Samskapingsuke i Hamburg / Co-Creating Innovation Week in Hamburg

Illustrasjons-/bannerbilde for Samskapingsuke i Hamburg / Co-Creating Innovation Week in Hamburg
Mostphotos.com

NORWEGIAN: Universitetet i Hamburg er vertskap for en samskapingsuke i september rettet mot yngre forskere fra EUGLOHs partneruniversiteter. Der kan de bryne seg på utfordringer knyttet til entreprenørskap og innovasjon hvor de får veiledning fra globale aktører innen helsesektoren.

 

ENGLISH:

The University of Hamburg is hosting a co-creation week in September aimed at young researchers from EUGLOH's partner universities. There, they can hone their skills on challenges related to entrepreneurship and innovation and receive guidance from global players in the healthcare sector.

NORWEGIAN:

Dato: 9. september 2024 (kl. 13:00) — 13. september 2024 (kl. 12:00)

Tidssone: CET

Sted: Universität Hamburg

Målgruppe: Stipendiater og postdoktorer

Vert: Universität Hamburg

Påmeldingsfrist: 10. juli 2024 (kl. 23:59)

EUGLOH arrangerer en uke for samskaping og kreativitet rettet mot yngre forskere. Der kan de gjennom lagarbeid bidra til å utforme et prosjekt, produkt eller konsept med utgangspunkt i en utfordring relatert til global helse. Deltakerne får veiledning fra ledende helseaktører som opererer på en global arena.

Representanter fra disse firmaene og institusjonene vil gjennom uken kunne tilby veiledning:

 • Helmholtz-senteret HEREON / GEOMAR
 • Siemens Healthineers AG
 • Virchow-stiftelsen for global helse
 • Konrad Adenauer-stiftelsen
 • Karriere- og kvalifikasjonssenteret

 

Læringsmål:

 • Denne aktiviteten fokuserer på kunnskapsutveksling og samkreativitet mellom yngre forskere som har en internasjonal bakgrunn og ledende aktører fra industri, næringslivet- og helseorganisasjoner.
 • Ved å jobbe sammen for å løse en utfordring fra internasjonale aktører utenfor EUGLOH, har samkreativitetsuken som mål å utvide horisonten til den europeiske universitetsalliansen utover en akademisk sfære.
 • Ulike akademiske og ikke-akademiske perspektiver, innen bestemte felt for kunnskapsoverføring, som er knyttet til en gitt utfordring er valgt ut på grunnlag av en omfattende evaluering som gjøres på tvers av alle ni partnereuniversiteter.

Utfordringer gis på følgende felt:

 • Entreprenørskap og innovasjon
 • Engasjement og samkreativitet
 • Ansettelsesferdigheter og kvalifisering til en forskerkarriere

 

Aktivitetene skal i løpet av uken bidra til følgende:

 • til utvidelsen av kunnskapsfelt innen akademia,
 • til forbedring av samarbeid mellom universitet og industri/samfunn,
 • til å åpne (karriere)veier utover akademia,
 • til å etablere et mulighetsrom for å etablere en EUGLOH tenketank,
 • til å gjøre universiteter mer åpne for innsyn og tilgjengelige for andre miljøer,
 • til kunnskapsutveksling om beste praksis om hvordan man fremmer samarbeid mellom akademia og samfunn/industri,
 • til å fremheve global helse som et tverrfaglig felt.

 

Kompetanseområder:

 • Kunnskap omgjort til handling
 • Kreativitet og problemløsning
 • Kommunikasjon og samarbeid

 

Krav til deltakere:

Søknader om å delta vil bli vurdert på grunnlag av følgende:

 • Fagfelt eller vitenskapelig arbeid som er relevant for utfordringer og/eller global helse,
 • et kort motivasjonsbrev (1-2 sider) som omhandler utfordringene,
 • valg av to foretrukne utfordringer fra listen nedenfor (prioritet 1 og 2) som skaper rammer for utforming av internasjonalt mangfoldige team knyttet til hver utfordring.

