Sadji / sted / place: Leavdnja / Lakselv, Finnmárku / Finnmark

Ságajođiheaddji / ordstyrere / Moderators: Robert Greiner, FeFo, Bendik Midtkandal and Aila Biret Selfors

Tirsdag 1. november / Tuesday November 1st:

11:00 Registering (inntil kl. 13:00) Registration (until 13:00)
12:00 Lunsj Lunch
13:00

Åpning ved Máret Guhttor, styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo)

Opening by Máret Guhttor, chairman of the Finnmark Estate (FeFo)
13:20

Tore Henriksen, dekan, Det juridiske fakultet, UiT:

Om betydningen av same- og urfolksforskingen ved UiT i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Tore Henriksen, dean, Faculty of Law, UiT:

The importance of Sami and indigenous research at UiT in a national and international perspective

13:40  Øyvind Ravna, prosjektleder GoSápmi, UiT:

Om GoSápmi-prosjektet

Øyvind Ravna, project manager GoSápmi, UiT:

The GoSápmi project

13:55  Jan Olli, direktør, FeFo og Håvard Aagesen, konsernadvokat, FeFo:

Forvaltning av grunn og naturressurser etter Finnmarksloven.

Jan Olli, director, FeFo and Håvard Aagesen, group lawyer, FeFo:

Governance of land and natural resources according to the Finnmark Act.

14:40  Pause Break
15:00  James Anaya, professor, University of Colorado, Boulder, og Professor 2, Det juridiske fakultet og Mattias Åhrén, selvstendig Nd, og professor 2, Det juridiske fakultet, UiT:

The Finnmark Estate's management of natural resources; its compliance with international law on indigenous peoples' right to self-determination and self-governance - tentative observations. (10 minutter for spørsmål).

S. James Anaya, professor, University of Colorado, Boulder, and Professor 2, Faculty of Law and Mattias Åhrén, independent adviser and Professor 2, Faculty of Law, UiT:

The Finnmark Estate's management of natural resources; its compliance with international law on indigenous peoples' right to self-determination and self-governance - tentative observations. (10 minutes for questions)

16:00 David Wright, professor, U Calgary:

First Nations participation in governance of land and natural resources in Canada

David Wright, Professor, U of Calgary:

First Nations participation in governance of land and natural resources in Canada

16:30

Eivind Torp, docent, Mid Sweden University, Östersund:

Grunnforvaltningen av de samiske områdene i Sverige, betydningen av Girjas-målet.

Eivind Torp, docent, Mid Sweden University, Östersund:

The governance of the Sámi areas in Sweden, the significance of the Girjas Case.

17:00 Panelsamtale: Spørsmål fra salen og presse

Panel discussion: Questions from the audience and the press

17:30 Slutt for dagen

End of the day

19:00 Middag

Dinner

Wednesday November 2nd

09:00

Rune Trana, konsernadvokat, Statskog:

Forvaltningen av statens grunn i Nordland og Troms

Rune Trana, Company lawyer, Statskog SF:

The governance of state land in the counties of Nordland and Troms, Norway

09:30  Jan Borgnes, daglig leder i Norges fjellstyresamband:

Forvaltning av statsallmenningene i Norge etter fjellova

Jan Borgnes, general manager of the Norwegian Mountain Association:

The governance of the state commons in Norway according to the Mountain Act

10:00

 Randi Skum, jurist og seniorrådgiver i Norske reindriftssamers landsforbund:

Den samiske reindriften og krav til grunnforvalterne. Fordeler og ulemper ved de forskjellige forvaltningsordningene for de samiske utmarksområdene i Norge.

Randi Skum, Company lawyer and senior adviser at the Norwegian Reindeer Sámi Association:

The Sámi reindeer husbandry and requirements for the land managers. Advantages and disadvantages of the different management arrangements for the Sami outback areas in Norway.

10:45  Pause

Break

11:00

Niklas Jonsson, Ph.d.-student på GoSápmi-prosjektet, UiT:

Presentasjon av doktorgradsprosjekt om Forvaltning av land og naturressurser i Sápmi.

Niklas Jonsson, PhD student on the GoSápmi project, UiT:

Presentation of doctoral project on Management of land and natural resources in Sápmi.

11:30

Adrian Nystø Mikkelsen, Ph.d.-student på GoSápmi-prosjektet, UiT:

Presentasjon av doktorgradsprosjekt om Forvaltning av land og naturressurser i Sápmi

Adrian Nystø Mikkelsen, PhD student on the GoSápmi project, UiT:

Presentation of doctoral project on Management of land and natural resources in Sápmi

12:00  Lunsj Lunch
12:45 Gruppearbeid (fire grupper): Gode forvaltningsordninger som ivaretar hensynet til samisk deltakelse og selv-forvaltning Group work (four groups): Good management arrangements that take care of Sami participation and self-management
14:00 Framlegging av resultater i plenum (15 min pr. gruppe). Diskusjon og drøftinger

Presentation of results in plenary (15 min per group). Discussion and discussions

15:00

Utferd til Stabbursnes naturhus. Orientering natur- og naturbruk ved Mearrasiida - sjøsamisk senter i Billávuotna/Billefjord og Stabbursnes naturhus. Forfriskninger

Excursion to Stabbursnes nature house. Orientation on nature and nature use at Mearrasiida - Sea Sami center in Billávuotna/Billefjord and Stabbursnes naturhus. Refreshments.

19:00  Middag Dinner

Thurday November 3rd

09:00

Gruppearbeid og drøftinger (fortsetter) Forslag til gode forvaltningsordninger.

Group work and discussions (continues) Proposals for good management arrangements.

11:15 Gunnar Ketil Eriksen, Allmenninger i Norge – like arealer, ulik forvaltning Gunnar Ketil Eriksen, Commons in Norway – equal areas, different management
12:00 Lunsj/avslutning Lunch/conclusion
13:00 Transport til flyplass. Avreise 14:30 (til Tromsø) Transport to the airport. Departure 14:30 (to Tromsø)