Rasisme, inkludering og mangfold i Tromsø / Racism, inclusion and diversity in Tromsø

Illustrasjons-/bannerbilde for Rasisme, inkludering og mangfold i Tromsø / Racism, inclusion and diversity in Tromsø

DEBATT: Kommunestyret i Drammen fattet nylig et kontroversielt vedtak om å kun ta imot flyktninger fra Ukraina. Er dette et symptom på hverdagsrasisme og økt ekskludering? Kunne dette skjedd i Tromsø og Nord-Norge?  

DEBATE:The municipal council in Drammen recently made a controversial decision to only accept refugees from Ukraine. Is this a symptom of everyday racism and increased exclusion? Could this have happened in Tromsø and Northern Norway? 

NORWEGIAN:

 

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, som gjennom foredrag og paneldiskusjoner tar opp nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema.

Torsdag 29. februar kl. 19.00-21.00, på Tromsø bibliotek holdes det et nytt møte i Internasjonalt Seminar.

Tema for neste møte er rasisme. Drammen kommune ble nylig politianmeldt for et vedtak i kommunestyret der de kun ønsket å ta imot ukrainske flytninger. Kritikere mener vedtaket er både rasistisk og diskriminerende. Vedtaket har i en slik sammenheng skapt mye debatt på nasjonalt plan.

 

Følgende spørsmål skal ta opp på neste debattmøte:   

  • Er vedtaket i Drammen et symptom på at Norge er i ferd med å bli et mindre inkluderende samfunn der hverdagsrasisme og ekskludering er fremvoksende fenomener?   
  • Hvordan er situasjonen i Nord-Norge og hvor god er egentlig Tromsø kommune på inkludering og mangfold? 
  • Hva er kriteriene for å være en velintegrert innvandrer? 

 

Paneldeltakere:  

Ketil Lenert Hansen

Professor ved Universitet i Tromsø (UiT), professor i helsevitenskap. Har som spesialfelt samiske barn og unges levekår og psykososial helse.  

Rashiid Dhiblaawe

Leder for somaliere i Tromsø og masterstudent i sosiologi ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Han skriver masteroppgave om hvordan unge menn med somalisk bakgrunn i Norge opplever sosial ekskludering. 

May-Britt Stensjø Miri

Enhetsleder i Flyktningetjenesten i Tromsø.

Parahini Parabaran

Leder for ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark (representerer seg selv, som privatperson på neste møte).

Lokalpolitikere i Tromsø skal også delta (oppdatering om navn følger).  

 

MODERATOR: 

Cristian Ariel Peña, rådgiver i FN-sambandet i Tromsø  

 

Internasjonalt seminar har et program med 25-30 åpne møter i året.

Seminaret støttes av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) ved UiT Norges arktiske universitet.

I tillegg støttes seminaret av Tromsøs humanitære organisasjoner, solidaritets- organisasjoner og studentorganisasjoner.

 

ENGLISH:

 

The International Seminar is a forum for political debate in Tromsø, that addresses issues of the North/South divide, environment/climate, poverty/development, and war/peace as central themes through lectures and panel discussions.

On Thursday, 29 February, from 7:00 PM to 9:00 PM, at the Tromsø Library, a new meeting of the International Seminar will be held.

The International Seminar has a program with 25-30 open meetings per year.

 

The topic for the next meeting is racism. Drammen municipality was recently reported to the police for a decision in the municipal council where they only wanted to accept Ukrainian refugees. Critics believe the decision is both racist and discriminatory. In such a context, the decision has created a lot of debate on a national level.

The following questions will be addressed at the next debate meeting:

  • Is the decision in Drammen a symptom that Norway is becoming a less inclusive society where everyday racism and exclusion are emerging phenomena?
  • What is the situation in Northern Norway, and how well is Tromsø municipality doing regarding inclusion and diversity?
  • What are the criteria for being a well-integrated immigrant?

 

Panel participants:

Ketil Lenert Hansen

Professor at the University of Tromsø (UiT), professor of Health Sciences. His field of expertise is the living conditions and psychosocial health of Sami children and youth.

Rashiid Dhiblaawe

Leader for Somalis in Tromsø and a master's student in sociology at UiT, The Arctic University of Norway. He is writing a master thesis about how young men with Somali backgrounds in Norway experience social exclusion.

May-Britt Stensjø Miri

Unit Manager in the municipal refugee service in Tromsø.

Parahini Parabaran

Leader of the Youth County Council in Troms and Finnmark. At this meeting however, she represents herself as a private person.

Local politicians in Tromsø will participate (the final participant list will be updated).

 

MODERATOR:

Cristian Ariel Peña, Advisor at the UN Association in Tromsø

 

The Seminar is supported by the Tromsø municipality and is coordinated by the UN Association North and the Section for International Cooperation (SIS) at UiT The Arctic University of Norway.

In addition, the seminar is supported by Tromsø's humanitarian organizations, solidarity organizations, and student organizations.

Når: 29.02.24 kl 19.00–21.00
Hvor: Tromsø bibliotek / Tromsø Public Library
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Anja Salo, koordinator Internasjonalt Seminar
E-post: IntSem@fn.no
Legg i kalender