Sommerskole i Frankrike: hvordan bygge rettferdige og bærekraftige samfunn / Summer School in France: Building Fair and Sustainable Societies

Illustrasjons-/bannerbilde for Sommerskole i Frankrike: hvordan bygge rettferdige og bærekraftige samfunn / Summer School in France: Building Fair and Sustainable Societies
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Fra 17. til 21. juni blir det holdt en sommerskole ved Université Paris-Saclay. Der kan du delta i tverrfaglig idé- og kunnskapsutveksling, om hva som kjennetegner bærekraftige samfunn, med vekt på juridiske perspektiver.

 

ENGLISH:

From June 17th to 21st, a summer school will be held at Université Paris-Saclay. There, you can participate in interdisciplinary idea and knowledge exchange, about what characterizes sustainable societies, with an emphasis on legal perspectives.

NORWEGIAN:

Dato: 17. juni 2024 – 21. juni 2024

Tidssone: CET

Sted: Hybrid

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter og stipendiater.

Vert: Université Paris-Saclay

 

Påmeldingsfrist: 31. mai 2024

Utgifter til reise og opphold er dekket av EUGLOH.

Kontakt EUGLOH-teamet ved UiT for å få mer informasjon: eugloh@uit.no

 

På denne sommerskolen, som varer én uke, kan du lære mer om og utforske hva som utgjør en bærekraftig praksis for å opprettholde økosystemer, fra et juridisk perspektiv. Du kan delta i et rikt program med mesterklasser, workshoper og seminarer.

Der kan du jobbe på lag og diskutere med pedagoger og studenter fra Université Paris-Saclay (UPSaclay), for å finne nye måter å utveksle kunnskap og ideer. Sommerskolen vil bli holdt i Sceaux, i Frankrike (nær Paris).

Den vil være delt inn i 10 halvdagsøkter. Det holdes da fokus på ett tema gjennom uken: "Beste praksiser for et bærekraftig økosystem".

Ledende fagpersoner vil dele sin ekspertise innen jus og andre fagdisipliner (helse, farmasi, medisin, statsvitenskap, økonomi og informatikk). Det skal holdes 10 vanlige mesterklasser (2 hver morgen) hvor et viktig aspekt ved diskusjonene som holdes, vil være å vurdere hvordan man best kan styrke tillit, tilknytning og fellesskap når det gjelder nåværende og fremtidige generasjoner.

Disse og flere andre spørsmål vil bli utforsket på en tverrfaglig basis, med mål om å synliggjøre et bredt spekter med perspektiver.

I tillegg til mesterklassene vil interaktive workshoper være en del av programmet på ettermiddagene, som ledes av stipendiater fra UPSaclay og EUGLOH-alliansen.

Kompetanseområder:

  • Kritisk tenkning
  • Etikk og ansvar
  • Kunnskap omgjort til handling

 

Krav til deltakere:

Jusstudenter (bachelor eller master) eller studenter fra andre fagfelt med interesse for juridiske spørsmål eller bærekraftig utvikling/overgang til økologiske samfunn bør søke.

Utvelgelseskriterier: Kandidater vil bli valgt på grunnlag av juridiske kunnskaper eller kunnskapsnivå innen samfunnsvitenskap, og motivasjon.

Når det gjelder de som ønsker å delta via nettet vil bachelorstudenter prioriteres.

I utvelgelse av de som skal delta fysisk vil masterstudenter og stipendiater prioriteres, ettersom deltakelse i workshoper krever en spesiell faglig bakgrunn som nevnt ovenfor.

Deltakere som blir utvalgt til å delta fysisk vil bli kontaktet av arrangørene når påmeldingen er stengt og utvelgelsesprosessen er fullført.

Antall deltakere: Fysisk undervisning: 20 studenter (5 studenter fra EUGLOH-partneruniversiteter + 15 UP Saclay-studenter) + 100 studenter kan delta via nettet.

Sertifikat/ECTS: Sertifikater for alle deltakere og 2 ECTS for deltakere som deltar fysisk.

Språk: Engelsk.

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 3.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

 

 

ENGLISH:

Date: 17 June 2024 — 21 June 2024

Timezone: CET

Location: Hybrid

Target Group: Undergraduate, Master & PhD students

Host: Université Paris-Saclay

Registration deadline: 31 May 2024 (23:59 p.m.)

Expenses for travel and accommodation is covered by EUGLOH.

Contact the EUGLOH team at UiT to get more information: eugloh@uit.no

Experience a dynamic one-week Summer School dedicated to exploring sustainable ecosystem practices from a legal perspective. Engage in a rich program featuring masterclasses, workshops, and seminars. Interact with educators and students from UPSaclay and beyond, fostering collaboration and facilitating the exchange of knowledge and ideas.

The Summer School will be held in Sceaux, France (near Paris) from Monday 17 to Friday 21 June 2024. It will be divided into 10 half-day sessions.

There will be one central theme throughout the week: "Best practices for a sustainable ecosystem".

Distinguished guests will share their expertise in law and other disciplines (Health, pharmacy, medical, political science, economics and computer science).

There will be 10 regular masterclasses (2 each morning) where an important aspect of the deliberations will be to consider how best to strengthen trust, connection and community for present and future generations. These and many other issues will be explored on a multi-disciplinary basis, seeking to draw on expertise across a broad spectrum.

In addition to the masterclasses, interactive workshops and alternative programmes will be led in the afternoons, notably by PhD students from UPSaclay and the EUGLOH Alliance.

Competences:

  • Critical thinking
  • Ethics & responsibility
  • Knowledge into action

Requirements:

Students in law (undergraduate or graduate), students from other fields with an interest in legal issues and students interested in sustainable development/ecological transition should apply.

Selection strategy: Candidates will be selected on the basis of knowledge requirements in Law and social studies/sociology, and motivation.

For online participation, priority will be given to undergraduate students, but for physical mobility, priority will be given to Master's and PhD students, as participation in the workshops will require prerequisites in Law and in SHS as mentioned above.

Participants selected for physical mobility will be contacted by the organisers once registration is closed and the selection process has been completed.

Number of participants: On site 20 students (5 international EUGLOH students + 15 UP Saclay' students) + 100 students online.

Certificate/ECTS: Certificates for all participants and 2 ECTS for on-site participants.

Language: English

This activity is part of EUGLOH’Work Package 3.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starter: 17.06.24 kl 09.00
Slutter: 21.06.24 kl 18.00
Hvor: Hybrid event (both digital and physical)
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Véronique Magnier or Noémie Moutty, at Université Paris-Saclay
E-post: graduate-school.droit@universite-paris-saclay.fr

Meld meg på!
Legg i kalender