Liste over utfordringer (velg og ranger 2 når du søker):

 • Atmo-Box Challenge: Start-up Call for Ocean Exploration, Helmholtz-senteret HEREON GmbH / GEOMAR (Entreprenørskap og innovasjon)
 • Kartlegging av potensielle markeder og forretningsmuligheter for en røntgen-kraftkilde på gjennomsnittlig 40 kW, Siemens Healthineers AG (Entreprenørskap og innovasjon)
 • SDG – Tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid knyttet til globale helsespørsmål, Virchow-stiftelsen for global helse (Engasjement og samkreativitet)
 • Digital helse og AI-løsninger som instrumenter for å forbedre global helse, Konrad Adenauer-stiftelsen (Engasjement og samkreativitet)
 • Akademia og videre horisonter, Karriere- og kvalifikasjonssenteret (Ansettelsesferdigheter og kvalifisering)

 

Antall deltakere: 40 (2 stipendiater og 2 postdoktorer per partnerinstitusjon kan finansieres gjennom mobilitetsmidler fra EUGLOH)

Sertifikat/ECTS: Kursdiplom

Språk: Engelsk

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 6.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 09 Sep 2024 (13:00 p.m.) — 13 Sep 2024 (12:00 p.m.)

Timezone: CET

Location: Universität Hamburg

Target Group: Advanced students and early career researchers

Host: Universität Hamburg

Registration deadline: 10 July 2024 (23:59 p.m.)

 

The European University Alliance for Global Health (EUGLOH) is arranging a co-creation week for advanced students and early career researchers to co-design a project, product or concept based on a challenge related to Global Health together with representatives from one of our non-university partners.

 Representatives from these firms and institutions will be offering guidance throughout the week:

 • Helmholtz Center HEREON / GEOMAR
 • Siemens Healthineers AG
 • Virchow Foundation for Global Health
 • Konrad Adenauer Foundation
 • Career & Qualification Center

 

Learning objectives:

 • This activity focuses on the exchange and co-creation between an international, young academic generation and partners in society and industry.
 • By jointly working on a challenge provided by our non-university partners to develop a prototype, the co-creation week aims to expand the European University Alliance beyond its academic nucleus.
 • The different academic and non-academic perspectives on a given challenge from the three major fields of knowledge transfer is identified through an extensive evaluation across all nine partners.

 

Challenges are given in these areas:

 • Entrepreneurship and Innovation
 • Engagement and Co-Creation
 • Employability and Qualification

 

The activities during the week will contribute to the following:

 • to the expansion of the pool of knowledge within academia,
 • to the enhancement of cooperation between university and industry/society,
 • to opening (career) pathways beyond academia,
 • to establishing a trajectory towards a EUGLOH think tank,
 • to making universities more transparent and approachable,
 • to the best-practice exchange on how to foster collaboration between academia and society/industry,
 • to highlighting Global Health as an interdisciplinary field.

 

Competences:

 • Knowledge into action
 • Creativity & problem solving
 • Communiation & collaboration

Requirements:

The applications must provide and will be assessed by means of

 • the field of study or scientific work in relation to the challenges and/or Global Health,
 • a short letter of motivation (1-2 pages) with regard to the challenges and
 • the indication of two preferred challenges from the list below (priority 1 and 2) to support the establishment of internationally diverse teams in each challenge.

 

List of challenges (please select and rank 2 when applying):

 • Atmo-Box Challenge: Start-up Call for Ocean Exploration, Helmholtz Center HEREON GmbH / GEOMAR (Entrepreneurship and Innovation)
 • Identification of Potential Markets and Business Opportunities for a 40 kW Average Power X-Ray Source, Siemens Healthineers AG (Entrepreneurship and Innovation)
 • SDG – Intersectoral and Interdisciplinary Cooperation in Global Health, Virchow Foundation for Global Health (Engagement and Co-Creation)
 • Digital Health and AI Solutions as Instruments for improving Global Health, Konrad Adenauer Foundation (Engagement and Co-Creation)
 • Academia and Beyond, Career and Qualification Center (Employability and Qualification)

 

Number of participants: 40 (2 advanced students and 2 early career researchers per partner institution may be financed through EUGLOH mobilities)

Certificate/ECTS: Certificate of participation

Language: English

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 6.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starter: 09.09.24 kl 13.00
Slutter: 13.09.24 kl 12.00
Hvor: Workshop over en uke (fysisk oppmøte) / Workshop lasting a week (In-person attendance)
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Felix Poschinger, Universität Hamburg
E-post: felix.poschinger@uni-hamburg.de

Meld meg på!
Legg i kalender