Disputas - Cand.med Stine Andreasen. Tittel på avhandlingen: “Claims for compensation after alleged birth injury in Norway. A study of obstetric claims to the Norwegian System of Compensation to Patients from 1994-2008”

Cand.med. Stine Andreasen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Claims for compensation after alleged birth injury in Norway. A study of obstetric claims to the Norwegian System of Compensation to Patients from 1994-2008

Kort sammendrag av avhandlingen:

Fødselsskader i Norge er sjeldne, men alvorlige for involverte pasienter og familier. Hensikten med denne studien var å undersøke hvilke typer fødselsskader som er vanligst i Norge, hvorfor de oppstår, og ut fra dette om mulig å kunne komme med forslag til endring som kan redusere forekomsten av slike skader i fremtiden. Vi ønsket også å undersøke om det er lik vurderingen av fødselsskadesakene som meldes til NPE. Vi studerte 397 innmeldte fødselssaker til NPE i perioden 1994-2008 og fant at de vanligste skadene hos mor i medholdssaker var alvorlige fødselsrifter, skade på blære og tarm, stor blødning og infeksjon etter fødsel. Vanligste skade på barnet var oksygenmangel under fødsel. Menneskelig svikt i form av mangelfull fosterovervåkning, manglende faglige kvalifikasjoner og manglende tilkalling av kompetent personale i vanskelige situasjoner, var vanligste årsak til skade. Jordmor var ansvarlig nesten like ofte som fødselslege. I ekspertenes vurdering av  fødselsskadesaker med tanke på avslag eller medhold i NPE fant vi kun moderat samsvar i vurderingene. Det er viktig at fagmiljøene arbeider med å redusere risikoen for at slike skader skal inntreffe i et forbedrings- og
pasientsikkerhetsperspektiv. Det kan angripes på mange måter, bl.a. gjennom å sørge for gode rutiner og systemer som sikrer at eventuelle feil blir oppdaget og korrigert. Tverrfaglig simuleringstrening og opplæring bør trolig også prioriteres framover. Alvorlige fødselsskader hos mor og barn kan fortsatt reduseres i Norge.(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Pål Øian Biveileder professor Bjørn Backe

Bedømmelseskomiteen
Docent Charlotta Grünewald, Obstetric unit Huddinge/Solna, Karolinska universitetssjukehuset, Stockholm, Sverige – 1. opponent
Professor Tore Henriksen, Fødeavdelingen Oslo Universitetssykehus, Fødeseksjonen Rikshospitalet – 2. opponent
Professor Claus Klingenberg, Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Jan Holt, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “ Kejsarsnitt på icke-medicinsk indikation - vad är problemet?”.

Når: 16. oktober 2015 kl. 12.15–16.00
Hvor: Nordlandssykehuset, Sentrum, Auditoriet 9. etg
Studiested: Annet
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Laila Berg Nilsen
Legg i kalender