs lokale opptakssider (EVU-web) i løpet av sommeren, og har søknadsfrist 23. august." />

Ekstraordinære nettbaserte videreutdanninger 2021

I forbindelse med koronautbruddet og den medfølgende ledigheten og usikkerheten mange opplever i enkelte bransjer, har UiT opprettet flere gratis nettbaserte emner. Studiene blir søkbare på UiTs lokale opptakssider (EVU-web) i løpet av sommeren, og har søknadsfrist 23. august.

Dette er ikke en utfyllende oversikt over UiTs videreutdanninger eller fleksible tilbud, men en oversikt over ekstraordinære studier som blir opprettet og lyst ut i løpet av sommeren 2021.


Kort oppsummering av studiene

Informasjons- og mediekompetanse i en digital tid: En praksisrettet innføring, 10 stp.

EMNESIDE | SØK I EVU-WEB

Tilbudet har som formål å utruste deltagerne med de ferdighetene og kunnskapene de trenger for å kunne fungere som selvsikre, reflekterte og kompetente brukere av digital teknologi i privat-, samfunns- og arbeidsliv. Det utvikler deltakernes kunnskaper og ferdigheter innenfor en rekke relevante felt fra grunnleggende cybersecurity og innføring i praktisk bruk av digitale løsninger i arbeidslivet via identifisering og evaluering av informasjonskilder, effektiv motsvar mot fake news og konspirasjonsteorier, sikker lagring og bruk av egne og andres data i samsvar med åndsverksloven og selvpresentasjon på hjemmesider, i sosiale medier eller gjennom CV-mal online. Emnet formidler grunnleggende generiske ferdigheter med stor relevans for nærmest alle grupper i befolkningen.

Innføring i tysk språk, 10 stp.

EMNESIDE | SØK I EVU-WEB

Studiet retter seg mot alle som ønsker grunnleggende ferdigheter i tysk eller trenger å friske opp sine tyskkunnskaper. Hvis du arbeider innenfor turisme eller annen servicenæring vil du ha stort utbytte av bedre språk- og kulturkunnskaper i din arbeidshverdag. Tyskkunnskaper kan også være en fordel med tanke på videre yrkeskarriere eller studier.

Organisasjonsteori: analyse av moderne organisasjoner, 10 stp.

EMNESIDE | SØK I EVU-WEB

Dette emnet gir studentene en introduksjon til sentrale teorier og begreper innen organisasjon og ledelse. Hensikten med innføringsemnet er å gi studentene innsikt i og forståelse for hvordan moderne organisasjoner er satt sammen og fungerer, og å kunne anvende denne kunnskapen på praktiske og teoretiske problemstillinger i ulike organisasjoner. Videre ønsker vi å gjøre studentene i stand til forstå sin egen rolle når de er medlemmer av organisasjoner, når de samhandler med andre medarbeidere, og ledere på ulike nivå. De vil også lære mer om forholdet mellom en organisasjon og dens omgivelser. Studentene vil også lære seg å identifisere og analysere forskning og analyser om organisasjoner, og trekke egne slutninger på basis av disse.

Kultur, fritid og frivillig arbeid, 10 stp.

EMNESIDE | SØK I EVU-WEB

Emnet gir en innføring i sosiologi gjennom temaene kultur, fritid og frivillig arbeid - og passer for studenter som har interesse for arbeid innenfor kulturfeltet (f.eks. kulturarrangementer eller i kommunal kultursektor). Det egner seg for de som vil jobbe med reiseliv eller aktiviteter for barn og unge (eks. idrett, 4H, SFO), aktiviteter for særskilte grupper og eldre, eller med alle typer frivillig arbeid både ad hoc og i organisasjoner.

Drift og vedlikehold av veger og gater, 10 stp.

EMNESIDE | ÅPNER FOR SØKING SNART

Studentene skal tilegne seg ferdigheter innenfor planlegging og bygging av veger og gater, samt tilegne seg forståelse for hva som er viktig å ta hensyn til i plan-, bygge og driftsfasen. Studentene skal tilegne seg ferdigheter innenfor å finne gode og varige løsninger for å sikre en effektiv, miljøvennlig og sikker trafikkavvikling og vedlikehold av offentlige veger og gater. Studentene skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor drift og vedlikehold av veier og gater, og vil også være viktig for konsulenter og offentlige etater som jobber med disse problemstillingene. Studiet har fokus på hvordan man tar i bruk grønn teknologi der det er praktisk mulig.

Besøksforvaltning i reiselivet, 10 stp.

EMNESIDE | SØK I EVU-WEB

Emnet retter et særlig fokus på lokal forvaltning av kultur, miljø og naturressurser. Et stadig økende volum av besøkende som vil oppleve den norske naturen og de lokale småsamfunnene, utfordrer reiselivsnæringen til endring og fornyelse. Emnet tar utgangspunkt i besøksforvaltning som verktøy til å skape konkret innhold i en bærekraftig utvikling, som skal bidra til å styrke og synliggjøre verdier av miljømessig, økonomisk og sosiokulturell karakter. Gjennom aktuelle «case» synliggjøres og diskuteres lokale, nasjonale og internasjonale utfordringer relatert til naturen som en verdifull ressurs, og ulike former for besøksforvaltning.

Innovasjon og entreprenørskap i reiselivet, 10 stp.

EMNESIDE | SØK I EVU-WEB

Emnet fokuserer på sentrale metoder og teorier innenfor innovasjon og entreprenørskap, og setter studenten i stand til å anvende et kreativt og proaktivt tankesett. Gjennom ulike casestudier får studenten erfaring med innovasjonsprosesser og videreutvikling av opplevelsesprodukter i små og mellomstore bedrifter.


Kostnad

  • Studiene er gratis. Studentene trenger hverken å betale studieavgift til UiT eller semesteravgift til Norges arktiske studentsamskipnad.
  • Videreutdanningene er finansiert gjennom en statlig ekstratildeling i juni 2021: Pressemelding fra regjeringen

Målgruppe

  • Studiene er åpne for alle, kan tas på deltid, og er fleksible nok til å kombineres med jobb og familieliv. Dersom man melder seg opp til tre av disse studiene vil det tilsvare et fulltidsstudium høsten 2021.

Opptak

  • Alle studiene krever generell studiekompetanse, og gir 10 studiepoeng på bachelornivå ved fullført eksamen.
  • Når du logger deg inn på søknadssidene vil du se om vi allerede har registrert deg med generell studiekompetanse, eller om du må laste opp dokumentasjon på dette elektronisk.
  • Les mer om opptak og opptakskrav på UiTs opptakssider

Informasjon om studiene

  • Denne siden vil fortløpende bli oppdatert med ytterligere informasjon og lenker til videreutdanningene etter hvert som informasjonssidene blir opprettet.
  • De ulike videreutdanningene vil organiseres litt ulikt, men alle vil kunne følges over nett, uansett hvor i landet du befinner deg.
  • Undervisningsopplegget vil beskrives nærmere på emnesidene, som det vil linkes til så snart disse er tilgjengelige.
  • Alle studiene gjennomføres høsten 2021.

 

Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist endret: 04.08.2021 08.51
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

SØK PÅ UiTs EVU-web
Frist 23.08.21
 

 

Ordinære studiesider

Spørsmål?

Ta kontakt med koordinator for etter- og videreutdanning:
Sigurd Langseth