Disputas – Master i helsefag Inger Pauline Landsem

Disputas – Master i helsefag Inger Pauline Landsem

Master i helsefag Inger Pauline Landsem disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Results from the Tromsø Intervention Study on Preterms until children’s age of nine”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Premature barns utviklingsløp styrkes ved tidlig foreldreveiledning. Når det premature barnets foreldre får strukturert og tilpasset veiledning i nyfødtperioden (før og etter hjemreise) fremmer dette barnets atferdutvikling, velvære og kompetanseutvikling helt opp til 9 års alder viser forskning ved UNN og UiT. Et foreldre-veiledningsprogram for familier med prematurt-fødte barn har blitt testet i en randomisert, kontrollert studie ved UNN, Tromsø & UiT, Norges Arktiske Universitet. En fersk doktorgradsavhandling oppsummer resultater knyttet til barnas sosio-emosjonelle atferdsutvikling opp til 9 års alder, foreldres rapport av stress i samme periode og barnas opplevde livskvalitet ved 9 år. Studien sammenligner tre grupper: en tiltaksgruppe med premature, en prematur kontrollgruppe og en kontrollgruppe med terminfødte barn. Gjennomsnittlig forekomst av atferdsproblemer, knyttet til tilbaketreknings- eller utagerende adferd, varierte etter samme mønster i de ulike studiegruppene fra 2 til 9 års alder.  Atferdsproblemer ble rapportert på samme nivå av foreldre i de to prematurgruppene på alle tidspunkt, men tiltaksgruppen rapporterte konsekvent noe færre problemer. Ved 7 og 9 år ble forskjeller mellom prematurgruppene markante ved at foreldre og lærere rapporterte mindre oppmerksomhetsproblemer og bedre sosial kompetanse, omstillingsevne og skolerelaterte prestasjoner i tiltaksgruppen. De rapporterte også bedre kroppslig velvære ved 9 år.Ved 9 år ble tiltaksgruppen rapportert på samme nivå som barn født til termin både hva angikk tilpasning til skoletilværelsen, skole prestasjoner og forekomst av problemer. En tilsvarende normalisering ble ikke avdekket i forhold til den premature kontrollgruppen som fortsatt ble rapportert med flere atferdsproblemer, spesielt i forhold til engstelighet samt lavere kompetanseskårer enn sine jevnaldrende. Foreldre i tiltaksgruppen rapporterte barne- og foreldrerelatert stress på nivå med termingruppen gjennom hele barndommen mens prematur kontrollgruppen rapporterte markant mer. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor John Andreas Rønning
Biveileder senioringeniør Bjørn Helge Handegård

Bedømmelseskomiteen
Docent Pia Risholm Mothander, Stockholm universitet, Sverige – 1. opponent
Førsteamanuensis Ingrid Helen Ravn, Fakultet for Helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus – 2.
Professor Trond Flægstad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Ellen Nordal, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: «Hvilke «forhold» er spesielt viktig å følge opp hos familier med tidlig fødte barn de første 10 årene? Og hvordan skal helsevesenet organisere dette helsetilbudet?»

Når: 26.02.16 kl 12.15–15.00
Hvor: AUD 7, MH
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Susanne Fomsgaard How
Legg i kalender