Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal arbeide for et best mulig læringsmiljø ved UiT Norges arktiske universitet.

Læringsmiljøutvalget er tillagt en sentral rolle når det gjelder oppfølging av universitets- og høyskolelovens bestemmelser om læringsmiljøet. Utvalget har som mandat å legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Utvalget skal blant annet delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentens sikkerhet og velferd. Utvalgets virksomhet inngår videre i institusjonens systematiske arbeid med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten.

Læringsmiljøutvalgets arbeidsplan for studieåret 2017/2018
 • arbeide videre med å framskaffe informasjon og skape dialog om studentvelferd
 • beslutte den endelige organiseringen av Læringsmiljøutvalget og utarbeide nytt mandat for utvalget
 • jobbe videre med å etablere tillitsvalgtordning og studentutvalg ved UiTs fakultet/campuser
 • følge opp funn fra Samskipnadens helse- og trivselsundersøkelse
 • utarbeide en ruspolicy ved UiT
 • etablere et samarbeidsprosjekt med Norges arktiske studentsamskipnad om rusforebyggende arbeid
 • følge opp prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning
Endelig organisering av LMU fra 2018

Det er påbegynt et arbeid med å utrede forslag til endelig organisering og mandat for Læringsmiljøutvalget. Universitetsdirektøren planlegger å fremme en sak for universitetsstyret med forslag til ny organisering i løpet av våren 2018. 


Møter høsten 2017
 • tirsdag 3. oktober, kl. 10:00-12:00 på møterom TEO-H2 2.310 (Idar Ingebrigtsen)
 • tirsdag 5. desember, kl. 10:00-12:00 på møterom ADM A319 (Styrerom)

Sakspapirer og møteprotokoller:

Fra og med møtet som gjennomføres 5. desember 2017 vil du finne sakspapirer og møteprotokoller for LMU på nettsidene www.uit.no/moteportalen 


Medlemmer i Læringsmiljøutvalget

LMU har normalt ti medlemmer, fem fra studentene og fem fra de ansatte. 

Ansatterepresentanter (valgt for perioden høst 2015 - vår 2017. Utnevnelsen er forlenget til 31.12.2017):
 • Instituttleder Geir Rudolfsen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (leder)
 • Dekan Sonni Olsen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 • Studiedirektør Heidi Adolfsen, Avdeling for utdanning

 • Universitetslektor Randi Bolle Eilertsen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studentrepresentanter:
 • Marte Seland, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019

 • Ole Even Andreassen, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019

 • Cecilie Mathisen, oppnevnt frem til 30.06.2018

 • Lene Weigama, oppnevnt frem til 30.06.2018

 • Kamilla Fjellheim Eriksen, oppnevnt frem til 30.06.2018

Vararepresentanter:

 • Camilla Fors-Falkeng, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019
 • Rebecca Marum, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019
 • Sondre Kalland, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019
Sekretariatet:
 • Jørund Jørgensen og Erlend Berntsen, Avdeling for utdanning
 • Larissa Acharya, Avdeling for bygg og eiendom

 


Ansvarlig for siden: Jørund Jørgensen
Sist endret: 04.12.2017 08.00
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

.Skip to main content