Workshop om energiproduksjon / Workshop about energy production

Illustrasjons-/bannerbilde for Workshop om energiproduksjon / Workshop about energy production
eugloh.eu

NORWEGIAN: Ved Université Paris-Saclay, i Paris, holdes det tidlig i juni en workshop om energiproduksjon. Der kan deltakere lære om hvordan ulike typer energikilder kan brukes effektivt for å motvirke klimaendringer.

 

ENGLISH: At the Université Paris-Saclay, i Paris, a workshop on energy production will be held in early June. There, participants can learn about how different types of energy sources can be used effectively to counteract climate change.

NORWEGIAN:

Dato: 03. juni 2024 — 07. juni 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet og ved Université Paris-Saclay

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter

Vert: Université Paris-Saclay

 

Påmeldingsfrist: 20. mai 2024

 

Workshopen har arbeidstittelen «energiproduksjon» og har som mål å gi en innføring i hvordan energiproduksjon har en viktig rolle når det gjelder å motvirke klimaendringer.

Deltakerne vil få muligheten til å lære om, og sammenligne ulike energikilder og hvordan energi produseres, og prinsipper innen fysikk som ligger til grunn for slike prosesser.

I tillegg vil hver energikilde bli diskutert i sammenheng med hvilket potensial disse har til å redusere utslipp av drivhusgasser.

 

På programmet for workshopen er det lagt opp til at teoretiske forelesninger skjer om morgenen og vil da være åpne for nettdeltakere.

De praktiske øktene skjer om ettermiddagen og vil være åpne for utvalgte kandidater fra Université Paris-Saclay.

På de sistnevnte øktene skal det gjennomføres et studentprosjekt relatert til forståelse om og modellering av produksjon av og lagringsløsninger for energi.

 

Utvelgelse av kandidater vil være basert på søkernes motivasjon og hvilke kunnskaper de har om fysikk og miljøvitenskap.

Når det gjelder deltakelse på nettet vil bachelorstudenter bli prioritert.

 

Kompetanseområder:

  • Kritisk tenkning
  • Kunnskap omgjort til handling
  • Kreativitet og problemløsning

 

Krav til deltakere:

Utvelgelsesstrategi: De første studentene som registrerer seg- med tilstrekkelig bakgrunn innen fysikk - vil godkjent som deltakere på kurset.

Antall deltakere: 100

Sertifikat/ECTS: Alle deltakere vil motta et diplom for å delta på workshopen. Deltakere på fra Université Paris-Saclay (Som studerer emnet grunnleggende fysikk) vil ha muligheten til å motta 2,5 ECTS.

Språk: Engelsk.

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 3.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 03 June 2024 — 07 June 2024

Timezone: CET

Location: Online and at Université Paris-Saclay

Target Group: Undergraduate & Master students

Host: Université Paris-Saclay

 

Registration deadline: 20 May 2024

 

The "Energy Production" workshop aims to provide an introductory understanding of the energy production in the context of climate change mitigation.

Participants will have the opportunity to learn about various energy sources, their production, how they can be compared, as well as the physics involved in the different processes.

Additionally, each energy source will be discussed in relation to its potential to reduce greenhouse gas emissions.

Theoretical lectures will take place in the morning and will be open to remote participants. The practical sessions in the afternoon will be open to on-site selected candidates (up to 90) from Paris-Saclay University only, and consist of a student project related to energy production understanding, modeling, or on production and storage solutions.

Selection of candidates will be based on pre-requisites in physics, environmental science and on motivation. For online participation, undergraduate students will be prioritized.

 

Competences:

  • Critical thinking
  • Knowledge into action
  • Creativity and problem solving

 

Requirements:

Selection strategy: The first students with adequate physics background to register will be accepted for the course.

Number of participants: 100.

Certificate/ECTS: All participants will receive a certificate of attendance. On-site participants from Paris-Saclay University (Basic Physics Curriculum) will have the opportunity to receive 2.5 ECTS.

Language: English.

 

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 3.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

Starter: 03.06.24 kl 09.00
Slutter: 07.06.24 kl 17.00
Hvor: Hybrid event (both digital and physical)
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Dr Claire Marrache-Kikuchi
E-post: claire.marrache@universite-paris-saclay.fr

Meld meg på!
Legg i kalender