Kurs om europeisk databeskyttelse (GDPR): Opplæring og utdanning / A Guide to European Data Protection (GDPR): Training and Education

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om europeisk databeskyttelse (GDPR): Opplæring og utdanning / A Guide to European Data Protection (GDPR): Training and Education
Eugloh.eu

NORWEGIAN:

Universitetet i Szeged arrangerer til høsten et kurs hvor deltakere lære om de grunnleggende prinsippene bak databeskyttelse og hvilke utfordringer samfunnet står overfor på dette feltet.

 

ENGLISH:

This fall, the University of Szeged is organizing a course where participants will learn about the basic principles of data protection and the challenges society faces in this area.

NORWEGIAN:

Dato: 30. september 2024 — 25. november 2024

Tidssone: CET Sted: Hybrid (Et kurs med både nettbasert og fysisk deltakelse)

Målgruppe: Stipendiater

Vert: Universitetet i Szeged

Påmeldingsfrist: 2. september 2024 (kl. 23:59)

EUGLOH dekker utgifter til reise og opphold. Deltakere kan kontakte EUGLOH-teamet ved deres hjemuniversitet for å motta mer informasjon.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne mulighet til å få en grunnleggende forståelse av hva databeskyttelse innebærer.

I tillegg er det et mål å gjøre dem til mer bevisste på utfordringer knyttet til databeskyttelse og hvordan dette påvirker dem på universitetet og senere i deres profesjonelle liv.

Kurset består av to tverrfaglige moduler hvor det tas i bruk ulike metoder:

Modul 1 (online) tilbyr en teoretisk introduksjon til databeskyttelse, mens Modul 2 (personlig ved Universitetet i Szeged, Ungarn) er en opplæring basert på interaktiv deltakelse fra studentene.

Modulene er basert på to separate, men sammenkoblede disipliner: studentene vil få muligheten til å bli kjent med grunnleggende juridiske konsepter, supplert med nødvendig IT-kunnskap for å bedre forstå databeskyttelse i det 21. århundre.

Etter å ha deltatt i de teoretiske kursene (Modul 1) vil studentene bli tildelt grupper der de må løse virkelige scenarier (Modul 2) basert på den første modulen, samt på materiale tidligere tildelt av foreleserne.

Gruppene vil jobbe med presentasjoner/fagfellevurderinger før opplæringen, men de vil ha muligheten til å gjøre siste finpuss personlig når de er i Szeged.

Under opplæringen vil studentene presentere sine løsninger i et fagfellevurderingssystem og diskutere funn under ledelse av trenere og jurymedlemmer.

På den siste dagen kunngjør juryen resultatene for deltakerne: hvem som presterte best på feltet for databeskyttelse!

Hvem som skal undervise/veilede:

Forelesere, universitetslærere og jurymedlemmer er enten vel etablerte akademiske forelesere fra forskjellige universiteter (Novi Sad, Porto, Szeged) eller medlemmer av den ungarske databeskyttelsesmyndigheten.

 

For å fullføre kurset må studentene:

 

  • Modul 1: bestå en nettbaserttest basert på temaer som blir diskutert under de teoretiske forelesningene. Testen kan fullføres mellom 7. oktober – 13. oktober 2024. Å bestå testen er et krav for å delta i Modul 2.
  • Modul 2: (1) være til stede og aktivt delta i alle opplæringsaktiviteter (f.eks. diskusjon av temaene) + (2) gi en (gruppe) presentasjon om de tidligere tildelte virkelige databehandlingsscenariene (utdanning, helse og arbeidslivet) + (3) presentere en fagfellevurdering (enten individuelt eller i en liten gruppe basert på antall studenter).

 

Kompetanseområder:

  • Digitale ferdigheter
  • Kunnskap omgjort til handling
  • Finansiell og juridisk kompetanse

 

Krav til deltakere: Dette seminaret er åpent for stipendiater fra alle studieretninger som har minimum et B2-nivå i engelsk.

Utvelgelseskriterium: Søkere blir vurdert på grunnlag av et motivasjonsbrev med maksimalt 2000 tegn.

Antall deltakere: Min. 15 - Maks. 27 studenter (3 studenter/partneruniversitet)

Diplom/ECTS: 2 ECTS ved fullføring av kurset.

Språk: Engelsk

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 4.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 30 September 2024 — 25 November 2024

Timezone: CET

Location: Hybrid (A course with both online and in-person attendance)

Target Group: PhD students

Host: University of Szeged

Registration deadline: 02 September 2024 (23:59)

Please note that the participants will get a scholarship for travel and subsistence. The participants can contact the EUGLOH team at their home university to receive more information.

The aim of this course is to enable participants to understand the basics of data protection. Also, we would like to make them more conscious data subjects by raising their awareness regarding the data protection challenges affecting them at the university and later on during their professional lives.

The course is composed of two interdisciplinary modules using different methodologies:

Module 1 (online) offers a theoretical introduction to data protection, while Module 2 (in person at the University of Szeged, Hungary) is a training based on the interactive participation of students.

The modules are based on two separate but interconnected disciplines: students will get the opportunity to become familiar with basic legal concepts, complemented by the necessary IT knowledge to better understand data protection in the 21st century.

After participating in the theoretical courses (Module 1) students will be assigned to groups where they have to solve real-life scenarios (Module 2) based on the first module, as well as on the materials previously assigned by the lecturers.

The groups will work on their presentation/peer review evaluation mainly prior to the training, but they will have the opportunity to make final touches in person once they are in Szeged.

During training, students will present their solutions in a peer-review system and discuss the findings under the direction of the trainers and jury members.

On the last day, the jury announces the results among the participants: who performed best in the field of data protection!

 

Who will offer training/guidance:

Lecturers og university teachers and jury members are either well-established academic lecturers from different universities (Novi Sad, Porto, Szeged) or members of the Hungarian data protection authority.

 

In order to successfully complete the course students must:

  • Module 1: pass an online test based on the topics discussed during the theoretical lectures. The test can be completed between 7th October – 13th October 2024. Passing the test is a requirement to participate in Module 2.
  • Module 2: (1) be present and actively participate in all training activities (e.g. discussion of the topics) + (2) give one (group) presentation on the previously assigned real-life data processing scenarios (education, health and the world of work) + (3) present one peer-review evaluation (either individualy or in a small group based on the number of students).

 

Competences:

  • Digital skills
  • Knowledge into action
  • Financial & legal literacy

 

Requirements: This seminar is open to PhD students from all fields of study with at least a B2 level of English.

Selection strategy: Applicants are expected to provide their motivation in a maximum of 2000 characters based on which they will be selected.

Number of participants: Min. 15 - Max. 27 students (3 students/partner university)

Certificate/ECTS: 2 ECTS upon completion of the course.

Language: English.

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 4.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programmes that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starter: 30.09.24 kl 10.00
Slutter: 25.11.24 kl 17.00
Hvor: Hybrid (både nettbasert og fysisk kurs)
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Adrienn Lukács, University of Szeged
E-post: lukacs.adrienn@szte.hu

Meld meg på!
Legg i kalender