Disputas Nina Planting Mølmann

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 «Finnmark mellom frigjøring og fred. Livsvilkår blant overvintrere fra 25. oktober 1944 til 8. mai 1945».

Avhandlingen

The doctoral thesis

Prøveforelesning

Prøveforelesning over  oppgitt emne holdes klokken 09:15, samme sted

«Hva vet vi om helsemessige virkninger av tvangsevakueringen for evakuerte og overvintrere i Finnmark i etterkrigsårene?»

Disputas

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet. 

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn

The auditorium is open to the public. The defense will be streamed

A recording of the disputation will be available for 24 hours

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Det er en empirisk studie som utforsker livsvilkårene til de som overvintret i Finnmark vinteren 1944/45. Hvordan var det mulig å overleve en arktisk vinter i et nedbrent landskap? Undersøkelsesperioden starter med frigjøringen av Sør-Varanger 25. oktober 1944, og avsluttes med freden 8. mai 1945. Komparasjon er valgt som metode, både for å undersøke endringer i tid, og likheter og forskjeller mellom tre regioner som er konstruert for denne studien. Tidsrommet er delt i to perioder der skillet går ved norske myndigheters ankomst i Finnmark 11. november 1944. Analysene er basert på både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative analysene anskueliggjør at enkelte steder var nærmest uberørt av den brente jords taktikk, mens andre steder ble totalt rasert. De kvalitative analysene gir innblikk i overvintrenes handlingsrom og hvilke valg de tok på de ulike stedene. Studien belyser hvordan enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn handler når det verste skjer. Dette er en studie av overlevelse, men det er også en studie av gjenreising som har både menneskelige, strukturelle og materielle aspekter.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Åshild Fause, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder

Professor Marianne Neerland Soleim, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bedømmelseskomité

Professor Steinar Aas, Nord Universitet - 1. opponent.

Ph.d. Carina Rönnqvist, Umeå Universitet / Luleå Tekniske Universitet- 2. opponent.

Professor Emeritus Eiliv Lund, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Professor Grete Mehus, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 14.06.24 kl 09.15–15.30
Hvor: Auditorium Skaidi, Hammerfest
Sted: Digitalt, Hammerfest
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Stian Løkken Myrvold
Telefon: 77645741
E-post: stian.l.myrvold@uit.no
Legg i kalender