Kurs om profesjonelle kommunikasjonsferdigheter / Course about professional communication skills

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om profesjonelle kommunikasjonsferdigheter / Course about professional communication skills
eugloh.eu

NORWEGIAN:

University of Novi Sad holder i mai et kurs hvor du kan lære om hvordan du kan løfte dine kommunikasjonsferdigheter til et profesjonelt nivå. Viktige verktøy som tas i bruk under kurset blir da interaktive konsepter og tverrfaglige perspektiver.

 

ENGLISH:

In May, the University of Novi Sad is holding a course where you can learn about how you can elevate your communication skills to a professional level. Important tools used during the course will then be interactive concepts and interdisciplinary perspectives.

NORWEGIAN:

 

Dato: 4. Mai – 19. Mai 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet og på University of Novi Sad

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter og stipendiater

Vert: University of Novi Sad

Språk: Engelsk

Utvelgelseskriterium: De første 20 søkerne blir valgt og godkjent på lik basis blant partneruniversitetene.

Antall deltakere: 20

Studiepoeng: 2 ECTS

 

Påmeldingsfrist: 9. Mars 2024

Dette er et hybridkurs, med nettbaserte økter fra 4. til 11. mai og en økt 18.-19. mai ved University of Novi Sad. Deltakerne vil lære og øve på vellykket kommunikasjon og å holde presentasjoner gjennom ulike interaktive konsepter. Ved å forstå kommunikasjonsferdigheter gjennom verbalt og visuelt innhold, vil kurset legge til rette for at deltakerne mestrer å lage passende presentasjoner.

Kurset med tittelen "Kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter i profesjonelt miljø" er laget for å utvikle myke ferdigheter som er av stor betydning i dagens samfunn. Slike ferdigheter brukes ikke bare i et profesjonelt miljø, men også i dagliglivet.

 

Forelesningene under kurset vil demonstrere de nyeste vitenskapelige resultatene knyttet til fenomenene kommunikasjon og presentasjon, satt i en tverrfaglig ramme. Dette inkluderer blant annet innovative perspektiver fra filosofi, sosiologi og psykologi.

 

Aktivitetene på kurset er delt inn i tre kategorier:

 • Forelesninger
 • Interaktiv diskusjon med deltakere
 • Praktiske øvelser i anvendelsen av tidligere presenterte ferdigheter

 

Læringsmål:

 • Deltakerne vil lære og øve på vellykket kommunikasjon og å holde presentasjoner gjennom ulike interaktive konsepter.
 • Å forstå kommunikasjonsferdigheter gjennom verbalt og visuelt innhold vil legge til rette for at deltakerne mestrer å lage passende presentasjoner (Ppt eller Prezi).
 • Ved fullføring av kurset bør deltakerne ha forbedret sin personlige evne til å kommunisere og holde presentasjoner ved bruk av retorikk på et profesjonelt nivå.
 • Deltakerne vil ha arbeidskunnskap om sine individuelle kommunikasjonspreferanser og -stiler.
 • Et ekstra fokus for treningen er å gjøre deltakerne kjent med kunnskap om nonverbal kommunikasjon som mennesker bruker i hverdagen.

Spesialforelesning:

Der vil det tas opp hvordan hvordan kroppen og bevisstheten vår fungerer mens vi kommuniserer (teorien om gestikulasjon) hjelper til med å forstå andre og hjelper til med å formidle klare ideer til vårt publikum.

Dette er spesielt viktig siden vi presenterer våre budskap i et stadig mer kulturelt mangfoldig og komplekst miljø.

En spesialforelesning vil være viet til det såkalte 'tilgjengelige kommunikasjoner' som inkluderer kunnskap om viktigheten av å skape et 'kommunikasjonsmiljø' som også er egnet for mennesker med spesielle behov.

 

Deltakerne kan forvente en høy grad av forbedring, ved mange aspekter ved sine kommunikasjonsferdigheter.

I tillegg vil de få nye venner, noe som helt sikkert vil tilføre kurset bærekraftighet på flere nivåer.

 

Kompetanse som kan bygges opp:

 • Digitale ferdigheter Kritisk tenkning
 • Etikk og ansvarlighet
 • Kunnskap i handling
 • Kreativitet og problemløsning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Emosjonell bevissthet og motstandskraft
 • Interkulturelle ferdigheter

 

Dette kurset er en del av arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

 

ENGLISH:

 

Date: 4 May 2024 — 19 May 2024 (9 til 4)

Timezone: CET

Location: Online & University of Novi Sad

Target Group:  Undergraduate, Master & PhD students

Host: University of Novi Sad

Language: English

Selection strategy: The first 20 applicants equally distributed among partners, will be accepted for the course.

Number of participants: 20

Certificate/ECTS: 2 ECTS

 

Registration deadline: 9 March 2024

 

This is a hybrid course, with online sessions 4-11 May and an onsite session 18-19 May at the University of Novi Sad. Participants will learn and practice successful communication and presentation through various interactive concepts. Understanding communication skills through verbal and visual content, the course will facilitate the mastery of the participants in creating suitable presentations.

The course “Communication and Presentation Skills in Professional Environment” is created to develop soft skills which are great importance in contemporary society. Such skills are used not just in a professional environment, but also in everyday life.

The lectures during the course will demonstrate the latest scientific results connected with the phenomena of communication and presentation (performance) set in an interdisciplinary frame. This includes, among other things, innovative perspectives from philosophy, sociology and psychology.

The activities at the course are divided into three categories:

 • Lectures
 • Interactive discussion with participants
 • Practical exercises in the application of previously presented skills

 

Learning objectives:

The participants will learn and practice successful communication and presentation through various interactive concepts.

Understanding communication skills through verbal and visual content, will facilitate the mastery of the participants in creating suitable presentation (Ppt or Prezi).

Upon completion of the course, participants should have enhanced their personal ability to communicate and do presentations using rhetoric at a professional level.

The participants will have a working knowledge of their individual communication preferences and styles.

 

An additional focus of the training is to familiarize participants with the knowledge of nonverbal communication that humans use in everyday life.

 

Special lecture:

The consciousness of how our body works while we are communicating (the theory of gestures) helps to understand others and helps to create clear ideas to our audiences. This is especially important since we are presenting our messages in more and more culturally diverse and complex environment. A special lecture will be devoted to the so-called 'accessible communications' that include knowledge about the importance of creating the 'communicational environment' suitable for people with special needs, too.

The participants can expect a high degree improvement in many aspects of their communication skills.

Additionally, they will gain new friends which is surely the modality of sustainability of the course.

Competences:

 • Digital skills
 • Critical thinking
 • Ethics & responsibility
 • Knowledge into action
 • Creativity & problem solving
 • Communication & collaboration
 • Emotional awareness & resilience
 • Intercultural skills

 

This activity is part of Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starter: 04.05.24 kl 10.00
Slutter: 19.05.24 kl 16.00
Hvor: Digitalt og fysisk undervisning (hybrid)
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Nataša Hrabovski
E-post: natasa.hrabovski@uns.ac.rs

Meld meg på!
Legg i kalender