Studentenes læringsmiljø

                                 

Illustrasjonsfoto: Studentenes læringsmiljø

  

Læringsmiljø er et omfattende begrep. Det favner en rekke faktorer som danner grunnlaget for studentenes læring:

Det fysiske læringsmiljøet er de fysiske omgivelsene i undervisningssituasjonen som kan påvirke den enkelte students evne og mulighet til læring. Eksempler er inneklima, tilgjengelighet til lokaler, renhold, vedlikehold og sikkerhet.

Det psykososiale læringsmiljøet omfatter psykologiske og sosiale faktorer som påvirker trivsel, helse og yteevne på studiestedet. Dette inkluderer blant annet mellommenneskelige forhold. Sosialt miljø, kultur og velferd bidrar til å fremme det psykososiale læringsmiljøet. Dersom studentene for eksempel opplever at det er vanskelig å få til samarbeid i studentgruppen eller ikke får hjelp fra veileder, kan det være et tegn på sviktende psykososialt læringsmiljø.

Organisatorisk læringsmiljø omhandler forhold ved universitetets organisering av studiene, som for eksempel tilrettelegging, fordeling og ledelse av arbeid. Tilrettelegginga av undervisninga, informasjonsflyt og tilbakemeldinger til studentene er en viktig del av læringsmiljøarbeidet.


Læringsmiljøhåndbok for studenter
UiT skal legge til rette for et godt og kreativt læringsmiljø som gjør universitetet attraktivt som studiested. Læringsmiljøhåndboka beskriver konkrete tiltak for å nå målene med dette arbeidet.


Hvor kan jeg si i fra om forhold som angår læringsmiljøet?
Informasjon om dette finner du her


Hvem arbeider med studentenes læringsmiljø?
Læringsmiljø er et lederansvar, og ledere på alle nivå har ansvar for å ivareta hensyn til studentens læringsmiljø. Ansvarsfordelingen er nærmere beskrevet i Læringsmiljøhåndbok for studenter.

Læringsmiljøutvalget ved UiT deltar i planleggingen av tiltak vedrørende studentens læringsmiljø, og følger utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og studiesituasjon.


Ansvarlig for siden:
Sist endret: 06.05.2015 13.03
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Læringsmiljøundersøkelse blant studenter:

Resultat fra 2008

Resultat fra 2011