Forskningsstøtte til simuleringsprosjekter ved UiT – Fokus på Arktis og Nord-Norge

Tromsø Arctic Simulation Centre (TASIC) ved UiT Norges arktiske universitet inviterer deg til å søke om forskningsstøtte for prosjekter knyttet til simulering i Nord-Norge/Arktis.

Dette er en unik mulighet for forskere og studenter som arbeider med simuleringsteknologier og -metodikk. Prosjektene kan spenne fra pedagogisk bruk av simulering til avanserte digitale tvillinger og atmosfæriske simuleringer, med særlig fokus på applikasjoner relevant for Arktis og nordområdene.

Kort om innholdet i ordningen:

 • Støttegrense: Inntil Kr 100 000.
 • Tilgjengelige midler: Kr 250 000.
 • Varighet: Inntil 12 måneder.
 • Søknad sendes til: tasic@uit.no.
 • Kontaktperson: Brynjar Andersen Saus – brynjar.a.saus@uit.no.
 • Søknadsfrist: 15. august 2024.

Formål

Tromsø Arctic Simulation Centre (TASIC) ønsker å støtte forskningsprosjekter ved UiT Norges arktiske universitet og i Nord-Norge knyttet til simulering. Prosjekter som støttes gjennom denne utlysningen vil være en del av en helhetlig satsing på å bygge en kunnskapsbank og et kompetansesenter på simulering som fagfelt.

Om utlysningen

Det kan søkes om støtte til prosjekter relatert til simulering som skal startes opp eller gjennomføres i 2024. Aktuelle kandidater er prosjekter/studentprosjekter som bruker simulering/modellering i sin forskning eller som ser på simulering som pedagogisk verktøy.

Utlysningen dekker også prosjekter som for eksempel benytter virtuelle prototyper, digitale tvillinger eller simuleringer av fysiske systemer som forskningsverktøy. Særlig interessant er forskningsaktiviteter om eller relatert til Arktis og Nordområdene.

Innen pedagogisk simulering ønsker vi prosjekter som ser på effekten av å bruke simuleringsverktøy i utdanning og opplæring. Dette kan inkludere å evaluere effekten av denne type verktøy, utvikling av simuleringsbaserte pedagogiske verktøy eller sammenligning med andre undervisnings- og opplæringsformer.

Det kan søkes om opp til 100.000,- per prosjekt og støtten kan gå til å dekke nødvendige kostnader for å gjennomføre prosjektet. Søknadsformen er åpen, og vi vil vurdere både skriftlige søknader og søknader levert som video eller lydfiler for å sikre alle lik mulighet til å delta i utlysningen.

Etter at et prosjekt har fått tilslag på støtte fra oss ønsker vi også å bidra med de ikke-økonomiske aspektene i prosjektet og å være en aktiv samarbeidspartner for at dere skal nå deres mål.

Aktuelle prosjekter

Denne ordningen vil støtte prosjekter relatert til følgende:

 • Bruk av simuleringsmetodikk i undervisnings- eller opplæringssammenheng.
 • Utvikling av simuleringsbaserte pedagogiske verktøy.
 • Digitale tvillinger til teknologiutvikling eller samfunnsplanlegging.
 • Gjenskapning av fysiske systemer gjennom simulering.
 • Atmosfærisk simulering.
 • Kartlegging av eksisterende løsninger eller forskning.

Prosjekter som vil prioriteres

TASIC ønsker å tilrettelegge særlig for en tverrfaglig tilnærming til simulering som fagfelt. Vi ønsker å bygge et kompetansemiljø som dekker bredden av simuleringsaktivitet og inkluderer prosjekter som er nyskapende innen feltet. Det er et mål for satsning å være en aktiv bidragsyter til å gjøre universitetet mer utadrettet og tettet båndene mellom akademia, operative miljøer og næringslivet. Et arktisk perspektiv vil være en rød tråd for senteret og vi vil særlig støtte prosjekter som er relevant for Nordområdene og regionen som helhet.

Prosjekter som vil prioriteres kan karakteriseres som og å ha/være:

 • Tverrfaglige.
 • Innovative og nyskapende.
 • Rettet mot operative miljøer.
 • Rettet mot næringslivet.
 • Vinklet mot Arktis/nordområdene.
 • Nyskapende mtp forsknings- eller undervisningsmetodikk.
 • Konkrete bruksområder.
 • Tydelig formidlingsplan.
 • Villig til å samarbeide om prosjektutvikling.
 • Villig til å dele data.
 • Underbygger formålet ved TASIC.

Det er også ønskelig med prosjekter som har egenfinansiering eller annen finansiering allerede.

Kostnader som kan finansieres gjennom denne ordningen

 • Utstyr.
 • Datainnsamling.
 • Reise og møteaktivitet.
 • Publiseringskostnader.
 • Honorering og frikjøp.

Søknadsprosess

Søknad sendes pr e-post til tasic@uit.no. Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse, et budsjett, formidlingsplan, tydelige mål for prosjektperioden og godkjenning fra nærmeste leder/veileder. Hvis det er spørsmål til prosessen eller dere ønsker innspill til utforming av deres prosjekt er det lav terskel for å ta kontakt før søknaden sendes inn. Vi jobber gjerne sammen med dere for å sikre at prosjektet er i tråd med våre retningslinjer.

Bruk denne malen som utgangspunkt for søknaden: Søknadsmal i Sharepoint.

Frist: 15.08.2024
Lenke: Klikk her
Telefon: 40612189
E-post: tasic@uit.no
Vedlegg / Bilder: