Språkpolitiske retningslinjer ved UiT

Vedtatt av Universitetsstyret 21.06.07 i sak S 28/07.

Overordnede retningslinjer

 • Universitetet i Tromsø skal ha et bevisst forhold til valg av undervisnings-, eksamens- og publiseringsspråk:
  • Undervisningsspråket skal normalt være norsk
  • Samisk og norsk er likestilte offisielle språk ved UiT. Samisk språk skal derfor likestilles med norsk så langt dette er praktisk og faglig mulig
  • Engelsk eller andre språk kan brukes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig
  • Vitenskapelig publisering og formidling skal skje på det språk som er mest relevant og naturlig for det aktuelle fagmiljøet, og valg av språk skal være tilpasset aktuell målgruppe.
 • Studenter på høyere nivå skal kjenne til og kunne bruke fagspråk både på norsk og på engelsk og/eller annet internasjonalt språk.
 • Avdelingene og fagmiljøene bør ha språkstrategier som sikrer parallellspråklighet, det vil si norsk som nasjonalt fagspråk og engelsk som internasjonalt fagspråk.
 • Fagmiljøene oppfordres til å reflektere over demokrati, formidling og språkbruk.

Utdanning

 • Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk. Undervisningsspråk skal angis som obligatorisk informasjon i alle emnebeskrivelser og studieplaner. For språkfag kan det gjelde særegne bestemmelser for undervisnings- og eksamensspråk.
 • De skandinaviske språkene norsk, svensk og dansk bør regnes som likeverdige med norsk som undervisningsspråk.
 • Når det gjelder språkpolitisk strategi, bør det tas hensyn til formålet med utdanningen. Det bør ikke skilles mellom ulike vitenskapstyper eller profesjons-/ikke-profesjonsstudium. I alle studier bør språkpolitikken være underordnet universitetets kulturpolitiske ansvar om å opprettholde og videreutvikle norsk fagspråk og formidling på norsk.
 • Når språklig kompetanse er en del av læringsmålet, må dette tas inn i emnebeskrivelsene og studieplanene.
 • Avdelingene velger selv hvilket språk som skal benyttes ved eksamen, men studentene bør ikke være nødt til å skrive eksamenssvar på engelsk i de emner der dette ikke er en del av egenarten til, eller læringsmålet med, emnet. Eksamensspråk skal angis som obligatorisk informasjon i alle emnebeskrivelser og studieplaner.
 • Samme emne skal ikke foreligge i to varianter: ett engelskspråklig og ett norskspråklig.
 • Det bør etableres kurs eller andre tilbud for å styrke den språklige kompetansen både i norske og engelsk hos de faglige ansatte.
 • Avdelingene bør tilby studentene kurs i akademisk skriving der siktemålet er å utvikle språk-, tekst- og sjangerkompetansen.
 • Studenter på høyere grads studier bør kjenne til og kunne bruke fagspråk både på sitt morsmål og på engelsk eller annet internasjonalt språk. Det bør eventuelt tilbys støttekurs for studenter som har behov for å utvikle slik språkkompetanse.
 • Utenlandske studenter bør få tilbud om kurs i norsk språk, kultur og samfunn, tilpasset lengden på studieoppholdet.

Forskning

 • Fagmiljøene bør arbeide aktivt med bevisstgjøring i forhold til valg av publiseringsspråk.
 • Faglige vurderinger og kommunikasjonsmuligheter med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljø bør ligge til grunn for valg av publiseringsspråk.
 • Norsk skal fortsatt være et relevant språk i vitenskapelig publisering.
 • I de fleste fag kan likevel engelsk eller et annet internasjonalt språk være hovedspråk ved vitenskapelig publisering.
 • Doktorgradsavhandlinger som blir skrevet på norsk, skal ha et sammendrag på et internasjonalt språk.
 • Doktorgradsavhandlinger som blir skrevet på et fremmedspråk, skal ha et sammendrag på norsk.
 • Avdelingene bør tilby en språkvasktjeneste for manuskripter, særlig rettet mot manuskripter på internasjonalt språk.

Formidling og samfunnskontakt

 • Formidling til allmennheten bør skje på det språket som er mest formålstjenlig for det publikum formidlingen er rettet mot.

Administrasjon og informasjon

 • Administrasjonsspråket skal til vanlig være norsk.
 • Nettsidene bør i tillegg til de norske sidene inneholde lett tilgjengelig informasjon på engelsk.
 • Begge de norske målformene skal være tydelig synlige gjennom de skriftlige tekstene i ulike kanaler og presentasjonsformer i samsvar med målloven.
Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 09.03.2021 13.58
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne