Disputas - master i filosofi Morten Wasrud

Illustrasjons-/bannerbilde for Disputas - master i filosofi Morten Wasrud

Master i filosofi Morten Wasrud disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde filosofi og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

“The Ethos of the Environment - A Metaphysics of Man and Nature for the Anthropocene”

Avhandlingen er tilgjengelig her / Link to the docotral thesis

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted

Disputasen starter kl. 12.15 og vil bli strømmet her / the defense will be streamed here.

NB: Det er separate lenker til prøveforelesning og disputas. Du kan finne begge her. / There are seperate links for the trial lecture and doctoral defence. You can find both here

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned. 

A recording of the disputation will be available for one month. 

NB! inntil strømmen starter vil du få opp meldingen No results were found. You might see results if you sign in. Det er ikke nødvendig å logge inn, men oppdater siden når prøveforelesningen skal starte så vil du finne opptaket.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

Antropocen er en ny geologisk epoke som er foreslått til å overta for den nå 12 000 år gamle holocen, som et svar på vår økende bevissthet om menneskets påvirkning på jordens systemer. Siden begrepet ble introdusert i 2000, har antropocen også blitt et sentralt tema innenfor humanioras miljøtenkning. Ved å analysere hvordan den nye epoken har blitt tolket av samtidens miljøfilosofer, argumenterer jeg for at antropocen også rommer en metafysisk endring i vår konseptuelle og normative forståelse av naturen og dens forhold til mennesket. Dernest argumenterer jeg ytterligere for at denne påståtte endringen fremtvinger et behov for en ny systematisk metafysikk som evner å forene ontologi og etikk. Denne avhandlingens hovedoppgave blir derfor å utvikle en slik systematisk metafysikk, noe som gjennomføres med utgangspunkt i filosofien til Martin Heidegger og Immanuel Kant.

Hovedveileder:

professor Erik Lundestad, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité: 

seniorforsker ph.d. Jussi Backman, Tampere University, førsteopponent. 

professor ph.d. Einar Øverenget, Høgskolen i Innlandet, andreopponent

professor dr.art. Kjersti Fjørtoft, UiT Norges arktiske universitet, leder av komiteen

Disputasleder:

instituttleder Tor Ivar Hanstad, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet. 

De som ønsker å opponere ex. auditorio kan sende e-post til leder av disputas tor.ivar.hanstad@uit.no innen kl. 13.00 disputasdagen.

Når: 18.03.24 kl 12.15–15.00
Hvor: SVHUM B1005
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Marie Berger Nicolaysen
E-post: marie.n.berger@uit.no
Legg i kalender