Webinar om omsetting av helseforskning til global innvirkning: nettverkenes makt / Webinar about translating health research into global impact: The power of networks

Illustrasjons-/bannerbilde for Webinar om omsetting av helseforskning til global innvirkning: nettverkenes makt / Webinar about translating health research into global impact: The power of networks
International Vaccine Institute / Nils Daulaire

NORWEGIAN:

Under dette webinaret kan du lære om hvordan en kan takle globale helseutfordringer gjennom forskning, politiske endringer og helsediplomati.

ENGLISH: 

In this webinar you can learn about how to tackle global health challenges via research, policy changes and health diplomacy.

NORWEGIAN:

Dato: 24. april 2024, kl. 11.15-12.00

Tidssone: CET

Sted: Hybrid arrangement - webinar + fysisk seminar på Campus Tromsø (Auditorium 3, MH1)

Målgruppe: Alle studenter og ansatte på EUGLOH-universiteter

Vert: UiT Norges arktiske universitet

Språk: Engelsk

Krav: Deltakere skal være tilknyttet et EUGLOH-universitet

Antall deltakere: Maksimalt 1200 på webinar og maksimalt 72 som kan delta fysisk.

Deltakerbevis / ECTS: Deltakere mottar ikke dette.

Videolenke til webinar: Klikk her.

Hovedtaleren på webinaret er Tore Godal. Han har blitt beskrevet av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg som "Mest trolig, etter Fridtjof Nansen, nordmannen som har reddet flest liv i verden."

Godal har hatt en viktig rolle i etableringen av et bredt spekter av globale allianser som rettet mot å forbedre helse og skape mer likhet i verdens fattigste samfunn.

Han er nå omtalt i en ny bok, Tore Godal og utviklingen av global helse, av forfatteren Conrad Keating, som vil også delta på seminaret.

En annen som deltar er Dean Jamison, professor emeritus ved UCSF og medformann i Lancet-kommisjonen for investeringer i helse. Han er også redaktør og forfatter av det innflytelsesrike kompendiet med rapporter fra Verdensbanken, kalt "Disease Control Priorities", som omhandler prioriteringer innen sykdomsbekjempelse.

På dette seminaret skal Godal, Keating, Jamison og medlemmer av fakultetet ved UiT diskutere hvordan forskning, politikk og handling kan gjensidig forsterke hverandre.

UiT-fakultetspanel:

Paneldeltakere fra Det helsevitenskapelige fakultet:

 • Anne Husebekk er tidligere rektor ved UiT og professor i immunologi. Hun er visepresident i Det internasjonale vitenskapsrådet og har koordinert internasjonalt samarbeid innen forskning og høyere utdanning.
 • Silje C. Wangberg er prodekan for forskerutdanning og klinisk opplæring ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT og professor i folkehelse. Hun er styremedlem i Global Health Norway og Co-lead av WP3 Research-Based Learning i EUGLOH.
 • Arnfinn Sundsfjord er tidligere dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet og professor i medisinsk mikrobiologi. Han forsker på antimikrobiell resistens, hvor han har internasjonale samarbeidspartnere.

Godal har vært arkitekten bak flere banebrytende initiativer: for å kontrollere elveblindhet og malaria, til et globalt initiativ for å bringe moderne vaksinasjoner til hvert barn i verden og et innovativt partnerskap for å forhindre pandemier flere år før COVID.

Godal har vist at effektiv handling begynner med god forskning utført i brede nettverk som knytter nord og sør.

Han har blitt Norges ledende helsediplomat og en leder for helseforskning på den globale scenen.

Etter webinaret skal Godal, Keating og Jamison møte UiT-studenter og fakultetsmedlemmer i en uformell diskusjon hvor det skal tas opp hvordan en kan utgjøre en forskjell når det gjelder å håndtere globale helseutfordringer.

Læringsmål:

 • På dette webinaret vil publikum få muligheten til å lære om hvordan forskning, helsediplomati og politisk handling kan gjensidig forsterke hverandre, fra Tore Godal, en erfaren helsebyråkrat og lobbyist med internasjonalt renommé.

 • Seminaret har som mål å stimulere og engasjere det europeiske universitetssamfunnet i effektive forskning-til-handling-tiltak både globalt og lokalt.

Kompetanseområder:

 • Kunnskap omsatt til handling
 • Kreativitet og problemløsning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Lederskap og sosial innvirkning.

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 8.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

ENGLISH:

Date: 24 April 2024, 11.15-12.00 hours

Time zone: CET

Place: Hybrid event - webinar + seminar at Campus Tromsø (Auditorium 3, MH1)

Target group: All students and employee at EUGLOH universities

Host: UiT The Arctic University of Norway

Language: English

Requirements: Except that participants must be affiliated with a partner university, there are no requirements.

Number of participants: Max. 1200 can participate at the webinar, 72 can participate physically at the seminar at UiT.

Certificate /ECTS: Participants will not receive certificate or ECTS.

Videolink to streaming: Click here.

The main speaker at the webinar is Tore Godal. He has been described by NATO Secretary General Jens Stoltenberg as “Surely, after Fridtjof Nansen, the Norwegian who has saved most lives in the world.” Godal has made his mark in establishing and reinforcing a wide range of global alliances aimed at improving health and equity in the world’s poorest communities. 

He is now featured in a new book, Tore Godal and the Evolution of Global Health, by the author Conrad Keating, who also will participate at the webinar. 

Dean Jamison,  Emeritus Professor UCSF, co-Chair of the Lancet Commission on Investing  in Health, and editor and author of the deeply influential World Bank compendium on Disease Control Priorities,  will be joining them.

In this seminar, Godal, Keating, Jamison and members of the UiT faculty will discuss how research, policy and action work to support each other.

 

UiT Faculty panel:

 • Anne Husebekk is former Chancellor of UiT and Professor of Immunology. She is vice-president of the International Science Council and has conducted extensive international research and higher education collaboration.
 • Silje C. Wangberg is Pro-dean of Research Education and Clinical Training at the Faculty of Health Sciences at UiT and Professor of Public Health. She is a board member of Global Health Norway and Co-lead of WP3 Research-Based Learning in EUGLOH.
 • Arnfinn Sundsfjord is former Dean of the Faculty of Health Sciences and Professor of Medical Microbiology. He works extensively on issues of antimicrobial resistance and stewardship with international collaborators.

Godal has been the architect behind several groundbreaking initiatives: to control river blindness and malaria, to a global initiative to bring modern vaccinations to every child in the world, to an innovative partnership to prevent pandemics several years before COVID.

Godal has shown that effective action begins with good research carried out in wide networks linking North and South.

He has become Norway’s leading health diplomat and a health research leader on the global stage.

After the webinar, Godal, Keating, and Jamison will meet with UiT students and faculty members in an informal discussion to address how one can make a difference in dealing with global health challenges.

Learning objectives:

 • At this webinar a viewing audience will have the opportunity to learn about how research, policy and action can support each other from Tore Godal, an experienced health bureaucrat and lobbyist of international reknown.
 • The seminar aims at stimulating and engaging the European university community into effective research-to-action efforts both globally and locally.

Competences:

 • Knowledge into action
 • Creativity & problem solving
 • Communication & Collaboration
 • Leadership & social impact

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 8.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

Når: 24.04.24 kl 11.15–12.00
Hvor: Webinar
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Kim Bredesen, Communications Officer, UiT
Telefon: +4798460856
E-post: kim.bredesen@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender