Kurs om bruk av e-helsesystemer / Course about the use of e-health systems

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om bruk av e-helsesystemer / Course about the use of e-health systems
eugloh.eu

ENGLISH: I Europa brukes i økende grad e-helse systemer for å kunne forbedre helsetjenester. Lunds universitet begynner et kurs i september hvor du kan få en bred innføring i slike systemer.

 

NORWEGIAN:

In Europe e-health systems are increasingly being used to be able to improve services. Lund University is starting a course in September where you can get a broad introduction to such systems.

NORWEGIAN:

Dato: 30. september 2024 – 17. januar 2025

Tidssone: CET

Sted: Nettkurs

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter

Vert: Lunds universitet

Språk: Engelsk

Krav: Alle Bachelor- og Masterstudenter som er tilknyttet et partneruniversitet er kvalifisert for å søke. Det finnes ingen spesifikke krav, studenter fra alle fagdisipliner er velkomne. Ideelt burde kursdeltakere være interessert i e-helse og informasjonssystemer.

Utvelgelseskritierium: Søkere vurderes utfra hvilken begrunnelse de oppgir for å ønske å delta.

Antall deltakere: 30

Deltakerbevis /ECTS: 7,5 ECTS

 

Påmeldingsfrist: 15. juni 2024

 

På dette kurset kan studenter få en introduksjon til e-helse. Det vil da bli presentert grunnleggende konsepter for e-helse og beskrevet hvordan merverdi kan skapes ved bruk av e-helsesystemer.

På kurset kan du også få en innføring i prosessanalyse og informasjonssikkerhet i helsevesenet, samt en oversikt over aktuell e-helseforskning.

 

På kurset kan du få grunnleggende kunnskap om emnet e-helse hvor det tas utgangspunkt i informasjonssystemer. Kurset omfatter følgende:

 • En introduksjon til informasjonssystemer i helsevesenet, inkludert en oversikt over nåværende systemer, et historisk syn på e-helse og sammenhengen mellom helseprosesser og informasjonssystemer.
 • Prosessanalyse, kravhåndtering og evaluering av informasjonssystemer i helsevesenet.
 • Informasjonssikkerhet i helsevesenet.
 • Aktuelle forskningstemaer og trender innen e-helse.
 • Utarbeidelse av en forstudie for implementering av et e-helsesystem.

 

Kurset består av seks obligatoriske synkrone nettseminarer som forutsetter deltakelse i et fastsatt program. Det omfatter innspilte nettforelesninger, quizer, casebasert læring og skriftlige nettbaserte oppgaver.

Studentene på kurset kommer fra flere land og har ulik utdanningsbakgrunn, selv de fleste deltakerne er tilknyttet studier i informasjonssystemer og helsefaglige disipliner som sykepleie og medisin.

Størstedelen av kursarbeidet utføres i grupper, normalt på fire studenter. Kursarbeidet utføres i grupper, normalt på fire studenter. Det er viktig å være forberedt på dette og å akseptere og respektere gode prinsipper for gruppearbeid. Kommunikasjon og samarbeid i kursgruppene er i en slik sammenheng essensielt.

 

Læringsmål:

 • Ved slutten av dette kurset skal studentene ha kunnet dra nytte av at medstudenter har ulik faglig bakgrunn og forstå viktigheten av gruppearbeid, spesielt i tverrfaglige sammenhenger.
 • Deltakere vil kunne utvikle effektive kommunikasjonsevner for gruppeprosjekter og bygge opp en forståelse for ulike perspektiver innen gruppesammenhenger og samtidig få trening i å arbeide i grupper for å løse kursoppgaver.
 • Gjennom praktisk erfaring vil deltakere kunne sette pris på betydningen av kommunikasjon og samarbeid for å oppnå kursmål, evaluere personlige bidrag til gruppeprosjekter og få en forståelse av prinsippene for informasjonssystemer.

 

Kompetanseområder:

 • Digitale ferdigheter
 • Kunnskap omsatt i handling
 • Kommunikasjon og samarbeid

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 30 September 2024 — 17 January 2025

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate & Master students

Host:  Lund University

Language: English

Requirements: All undergraduate and master's students from a EUGLOH university are eligible for the course. There are no specific requirements, students from all disciplines are welcome. Ideally, participants should be interested in e-health and information systems

Selection strategy: The selection is based on the statement of purpose.

Number of participants: 30

Certificate/ECTS: 7,5 ECTS

 

Registration deadline: 15 June 2024

 

This course offers students an introduction to e-health by introducing basic concepts and describing how added value can be created in health care processes by the use of e-health systems.

The course also provides knowledge about process analysis and information security in health care as well as an overview of current e-health research.

 

On the basis of this course you can build basic knowledge on the topic of e-health from an information systems perspective, which includes:

 • An introduction to information systems in health care, including an overview of current systems.
 • A historic view of e-health and the connection between healthcare processes and information systems.
 • Process analysis, requirements handling and evaluation of information systems in health care.
 • Information security in health care.
 • Current research topics and trends within e-health.
 • The creation of a pre-study for implementation of an e-health system.

 

The course consists of six mandatory synchronous online seminars, recorded online lectures, quizzes, case-based learning and written online assignments.

Students in the course come from multiple countries and have different educational backgrounds, even though studies in information systems and healthcare disciplines such as nursing and medicine are the most common backgrounds of the participants.

The vast majority of the course work is performed in groups, normally of four students. It is important to be prepared for this and to accept and respect good principles of group work. Communication and collaboration in the course groups is essential.

 

Learning objectives:

 • By the end of this course, students will be able to recognize the diverse backgrounds of their peers and understand the importance of collaboration in group work, particularly in interdisciplinary contexts.
 • They will develop effective communication skills for group projects and demonstrate respect for diverse perspectives within group settings, while preparing to work in groups of four for course assignments.
 • Through practical experience, they will appreciate the significance of communication and collaboration in achieving course objectives, evaluate personal contributions to group projects, and gain an understanding of the principles of information systems.

 

Competences:

 • Digital skills
 • Knowledge into action
 • Communication & collaboration

 

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starter: 30.09.24 kl 10.00
Slutter: 17.01.25 kl 15.00
Hvor: Nettkurs / Online course
Sted: Digitalt
Målgruppe: Studenter
Kontakt: The EUGLOH team at Lunds University
E-post: eugloh@er.lu.se

Meld meg på!
Legg i kalender