Shut Up and Write fysisk + digitalt! // physical + digital!

Illustrasjons-/bannerbilde for Shut Up and Write fysisk + digitalt! // physical + digital!

Vil du ha et lite dytt til å få skrevet på oppgaven din? Skrivesenteret arrangerer felles skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Do you need a little nudge to get started on your assignment? The Writing Center is organizing a joint writing session following the "Shut up & write!" model.

Shut Up and Write innebærer å arbeide intensivt med egen skriving i et fellesskap. Konseptet er en ramme for gode skrive-/arbeidsøkter som også gjør at pauser kan tas med god samvittighet. Bli med og prøv!

Hva: Tre økter med skriving à 45 minutter sammen med andre som også skriver. Etter en rask runde hvor alle sier hva de holder på å skrive, sitter vi hver for oss og jobber. Vi tar pauser (15 minutter) med lett servering. Til slutt tar vi en runde på utfordringer og veien videre med skrivingen. 

Hvorfor: Det er inspirerende å skrive når andre skriver, og du kan ta pause med god samvittighet.

Hvem kan delta: Alle som holder på med et skrivearbeid og trenger litt strukturert skrivetid. Du kan også lese og tenke i tilknytning til skrivearbeidet.

Hvor: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.333

Arrangør: Skrivesenteret (uit.no/ub/skrivesenteret)

NB. Begrenset med plasser. Det blir lett servering, så meld deg på via knappen i høyremargen. 

Hvis du vil delta digitalt trenger du ikke å melde deg på. Lenke finner du her. 

Møte-ID: 327 229 232 349

Passord: vvZJEZ

Velkommen skal du være!

//

Shut Up and Write involves working intensively on your own writing in a community setting. The concept provides a framework for productive writing/work sessions that also allows for breaks to be taken without guilt. Come and try it out!

What: Three writing sessions of 45 minutes each with others who are also writing. After a quick round where everyone shares what they are working on, we sit individually and work. We take breaks (15 minutes) with light refreshments provided. At the end, we'll have a round to discuss challenges and next steps with our writing.

Why: It's inspiring to write when others are writing, and you can take breaks without feeling guilty.

Who can participate: Anyone who is working on a writing project and needs some structured writing time. You can also read and reflect in connection to your writing work.

WhereTeorifagsbygget Hus 1, rom 1.333

Organizer: The UiT Writing Center (uit.no/ub/skrivesenteret)

Note: Limited spaces available. There will be light refreshments, so please sign up using the button in the right margin.

If you want to participate digitally, you do not need to sign up. You will find the seminar here. 

Møte-ID: 327 229 232 349

Passord: vvZJEZ

You are welcome to join!

Når: 30.04.24 kl 12.00–15.00
Hvor: Teorifagbygget Hus 1, rom 1.333
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Inga Bårdsen Tøllefsen
Telefon: 77646976
E-post: inga.bardsen.tollefsen@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender