vår 2024
STV-3907 Prosjektseminar - 5 stp

Emnetype

Teoretisk/praktisk. Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammene i statsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne dersom man har bestått 1. semester på masterprogrammet i statsvitenskap eller tilsvarende: STV-3076 Moderne politisk analyse, SVF-3003 Kvalitative Forskningsmetoder og minimum 10 studiepoeng i statsvitenskapelig valgemne på masternivå

Opptakskrav

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Graden må ha en faglig fordypning på minimum 90 studiepoeng innenfor statsvitenskap. Fordypningen må inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Se bachelorprogram i statsvitenskap.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå


Innhold

Emnet kan innholdsmessig deles inn i to deler: 1) En gjennomgang av ulike praktiske sider ved det å gjennomføre et forskningsprosjekt og skrive en masteroppgave, herunder: Prinsipper for prosjektdesign Strukturell oppbygning av masteroppgaven Ulike fremstillings-/skrivetips Prinsipper for oppgaveveiledning 2) Gi gruppeveiledning og tilbakemelding på utkast til prosjektskisser som beskriver opplegget for masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • hvordan man designer et forskningsprosjekt som skal munne ut i en masteroppgave
 • hvordan en masteroppgave strukturelt og organisatorisk er bygd opp
 • praktiske råd i forhold til skriving av en masteroppgave
 • hva som er veiledningens rolle i forbindelse med et masteroppgaveprosjekt.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt av et omfang som kreves som grunnlag for en masteroppgave
 • organisere og disponere stoffet på den måte som kreves i en masteroppgave
 • mestre ulike praktiske og tekniske aspekter knyttet til skriving av en masteroppgave, herunder riktig håndtering av kilder og litteraturreferanser
 • ta til seg og forbedre teksten på grunnlag av kritikk og anbefalinger som blir gitt av lærere og medstudenter på fremlagte utkast til prosjektskisse
 • selv være i stand til å gi konstruktiv kritikk og råd i forhold til medstudenters fremlagte utkast til prosjektskisser.

Kompetanse

Studenten kan:

 • utvikle design for og gjennomføre mindre forskningsprosjekter
 • framstille resultatene fra et forskningsprosjekt skriftlig i form av en rapport eller lignende type tekst
 • delta med kvalifiserte synspunkter i diskusjoner rundt opplegg for forskningsprosjekter og den skriftlige formidlingen av resultatene fra slike.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ca. 10 timer undervisning - gis normalt med to timer pr. uke - fordelt på ca. 3 timer forelesning og 7 timer gruppeveiledning (det siste noe fleksibelt avhengig av behov).

Kvalitetssikring av emnet Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 11.04.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av utkast til prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Ved ikke bestått på første gangs bedømming av prosjektskissen, kan studenten levere den inn på nytt i endret versjon, på grunnlag av mottatte tilbakemeldinger om hva som bør forandres.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STV-3907
 • Tidligere år og semester for dette emnet