Kurs i Hamburg om ferdigheter for karriereveier i og utenfor akademia / Course in Hamburg about Skills for Career Paths in and beyond Academia

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs i Hamburg om ferdigheter for karriereveier i og utenfor akademia / Course in Hamburg about Skills for Career Paths in and beyond Academia
eugloh.eu

NORWGIAN: Universitetet i Hamburg arrangerer i september et kurs hvor stipendiater kan øve opp ferdigheter i forskningskommunikasjon. De kan også lære om entreprenørskap, innovasjon og verktøy som kan gi god uttelling for å skape innvirkning både innenfor og utenfor akademika.

 

ENGLISH: In September, the University of Hamburg is organizing a course where scholars can practice skills in science communication. They can also learn about entrepreneurship, innovation, and tools that can yield good results for making an impact both inside and outside academia.

Dato: 23. september 2024 (kl. 14:00) — 27. september 2024 (kl. 13:00)

Tidssone: CET

Sted: Online og ved Universität Hamburg

Målgruppe: Stipendiater

Vert: Universität Hamburg, Universitetet i Porto, Universitetet i Alcalá, UiT - Norges arktiske universitet

Påmeldingsfrist: 7. juli 2024 (kl. 23:59)

Dette arrangementet er kjent under betegnelsen EUGLOH 2.0 – Erasmus+ Blandet Intensivt Program (BIP). Karriereplanlegging under doktorgradsfasen er utfordrende – det å fokusere på forskning er svært krevende, og det er det også å forberede seg på hva som vil skje i framtiden.

Situasjoner kan oppstå der en blir konfrontert med spørsmålet "Skal jeg bli eller skal jeg gå?". Det kan utløse usikkerhet om både ens egen kompetanse og hva som kreves for å ta videre skritt.

Denne EUGLOH-aktiviteten fokuserer 1) på tverrgående ferdigheter som PhD-forskere oppnår gjennom sin karriere og 2) på hvordan måter vitenskap kan ha en samfunnsmessig innvirkning – av aktører både innenfor og utenfor universiteter. Til dette formålet vil du jobbe med hva som kjennetegner din individuelle kompetanse, lære om forskningskommunikasjon og utforske sciencepreneurship.

Undervisning og kursing skjer både virtuelt og fysisk. Den forberedende virtuelle komponenten (5. og 9. september, kl. 10:00 - 15:00) gir deg en innføring i innovative presentasjonsverktøy og gjør det mulig for PhD-studenter med en internasjonal bakgrunn å presentere sine forskningsprosjekter.

I den fysiske delen av programmet, som skjer i Hamburg, kan du delta på workshoper med ulike eksperter hvor målet er å forberede PhD-studenter for karriereveier både innenfor og utenfor akademia. Der vil du kunne utvikle ferdigheter som kan gi deg muligheter for innvirkning – enten det er politisk, pedagogisk, kulturelt, økonomisk eller sosialt – innen global helse.

Læringsmål:

 • Bygg din kompetanseprofil: Reflekter over ferdighetene og kompetansene du oppnår gjennom å ta en forskerutdanning.
 • Tren deg på å gjøre en pitch: Forbedre dine presentasjonsferdigheter med 3MT-presentasjoner
 • Engasjer deg med publikum: Lær å kommunisere din forskning til et bredere publikum
 • Reflekter over hva dine ferdigheter, ved å innta rollen til en sciencepreneur: Oppdag hva det innebærer å bli en innovatør

Kompetanseområder:

 • Kreativitet og problemløsning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Ledelse og sosial innvirkning

 

Krav til søkere:  

Søkere må levere følgende dokumenter:

 • Kort CV (1-2 sider)
 • Kort oppsummering av PhD-prosjekt, beskriv tydelig hva som er spesielt relatert til Global Health-tilnærmingen til den europeiske universitetsalliansen for global helse (EUGLOH). Det skal være beskrevet på en generelt forståelig måte for en valgkomité som består av ikke-spesialister (maks. 300 ord)
 • Motivasjonsbrev med henvisning til minst ett av BIP-fokustemaene eller aktivitetene (maks. 200 ord)

Vennligst merk: Denne EUGLOH-aktiviteten er et Blandet Intensivt Program (BIP) støttet av Erasmus+ midler (grunnleggende opphold og reisekostnader). Før du søker, vennligst om Erasmus+ BIP-stipend er tilgjengelig ved ditt hjemuniversitet og kontakt EUGLOH-teamet ved universitetet ditt for å få detaljert informasjon.

Antall deltakere: 40

Diplom/ECTS: 3 ECTS og et deltakelsesdiplom vil bli utstedt for de som aktivt deltar på hele arrangementet (virtuell og fysisk del)

Språk: Engelsk

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 4.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 23 Sep 2024 14:00 — 27 Sep 2024 13:00

Timezone: CET

Location: Online and at Universität Hamburg

Target Group:  PhD Students

Host: Universität Hamburg, University of Porto, University of Alcalá, UiT-The Arctic University of Norway

Registration deadline: 7 July 2024 (23:59 p.m.)

 

EUGLOH 2.0 – Erasmus+ Blended Intensive Program (BIP)

Career planning during the doctoral phase is tricky – focusing on research is highly demanding, planning what comes next time is equally challenging. The rise of the seemingly ultimate question “Should I stay or should I go?” may trigger uncertainty about both one’s competencies and requirements for future steps.

This EUGLOH activity focuses 1) on transversal skills that PhD researchers gain throughout their journey and 2) on various ways in which science can have societal impact – by actors both inside and outside of universities. For this purpose, you will work on your individual competence profile, learn about research communication and explore sciencepreneurship.

The activity takes place both virtually and physically. The preparatory virtual component (5th and 9th of September, 10:00 - 15:00) provides innovative presentation tools and enables international PhDs to present their research projects. The physical part in Hamburg offers workshops with various experts to prepare PhDs for career paths in and beyond academia. You will identify and develop skills for making an impact – be it political, educational, cultural, economic, or social – in the field of global health.

Learning objectives:

Build your competence profile: Reflect your skills and competences that you gain throughout your PhD Train your pitch: Refine your presentation skills by 3MT presentations Engage with publics: Learn to communicate your research to a wider audience Reflect your skill set as a sciencepreneur: Discover what it means to become an innovator

Competences:

Creativity & problem solving Communication & collaboration Leadership & social impact

Requirements:

Candidates applying for the program must provide the following documents:

 • Short CV (1-2 pages)
 • Short abstract of the PhD research project, particularly related to the Global Health approach of the European University Alliance for Global Health (EUGLOH) and described in a generally understandable way for a non-specialist election committee (max. 300 words)
 • Motivation letter with reference to at least one of the BIP focus topics or activities (max. 200 words)

Please note: This EUGLOH activity is a Blended Intensive Program (BIP) supported by Erasmus+ funds (basic subsistence and travel costs). Before applying, please check the availability of Erasmus+ BIP grants at your home institution and contact the EUGLOH team at your university for detailed information.

Number of participants: 40

Certificate/ECTS: 3 ECTS and a Certificate of Attendance will be issued for those who actively participate and attend the full event (virtual and physical part)

Language: English

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 4.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programmes that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starter: 23.09.24 kl 14.00
Slutter: 27.09.24 kl 13.00
Hvor: Undervisning og kursing skjer både fysisk og virtuelt / Borth physical and virtual workshops
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Kerstin Lange, Universität Hamburg
E-post: kerstin.lange@hra-hamburg.de

Meld meg på!
Legg i kalender