Kurs om ledelse og koordinering av EU-finansierte prosjekter / Course about management and coordination of EU funded projects

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om ledelse og koordinering av EU-finansierte prosjekter / Course about management and coordination of EU funded projects
eugloh.eu

NORWEGIAN:

PM² er EUs offisielle metodikk for prosjektledelse, som blir tatt i bruk i stadig større omfang på et internasjonalt plan. I mai holder University of Novi Sad et kurs om hvordan PM² kan tas i bruk i EU-finansierte prosjekter. På kurset kan du styrke din kompetanse innen blant annet kommunikasjon, problemløsning og prosjektledelse.

 

ENGLISH:

PM² is the EU's official methodology for project management, which is being adopted increasingly at an international level. In May, the University of Novi Sad is holding a course about how PM² can be used in EU-funded projects. At the course, you can strengthen your competence in areas such as communication, problem solving, and project management.

NORWEGIAN:

 

Dato: 23. – 24. mai 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet

Målgruppe: Masterstudenter og stipendiater

Vert: University of Novi Sad

Språk: Engelsk

Utvelgelseskriterium: De første 40 søkerne blir godkjent som deltakere under kurset, jevnt fordelt blant partneruniversiteter.

Antall deltakere: 40

Studiepoeng: 2 ECTS

 

Påmeldingsfristen er 25. april 2024.

 

Målet med dette kurset er å gjøre studentene kjent med prinsippene bak og praksis knyttet til PM² prosjektledelsesmetodikk, når det gjelder hvordan den blir tatt i bruk i sammenheng med EU-finansierte prosjekter.

Ved slutten av kurset bør deltakere kunne mestre PM² Basic-sertifisering og ta i bruk denne kunnskapen i scenarier for EU-prosjekter. Dette vil kunne forberede dem til å håndtere fremtidige roller i dette nisjeområdet for prosjektledelse.

Dette dynamiske to-dagers kurset er skreddersydd for de som ønsker å fordype seg i EU-finansiert prosjektledelse. Der vil deltakere bli introdusert for de grunnleggende konseptene bak PM² prosjektledelsesmetodikk, som er utviklet av Europakommisjonen.

Deltakere vil bli veiledet gjennom de sentrale fasene av prosjektledelse, innenfor EUs rammeverk: initiering, planlegging, gjennomføring, overvåking, kontroll og avslutning.

Gjennom engasjerende case-studier, simuleringer og interaktive diskusjoner, vil deltakere få praktisk erfaring med kommunikasjon, risikovurdering og prosjektstyring, som er avgjørende for suksess i EU-prosjekter.

EU-finansierte prosjekter får ofte globale ringvirkninger. Med dette kurset kan deltakere få en grundig forståelse av hvordan man effektivt kan håndtere slik prosjekter ved bruk av standardisert metodikk. Det kan gi bedre resultater og gi positive ringvirkninger i globale helseprosjekter.

Ved fullføring av kurset vil deltakere være rustet til å utnytte karrieremuligheter relatert til EU-finansierte prosjekter.

 

Læringsutbytte ved PM²-opplæring:

Kunnskap og forståelse:

 • Formidle de unike aspektene ved EU-finansierte prosjekter.
 • Forstå de grunnleggende prinsippene bak PM²-metodikken.
 • Gjenkjenne formålet og strukturen til PM²-maler.


Ferdigheter og evner:

 • Utforme en prosjektplan ved bruk av PM²-retningslinjer for et EU-fokusert scenario.
 • Effektivt anvende PM²-maler i prosjektdokumentasjon.
 • Gjennomføre et fiktivt oppstartsmøte og håndtere interessenter i et simulert miljø.
 • Designe en risikostyringsstrategi for et hypotetisk prosjekt.
 • Justere prosjektretningen basert på ytelsesmålinger og tilbakemeldinger.

Holdninger og verdier:

 • Verdsette betydningen av åpenhet og ledelsesstrategi i EU-finansierte prosjekter.
 • Verdsette en resultatorientert tilnærming som prioriterer utfall. 

Anvendelse og overføring av kunnskap:

 • Anvende PM²-prinsipper i ulike EU-prosjektscenarier.
 • Implementere skreddersydde kommunikasjonsstrategier for prosjektinteressenter.
 • Avslutte et simulert prosjekt, og sikre at kriteriene for sluttfasen er oppfylt.

Forberedelse i forkant av sertfisering:

Gjennomføre en fiktiv eksamen i PM² Basic Certification, som indikerer nivået av mestring i forkant av den offisielle sertifiseringen.

Læringsmål :

 • Deltakerne kan delta på en berikende to-dagers reise inn i en verden hvor EU-finansiert prosjektledelse har en avgjørende rolle.
 • Deltakere blir veiledet av høyt kvalifiserte veiledere med omfattende erfaring, spesielt i EU-sammenheng.
 • Kurset er designet for å fange din interesse, og tilbyr et dypdykk i EU-prosjektledelse ved bruk av PM²-metodikk.

Etter å ha fullført kurset, vil deltakerne ha en helhetlig forståelse av EU-finansiert prosjektledelse. De vil også få trent opp praktiske ferdigheter gjennom engasjerende case-studier, interaktive simuleringer og stimulerende diskusjoner.

Dette kurset handler ikke bare om å lære; det handler om å tilegne seg ekspertise og bygge opp selvtillit som er nødvendig for å utmerke seg i EU-prosjektledelse.

Kompetanse du kan bygge opp:

 • Kritisk tenkning
 • Finansiell og juridisk kunnskap
 • Etikk og ansvar
 • Kunnskap i handling
 • Kreativitet og problemløsning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Lederskap og sosial innvirkning

 

Denne aktiviteten er en del av arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

 

ENGLISH:

 

Date: 23 May — 24 May 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Master & PhD students

Host: University of Novi Sad

Language: English

Selection strategy: The first 40 applicants equally distributed among partners, will be accepted for the course.

Number of participants: 40

Certificate/ECTS: 2 ECTS

 

Registration deadline: 25 April 2024

 

The aim of this course is to familiarize students with the principles and practices of the PM² project management methodology, emphasizing its application in the context of EU-funded projects.

By the end of the course, students should be ready to undertake the PM² Basic Certification and apply their knowledge in real-world EU project scenarios, equipping them for potential future roles in this niche area of project management.

This dynamic two-day course is tailored for students aspiring to delve into the realm of EU-funded project management, introducing them to the foundational concepts of the PM² Project Management Methodology developed by the European Commission.

With an emphasis on real-world applicability, students will be guided through the core phases of project management within the EU framework: initiating, planning, executing, monitoring, controlling, and closing. Through engaging case studies, simulations, and interactive discussions, students will gain hands-on exposure to critical components such as stakeholder communication, risk assessment, project governance vital for EU project success. As EU Funded Projects often have a global impact, understanding how to manage these projects effectively using standardized methodologies ensures better outcomes and can positively influence global health projects.

On completion, students will be poised to harness the power of PM², setting them apart in academic pursuits and potential career opportunities related to EU-funded projects.

 

Learning Outcomes for the PM² Training:

 

Knowledge and understanding:

 • Articulate the unique attributes of EU-funded projects.
 • Understand the core principles of the PM² Methodology
 • Recognize the purpose and structure of PM² templates.

Skills and abilities:

 • Draft a project plan using PM² guidelines for an EU-focused scenario.
 • Apply PM² templates effectively in project documentation.
 • Conduct a mock kick-off meeting and manage stakeholders in a simulated environment.
 • Design a risk management strategy for a hypothetical project.
 • Adjust project direction based on performance metrics and feedback.

Attitudes and values:

 • Value the importance of transparency and governance in EU-funded projects.
 • Embrace a results-oriented approach prioritizing outcomes.

Application and transfer:

 • Apply PM² principles in diverse EU project scenarios.
 • Implement tailored communication strategies for project stakeholders.
 • Finalize a simulated project, ensuring end-phase criteria are met.

Certification preparedness:

Complete a mock PM² Basic Certification exam, indicating readiness for the official certification.

Learning objectives:

 • Participants can anticipate an enriching two-day journey immersed in the world of EU-funded project management, guided by highly skilled tutors with extensive experience, particularly in the EU context.
 • The course is designed to captivate your interest, offering a deep dive into EU project management utilizing the PM² Methodology.

Upon completing this immersive experience, participants will emerge with a comprehensive understanding of EU-funded project management, honing practical skills through engaging case studies, interactive simulations, and stimulating discussions.

This course is not just about learning; it's about acquiring the expertise and confidence needed to excel in EU project management. Plus, as a testament to their accomplishments, participants will receive a prestigious certificate to showcase their newfound proficiency.

Competences:

 • Critical thinking
 • Financial & legal literacy
 • Ethics & responsibility
 • Knowledge into action
 • Creativity & problem solving
 • Communication & collaboration
 • Leadership & social impact

 

This activity is part of Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starter: 23.05.24 kl 09.00
Slutter: 24.05.24 kl 15.30
Hvor: På nettet
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Nataša Hrabovski
E-post: natasa.hrabovski@uns.ac.rs

Meld meg på!
Legg i kalender