Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal arbeide for et best mulig læringsmiljø ved UiT Norges arktiske universitet.

Læringsmiljøutvalget er tillagt en sentral rolle når det gjelder oppfølging av universitets- og høyskolelovens bestemmelser om læringsmiljøet. Utvalget har som mandat å legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Utvalget skal blant annet delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentens sikkerhet og velferd. Utvalgets virksomhet inngår videre i institusjonens systematiske arbeid med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten.

Læringsmiljøutvalgets arbeidsplan for studieåret 2017/2018
 • arbeide videre med å framskaffe informasjon og skape dialog om studentvelferd
 • beslutte den endelige organiseringen av Læringsmiljøutvalget og utarbeide nytt mandat for utvalget
 • jobbe videre med å etablere tillitsvalgtordning og studentutvalg ved UiTs fakultet/campuser
 • følge opp funn fra Samskipnadens helse- og trivselsundersøkelse
 • utarbeide en ruspolicy ved UiT
 • etablere et samarbeidsprosjekt med Norges arktiske studentsamskipnad om rusforebyggende arbeid
 • følge opp prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning
 Endelig organisering av LMU fra 2018

Universitetsstyret vedtok den 6.2.2018 følgende organisering av LMU fra 1.8.2018:

 1. Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.8.2018 bestå av til sammen 12 representanter. Læringsmiljøutvalget skal ha seks studentrepresentanter og seks ansattrepresentanter. Representantene oppnevnes for to år. 
 2. Til sammen fire studentrepresentanter og fire ansattrepresentanter skal oppnevnes fra studiestedene Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Disse representantene får et særlig ansvar for å ivareta oppfølgingen av læringsmiljøet ved det enkelte studiested. 
 3. Spørsmål knyttet til læringsmiljøet som har en utpreget lokal karakter skal ved studiestedene i Alta, Harstad og Narvik bringes inn for campusmøtene. Campusmøtene skal også løpende vurdere om det er saker som bør bringes inn for LMU. 
 4. Studentparlamentet og universitetsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne henholdsvis studentrepresentanter og ansattrepresentanter. Representantene fra studiestedene Alta, Harstad og Narvik skal oppnevnes blant medlemmer av campusmøtet. 
 5. Læringsmiljøutvalget bestemmer selv hvilke aktører som bør ha status som observatør. 

Sakspapirer og møteprotokoller

Fra og med desember 2017 vil du finne sakspapirer og møteprotokoller for LMU på nettsidene www.uit.no/moteportalen 


Medlemmer i Læringsmiljøutvalget

Ansatterepresentanter (Utnevnelsen er forlenget til 1.8.2018):
 • Instituttleder Geir Rudolfsen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (leder)
 • Dekan Sonni Olsen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 • Studiedirektør Heidi Adolfsen, Avdeling for utdanning

 • Universitetslektor Randi Bolle Eilertsen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studentrepresentanter:
 • Marte Seland, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019

 • Ole Even Andreassen, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019

 • Cecilie Mathisen, oppnevnt frem til 30.06.2018

 • Lene Weigama, oppnevnt frem til 30.06.2018

 • Kamilla Fjellheim Eriksen, oppnevnt frem til 30.06.2018

Vararepresentanter:

 • Camilla Fors-Falkeng, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019
 • Rebecca Marum, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019
 • Sondre Kalland, oppnevnt i perioden 1.8.2017-31.7.2019
Sekretariatet:
 • Jørund Jørgensen og Erlend Berntsen, Avdeling for utdanning
 • Larissa Acharya, Avdeling for bygg og eiendom

 


Ansvarlig for siden: Jørund Jørgensen
Sist endret: 20.02.2018 15.07
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

.Skip to main content