Overgangsstipend for ph.d.-kandidater ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning inviterer dyktige forskere som har disputert for ph.d.-graden, eller kandidater som har levert avhandlingen inn til bedømmelse ved fakultetet, i perioden fra 2. mars 2024 til 1. september 2024, til å søke om overgangsstipend.

 

Stipendet er beregnet på kandidater som har lyst til å satse på en vitenskapelig karriere. Det er avsatt midler til 2 overgangsstipend høsten 2024. Hvert stipend er på 3 måneders varighet og vil fordeles til de best kvalifiserte søkerne. Dersom du får tildelt overgangsstipend vil du tilsettes i 100 % stilling som forsker. Du skal være tilknyttet eget institutt/senter med arbeidsplass ved enheten. Mottakere av stipend skal delta aktivt i forskningsmiljøets arbeid og i relevante nettverk. Fritak fra kravet om arbeidssted kan vurderes i særskilte tilfeller etter begrunnet søknad og med konkret plan for hvordan aktiv deltakelse i fagmiljøets arbeid og nettverk skal oppfylles. Stipendet må tas i bruk innen utgangen av vårsemesteret 2025.


Bruk vedlagte søknadsskjema (i høyre meny). I søknaden må det framkomme hvorfor du søker overgangsstipend, og du må presentere dine planer for framtiden. Selve søknaden bør ha et omfang på to sider. Legg ved CV og dokumentasjon for eventuelle faglige skriftlige bidrag utover ph.d.-avhandlingen og vitenskapelig produksjon registrert i Cristin (f.eks. utredningsarbeid, konferansebidrag, skriftlig formidling m.m). Anbefaling/erklæring fra veileder om kandidatens forskningspotensiale og vurdering av plan for overgangsstipendet skal også vedlegges søknaden.

 

Følgende kriterier vil vektlegges ved vurdering av søkerne:

  • anbefaling/erklæring fra veileder
  • gjennomføringstid i ph.d.-studiet
  • forskningspotensiale
  • kvalitet på søknaden, bl.a. plan for overgangsstipendet (og videre forskerkarriere)
  • plan for faglig tilknytning til UiT i stipendperioden
  • vitenskapelig produksjon utover ph.d.-avhandlingen, f.eks. dokumentasjon i Cristin (for årene fra 2020 til 2023) eller andre faglige bidrag (konferanse o.l.).

 

Søknadsfrist er 1. september 2024. Se vedlagt søknadsskjema. Søknad inkl. vedlegg skal sendes til fakultetsadministrasjonen/HSL-fakultetet på epost til seniorrådgiver Mayvi B. Johansen: mayvi.johansen@uit.no

 

Frist: 01.09.2024
Vedlegg / Bilder: