Dekolonisering av akademia / Decolonization of academia

Illustrasjons-/bannerbilde for Dekolonisering av akademia / Decolonization of academia

NORWEGIAN:

Akademisk frihet utgjør en av flere bærebjelker i et velfungerende demokrati. Men kan denne friheten trues i en verden preget av store samfunnsendringer, politisk polarisering og økonomiske svingninger? Dette er spørsmål som tas opp på neste møte på Internasjonalt Seminar.

 

ENGLISH:

Academic freedom constitutes one of several cornerstones in a well-functioning democracy. But can this freedom be threatened in a world characterized by major societal changes, political polarization, and economic fluctuations? These are questions that will be addressed at the next meeting of the International Seminar.

 

NORWEGIAN: 

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, som gjennom foredrag og paneldiskusjoner tar opp nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema.

Torsdag 22. februar kl. 19.00-21.00, på Tromsø bibliotek, holdes det et nytt møte i Internasjonalt Seminar.

I en tid med store samfunnsendringer, skarpe politiske konflikter og økonomiske svingninger – kan det oppstå situasjoner der akademisk frihet blir truet. Akademisk frihet en essensiell del av et velfungerende demokrati og er nært knyttet til ytringsfrihet og forsamlingsretten.

Målet for dette ukentlige debattmøtet ved Internasjonalt Seminar er å definere hva akademisk frihet innebærer, samt å diskutere hva som truer dens eksistens i våre vestlige demokratier i dag.

SAIH/ Norsk Student- og Akademikerhjelpsfond inviterer deg til en paneldebatt hvor det skal tas opp følgende spørsmål:

  • Hva utfordrer akademisk frihet i dag?
  • Hvorfor er akademisk frihet relevant for demokratiske land som Norge?
  • Er det et behov for å utfordre status quo for vestlig akademisk undervisning?

 

PANELDELTAKERE:

Jonas Jakobsen

Førsteamanuensis i filosofi ved UiT Norges arktiske universitet. Hans spesialfelt er politisk filosofi, menneskerettigheter og demokrati.

Hector Enoc Ulloa Chinchilla

Politisk rådgiver og rådgiver hos Skatteforsk. Han er også styremedlem i Education Cannot Wait (ECW).

MODERATOR: TBD

 

Internasjonalt seminar har et program med 25-30 åpne møter i året.

Seminaret støttes av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) ved UiT Norges arktiske universitet.

I tillegg støttes seminaret av Tromsøs humanitære organisasjoner, solidaritets- organisasjoner og studentorganisasjoner.

 

ENGLISH:

The International Seminar is a forum for political debate in Tromsø, that addresses issues of the North/South divide, environment/climate, poverty/development, and war/peace as central themes through lectures and panel discussions.

On Thursday, 22 February, from 7:00 PM to 9:00 PM, at the Tromsø Library, a new meeting of the International Seminar will be held.

The International Seminar has a program with 25-30 open meetings per year.

In a time where there is great societal change, sharpened political conflicts, and economic troubles – situations might arise where academic freedom could be threatened. Academic freedom is an essential part of a well-working democracy and is closely linked to freedom of speech and the right to a peaceful assembly.

The goal for this debate weekly meeting at International Seminar is to define what academic freedom entails, as well as discussing what is threatening its existence in our western democracies today.

 

SAIH/ the Norwegian Students' and Academics' International Assistance Fund invite you to a panel debate which will focus on the following issues:

  • What is challenging academic freedom today?
  • Why is academic freedom relevant for democratic countries like Norway?
  • Is there a need to challenge the status-quo of western academic teachings?

 

PANEL PARTICIPANTS:  

Jonas Jakobsen

Associate professor for philosophy at the Arctic University of Norway. In his research he focus on political philosophy, human rights and democracy.

 

Hector Enoc Ulloa Chinchilla

Political advisor and outreach director at Skatteforsk Executive Committee member of Education Cannot Wait (ECW).

MODERATOR: TBD

The Seminar is supported by the Tromsø municipality and is coordinated by the UN Association North and the Section for International Cooperation (SIS) at UiT The Arctic University of Norway.

In addition, the seminar is supported by Tromsø's humanitarian organizations, solidarity organizations, and student organizations.

Når: 22.02.24 kl 19.00–21.00
Hvor: Tromsø bibliotek / Tromsø Public Library
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Anja Salo, koordinator, Internasjonalt seminar
E-post: IntSem@fn.no
Legg i kalender