Innpassing og godkjenning av ekstern utdanning

Hvis du har tatt høgre utdanning ved andre læresteder, kan du søke om godkjenning/innpassing av denne utdanningen for videre studier ved UiT Norges arktiske universitet.GENERELT OM INNPASSING

Godkjenning av ekstern utdanning innebærer at utdanningen kan brukes som del av en grad ved UiT. Innpassing av ekstern utdanning betyr at utdanningen kvalifiserer for fritak for tilsvarende fag/emner ved UiT, slik at du som student kan gå videre med studier på et høyere nivå innenfor samme fagområde.


SLIK SØKER DU

1. Fyll ut dette søknadsskjemaet: Bokmål Nynorsk

2. Send søknaden + vedlegg til fakultetet som administrerer ditt studieprogram. Kontaktinfo til fakultetet finner du her.

OBS: For å kunne søke så må du være student ved UiT.


GODKJENNING AV EKSTERN UTDANNING

Norsk utdanning
Utdanning fra læresteder som går inn under universitets- og høgskoleloven godkjennes med utgangspunkt i det såkalte tid-for-tid-prinsippet.

Utdanninger fra høgre læresteder som ikke går inn under universitets- og høgskoleloven godkjennes også ofte etter tid-for-tid-prinsippet, men mange av disse utdanningene gis bare en begrenset godkjenning. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter uttellingen i studiepoeng for slike studier.

Utenlandsk utdanning
Godkjenning av utenlandsk utdanning er todelt. Før utreise må utenlandsstudiene forhåndsgodkjennes av fakulteten som du er tilknytta. Etter hjemkomsten må du søke fakultetet om endelig godkjenning. For deg som har utenlandsk utdanning fra før du kom til UiT, og som ønsker godkjenning av denne som del av den norske utdanninga, se punktet om "endelig godkjenning" under.

Forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning
Forhåndsgodkjenning er en uttalelse fra UiT om at et planlagt delstudium i utlandet kan godkjennes eller innpasses som en del av studiene i Norge etter et utenlandsopphold. Forhåndsgodkjenning må skaffes før du reiser til utlandet. Du må legge fram studieplanene sine til fakultetet eller instittutet som du er tilknyttet eller planlegger å studere ved i etterkant av studieoppholdet i utlandet.

For å få behandlet en søknad om forhåndsgodkjenning må du legge fram beskrivelser av kurs du planlegger å ta under utenlandsoppholdet. Behandling av søknaden kan ta tid og du bør starte arbeidet med den tidlig. Forhåndsgodkjenningen legges ved søknaden til Lånekassen. Den er en uttalelse fra fakultet eller instituttet om at de kurs du planlegger å ta i utlandet, ikke vil være til hinder for en normal studieprogresjon.

Endelig godkjenning
Etter et studieopphold i utlandet, eller hvis du har tidligere studier i utlandet, må du legge fram en søknad om endelig godkjenning av disse studiene til instituttet eller fakultetet som du er tilknyttet. Søknaden vurderes på bakgrunn av gyldig eksamensutskrift, studieplan og opplysninger om normert studietid ved det utenlandske universitetet.

Godkjenning skjer hovedsakelig etter tid-for-tid-prinsippet; det som regnes som et fulltidsstudium ved det utenlandske lærestedet kan godkjennes som et fulltidsstudium ved UiT. Ett semesters fulltidsstudium ved et utenlandsk lærested vil dermed gi 30 studiepoeng. Tilsvarende gis det 60 studiepoeng for fulltidsstudier i to semestre.

Det finnes unntak fra denne regelen. For eksempel regnes ikke det første året ved amerikanske universiteter som høgre utdanning i Norge. Noen utenlandske universiteter er ikke godkjent i Norge, og slike studier kan følgelig ikke gå inn som del av en norsk universitetsgrad.

Den vanligste måten for integrering av utenlandsstudier i en grad ved UiT er at studiene godkjennes som del av graden. Dette er fordi studiene i utlandet som regel er annerledes bygd opp enn i Norge eller fordi UiT ikke tilbyr et tilsvarende studium.

En uspesifisert godkjenning er like verdifull som en spesifisert godkjenning. Det vil framgå på vitnemålet hvilke fag som er tatt i utlandet dersom studenten får en slik uspesifisert godkjenning.INNPASSING AV EKSTERN UTDANNING

Norsk utdanning
Innpassing innebærer at det foretas en detaljert sammenligning av faglig innhold og nivå mellom den eksterne utdanningen og tilsvarende utdanning ved UiT. På den måten blir det vurdert om fritak kan gis for hele eller deler av utdanningen ved UiT, slik at du som student kan fortsette å studere samme fag på et høyere nivå her.

For at innpassing skal kunne foretas må du dokumentere din eksterne utdanning med attestert kopi av vitnemål/karakterutskrift. I tillegg må du angi hvilke studier du skal ta ved UiT, og dokumentere det faglige innholdet i din eksterne utdanning (f.eks. i form av studieplaner, fag-/emnebeskrivelser, pensumlister).

Utenlandsk utdanning
I etterkant av en studieperiode i utlandet, eller viss du har tidligere studier i utlandet, kan du søke om innpassing av studiene til videre studier ved det instituttet eller fakultetet du er knyttet til/ønsker å bli knyttet til. Søknaden vurderes på bakgrunn av gyldig eksamensutskrift, studieplan og opplysninger om normert studietid ved det utenlandske universitetet.

Søknaden om innpassing kan innvilges dersom eksamenene fra det utenlandske lærestedet kan defineres som spesifikke emner i en bachelorgrad, eller de kan erstatte kurs innenfor et profesjonsstudium eller en mastergrad. For de som reiser ut på studieopphold i utlandet vil det i forhåndsgodkjenningen (se over) framgå om innpassing er mulig.

Vi gjør oppmerksom på at UiT ikke foretar direkte omregninger av karakterer fra eksamener tatt i utlandet til det norske karaktersystemet. Du har selv ansvar for å undersøke hvordan utenlandske eksamener/karakterer vurderes i forhold til opptakskrav og godkjenning til videre studier ved Universitetet i Tromsø.

Innenfor EU-systemet har man arbeidet for å gjøre det enklere å sammenligne utdanninger fra ulike land. EU har utviklet et felles europeisk vekttallssytem kalt European Credit Transfer System (ECTS). Det er et arbeidsredskap for å sammenligne utdanninger. Malen for systemet er at 60 ECTS utgjør ett års fulltidsstudium. Tar du derfor kurs tilsvarende 60 ECTS under utenlandsoppholdet ditt, skal det etter hovedregelen godkjennes som 60 studiepoeng i en bachelorgrad ved universitetene i Norge. Tilsvarende blir 30 ECTS godkjent som 30 studiepoeng.

Husk at all utenlandsk utdanning må forhåndsgodkjennes før utreise. Det gjelder også utdanning som det skal søkes innpassing for.


Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 14.03.2019 08.25
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne