Disputas- Master i helsefag Nina Camilla Wergeland

Wergeland disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

“Experiences with Capacity-based Mental Health Legislation in Norway.
A qualitative interview study among patients who have come off a community treatment order, their health professionals, and their family caregivers”.

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis!

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes samme sted kl. 10.15:
Diskuter begrepet delt beslutningstaking (shared decision making) og hvor«dan det kan relateres til tvungent psykisk helsevern?

Prøveforelesningen strømmes her.
The trail lecture will be streamed here.

Disputasen starter 12.15 og kan strømmes her. 
Auditoriet er åpent for publikum. Disputasen vil strømmes og et opptak vil være tilgjengelig i et døgn.

The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.
The auditorium is open to the public.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Studien utforsker erfaring med nytt selvstendig vilkår om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Pasienter som fikk opphevet vedtak om tvunget vern uten døgnopphold som følge av å bli vurdert samtykkekompetent, og deres pårørende og helsepersonell er intervjuet om erfaring med lovendringen. Det er benyttet en hermeneutisk tilnærming med individuelle intervju og tematisk analyse.
Studien viser at lovendringen bidrar til dialog og samarbeid mellom helsepersonell og pasienter med en alvorlig psykisk lidelse og pasientene opplever økt selvbestemmelse og respekt. Pårørende hadde begrenset informasjon om lovendringen og ble lite inkludert i samarbeid med helsepersonell. Studien peker på behov for økt kompetanse og fleksibilitet i helsetjenestene for å kunne tilpasse behandling og oppfølging etter pasienters ønsker og tilstandsendringer, og for at pasienten skal beholde eller gjenvinne samtykkekompetanse.

Hovedveileder
Førsteamanuensis Henriette Riley, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Biveiledere
Professor emeritus Åshild Fause, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Advokat Ph.d. Anett Beatrix Osnes Fause, Elden Advokatfirma AS.  

Bedømmelseskomité
Professor Stefan Sjöström, Uppsala University - 1. opponent.
Professor Tonje Lossius Husum, OsloMet - 2. opponent.
Førsteamanuensis Hilde Laholt, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet - leder av komité.


Disputasleder:
Førsteamanuensis Anne-Sofie Sand, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

 

Når: 26.04.24 kl 12.15–15.45
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77645872
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender