høst 2024
HEL-8900 Ph.d.-avhandling i helsevitenskap - 150 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag

Innhold

Ph.d.-avhandlingen skal omhandle et helsevitenskapelig fag, og er arbeidet som ligger til grunn for å kunne bli vurdert for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag.

Avhandlingen er et individuelt vitenskapelig arbeid som er uført av kandidaten under veiledning. Avhandlingen kan bestå av sammenstilling av flere mindrearbeider eller en monografi. Dersom avhandlingen består av en samling artikler, bør det normalt være 3 arbeider, i tillegg til sammenskriving (kappe).

I kappen redegjøres det for sammenhengen mellom artiklene og hvordan kandidaten ser på helheten i avhandlingen, samt fremvises oppnåelse av læringsmålene. I kappen plasserer kandidaten forskningsarbeidet sitt inn i en bredere vitenskapsteoretisk og forskningsmetodologisk ramme. Kappen består vanligvis av en innledning, teoretisk og empirisk rammeverk for studien og de arbeidene som inngår, presentasjon av den overordnede problemstillingen avhandlingen adresserer, problemstillingene for hver av publikasjonene/ artiklene, presentasjon av bakgrunnen for studien(e) og diskusjon av design og forskningsmetode, presentasjon av hovedresultater, og en diskusjon av de viktigste kunnskapsbidragene dette arbeidet bidrar med.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være førsteforfatter på minst 2/3 av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig og forskningsetiske nivå innenfor fagområdet. Avhandlingen skal være med å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av den vitenskapelige litteraturen i faget.

Avhandlingen (kappen inkludert) skal ha et enhetlig språk. Dette skal være engelsk, såfremt ikke annet er avtalt ved opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag.

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

 • Godkjent midtveisevaluering og opplæringsdel
 • Godkjent vitenskapelig avhandling
 • Godkjent prøveforelesning over oppgitt tema
 • Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Hva lærer du

Kunnskaper - kandidaten skal:

 • ha kunnskap om den internasjonale forskningfronten innenfor sitt fagområde
 • kunne kritisk analysere metodologiske og faglige kvalitet av eksisterende kunnskap i sitt fagområde
 • kunne bidra til å utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet
 • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike perspektiver, metoder og formidlingsformer innen for sitt fagområde
 • kunne kritisk vurdere hvilke vitenskapelige metoder og forskningsdesign som er egnet til å besvare ulike problemstilliner innen helsevitenskap
 • kunne vurdere behov for forskning og innovasjon i eget fagområde
 • kunne gjenkjenne og analysere etiske problemstillinger i forskning
 • kunne vurdere nytteverdi og hensiktmessighet i bruk av ulike formidlingskanaler og formidlingsmetoder

Ferdigheter - kandidaten kan:

 • kritisk vurdere, og formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utvikling i eget forskningsprosjekt
 • foreslå og begrunne nye problemstillinger innen eget fagområde
 • kritisk vurdere og begrunne valg av forskningsdesign- og metode i sitt eget forskningprosjekt
 • kritisk vurdere og begrunne konklusjonene fra eget forskningsprosjekt
 • redegjøre for og kritisk reflektere over verdi- og interessekonflikter knyttet til eget forskningsfelt
 • vurdere og anvende ulike formidlingskanaler for eget forskningsprosjekt og fagområde
 • utforme og gjennomføre et helsevitenskapelig forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer (bl.a. Helseforskningsloven)

Generell kompetanse - kandidaten kan:

 • vurdere behov for fornyelse og innovasjon på fagfeltet
 • identifisere, analysere og reflektere kritisk over forsknings- og vitenskapteoretiske problemstillinger
 • planlegge og gjennomføre forskning på høyt internasjonalt nivå, det vil si; aktiviteter som genererer ny kunnskap, nye teorier, nye metoder, nye fortolkninger og/eller nye dokumentasjonformer
 • reflektere over samfunnsnytten av forskning på eget forskningsfelt og potensielle interessekonflikter
 • delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora
 • formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Arbeidet med avhandlingen er det viktigste bidraget for at ph.d.-kandidatene får tilegnet seg forskningskompetanse og oppnår forventet læringsutbytte. Arbeidsformene for avhandlingen består i stor grad av selvstendig arbeid og forskningsaktiviteter under veiledning, samt deltakelse i forskergruppe. Arbeidet omfatter planlegging og gjennomføring av egen forskning og behandling av datamateriale, samt utforming av avhandlingen.

Ph.d.-kandidaten skal delta aktivt i en forskergruppe, noe som utgjør en sentral læringsarena for kandidatens selvstendige forskningsarbeid. Aktiv deltakelse fra ph.d.-kandidaten vil gi hen erfaring med tverrfaglig forskningssamarbeid, innblikk i forskningsledelse, anledning til å diskutere problemstillinger og design, utfordre etablert kunnskap og praksis, og presentere eget prosjekt.

Arbeidsformene vil normalt inkludere litteratursøk, vurdering og /eller utvikling av systematiske oversikter, datainnsamling/-produksjon, analyser av egne data eller registerdata, individuell og kollegabasert skriving, og annen vitenskapelig produksjon, deltagelse og presentasjoner på interne og eksterne seminarer og konferanser, annen formidling og eventuelt forskningsopphold ved Utenlandsk institusjon.


Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Avhandling og disputas Bestått – Ikke bestått
Prøveforelesning i helsevitenskapelige fag 1/5 45 Minutter Bestått – Ikke bestått
Offentlig disputas 1/5 3 Timer Bestått – Ikke bestått
Ph.d.-avhandling i helsevitenskap 3/5 Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

• Midtveisevaluering

Midtveis i studieprogrammet skal kandidatens progresjon evalueres. Evaluering er et pedagogisk virkemiddel som bidrar til at kandidaten oppnår læringsutbyttet og til kvalitetssikring av ph.d.-arbeidet. Midtveisevaluering arrangeres som et seminar der kandidat og veileder møter en evalueringskomite, bestående av to vitenskapelige ansatte med doktorgrad eller tilsvarende. Midtveisevalueringen er en faglig vurdering der kandidaten og panelet diskuterer fremdrift og kvalitet i ph.d.-arbeidet. Denne evalueringen gir også anledning for en samtale der kandidaten kan ta opp andre forhold som har betydning for fremdriften i eget studium.

• Bestått opplæringsdel

Opplæringsdel til ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag må være bestått og godkjent før innlevering av ph.d.-avhandlingen til vurdering


Mer info om vurderingsform oppgave

Ph.d.-avhandling: Avhandlingen kan bestå av sammenstilling av flere mindre arbeider eller en monografi.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Kandidatens muntlige eksamen er delt i to selvstendige deler:

 • Prøveforelesning: Kandidaten skal holde en forelesning over oppgitt tema. Prøveforelesning må være godkjent før kandidaten kan offentlig forsvare avhandlingen (disputas)
 • Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas): Kandidaten skal gjøre rede for siktemålet med og resultat av doktorgradsarbeidet (30 minutter). Påfølgende diskujson innledeles av første opponent, og avsluttes av andre opponent, evt. opponering fra ex.auditorio

Kontinuasjonseksamen

Ph.d.-avhandlingen må være godkjent før kandidaten kan gjennomføre prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

En ph.d.-avhandling som ikke blir vurdert til bestått, kan leveres til ny vurdering én gang.

Ved ikke bestått prøveforelesning, kan kandidaten avholde ny prøveforelesning én gang.

Ved ikke bestått disputas, kan kandidaten fremstilles til nytt forsvar av avhandlingen (disputas) én gang.


Info om vekting av eksamensdelene

For å bestå emnet og kreeres til philosophiae doctor må alle tre deleksamene være bestått.

Ph.d.-avhandlingen må være godkjent før kandidaten kan gjennomføre prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

Prøveforelesningen må være godkjent før kandidaten kan gjennomføre offentlig forsvar av avhandling (disputas).


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 150
 • Emnekode: HEL-8900
 • Tidligere år og semester for dette emnet