EUGLOH utfordrer deg til å bruke en helseapp som kan bedre din fysiske helse / EUGLOH challenges you to use a health app that can improve your physical health

Illustrasjons-/bannerbilde for EUGLOH utfordrer deg til å bruke en helseapp som kan bedre din fysiske helse / EUGLOH challenges you to use a health app that can improve your physical health
eugloh.eu

NORWEGIAN:  

Ønsker du å øke ditt fysiske aktivitetsnivå mens du løser utfordringer på lag med andre? Da kan du melde deg på EUGLOHs nye utfordring hvor du kan bruke en digital app for nå målene du setter seg.

 

ENGLISH:

Do you want to increase your level of physical activity while solving challenges as part of a team? Then you can sign up for EUGLOH's new challenge where you can use a digital app to achieve the goals you set for yourself.

NORWEGIAN:

Nå har du muligheten til å utfordre dine lagferdigheter med å delta på EUGLOHs Connected Walking Challenge, med kampanjenavnet "EUGLOH in the Move".

I sammenheng med at sommer-OL arrangeres i Paris i 2024 lanserer EUGLOH en app som gir deg mulighet til å løse utfordringer mens du kommer i bedre fysisk form. Ved å igangsette slike ringvirkninger har EUGLOH også som mål å synliggjøre globale helsespørsmål på alliansens ni campuser.

Med denne appen kan du holde øye med din fysiske helse mens du holder kontakt med venner og kolleger.

Alle som er en del av EUGLOHs felleskap – enten det gjelder Bachelor- og masterstudenter, stipendiater, forskere og universitetsansatte – er velkommen til å delta. Prosjektet varer fra januar til juni 2024 og oppmuntrer deltakere til å økte deres fysiske aktivitetsnivå.

EUGLOH ønsker i en slik sammenheng å fokusere på vanlige og moderate fysiske aktiviteter, som gåturer, og målet er å involvere så mange som mulig innen alliansen. Jo mer ditt lag bruker føttene, jo flere poeng vil dere tjene. Dere kan bruke appen til å skape et lag (EUGLOH oppfordrer til å skape lag med internasjonalt mangfold). På appen finner du lagutfordringer, spørrekonkurranser og egne chatrom for å dele ideer.

Det vil bli lansert fire utfordringer, som hver varer to til tre uker. Deltakere skal danne små grupper på fem personer, som vil bli motivert daglig og knyttet sammen for å forsterke fysiske aktivitetsnivåer.

De studentene som oppnår de høyeste prestasjonene gis muligheten til å delta i et program som skjer i Paris, i september 2024, like etter sommer-OL, som fokuserer på helse og fysisk aktivitet.

 

Dato: 11. mars - 24. mars 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter, stipendiater, forskere og universitetsansatte

Vert: Université Paris-Saclay

Språk: Appen fungerer på fem språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk

Spill og spørreleker er tilgjengelig på fransk og engelsk

Utvelgelseskriterium/ antall deltakere: Åpent for alle

Studiepoeng: Diplomer blir gitt til alle som har fullført de fire utfordringene

Påmeldingsfrist: 10. mars 2022

Hvordan delta?

 • Du laster ned Kiplin-appen (tilgjengelig på Playstore og Applestore)
 • Skap din egen konto med adgangskoden EUGLOH2024
 • Delta i EUGLOHs utfordring ved klikke på fanen «Games» og naviger deretter gjennom andre faner

 

Læringsmål:

Deltakere vil kunne lære å være mer aktive ved å bygge opp under deres egen velvære mens de samhandler med andre i EUGLOH. Det legges da til rette for at de kan lære å forstå fordelene ved være fysisk aktive ved å bli engasjert i de ulike foreslåtte utfordringene.

Lag med fem deltakere kan bli dannet og koblet over til ulike utfordringer. Deltakere mottar et diplom etter å ha fullført oppgavene som utfordringene innebærer.

 

Kompetanse som kan opparbeides:

 • Å omgjøre kunnskap til handling
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Emosjonell bevissthet & motstandsdyktighet
 • Interkulturell ferdigheter

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 5.  

 

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

You now have the opportunity to Challenge yourself as a team by participating in the first EUGLOH Connected Walking Challenge, with the campaign name "EUGLOH in the Move".

To kick off this Olympic year, EUGLOH is launching a challenge through a mobile app designed to enhance global health across the nine campuses of the Alliance. With this app you can assess your physical activity level while connecting with friends and colleagues!

We invite every member of the EUGLOH community—undergraduates, master's, Ph.D. students, researchers, and staff—to participate. The project spans from January to June and encourages participants to elevate their physical activity levels.

The focus is on regular and moderate physical activities, such as walking, to involve as many people as possible within the Alliance. The more your team walks, the more points you'll earn. Connect with others in the app to form your team (international teams are highly encouraged). You will find team challenges, quizzes and a chat room to share your ideas

Four challenges, each lasting 2 to 3 weeks, will be launched. Participants will form small groups of 5 persons, providing daily motivation and connections to enhance physical activity levels.

For top-performing students, a blended intensive program focusing on health, physical activity, and the Olympic Games will be offered in Paris, France, in September. Get ready to move!

 

Date: 11 March 2024 — 24 March 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate, Master, PhD students, researchers & staff

Host: Université Paris-Saclay

Language: The application is in 5 languages (English, French, German, Italian, Spanish). Games and quizzes will be delivered in French or English.

Selection strategy / number of participants: Open to everyone.

Certificate/ECTS: Certificates will be awarded to participants who have completed all four challenges.

Registration deadline: 10 March 2024

 

How does it work?

 • Download the Kiplin app (available on Playstore and Applestore).
 • Create your account with the access code EUGLOH2024.
 • Join the EUGLOH challenge in the “Games” tab and navigates to the other tabs.

 

Learning objectives

Participants will learn to be more active to promote their own well-being while interacting with people around EUGLOH. They will also learn to understand the benefits of being physically active across the different challenges proposed.

Teams of 5 people will be formed and can be switched over the different challenges. Upon completion, participants can receive a certificate of participation.

 

Competences

 • Knowledge into action
 • Communication & collaboration
 • Emotional awareness & resilience
 • Intercultural skills

 

This activity is part of Work Package 5.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This operation crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starter: 11.03.24 kl 09.00
Slutter: 24.03.24 kl 16.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Caroline Teulier
E-post: caroline.teulier@universite-paris-saclay.fr

Meld meg på!
Legg i kalender