Gründer- og innovasjonskurs for stipendiater / Course for PhD candidates about entrepreneurship and innovation

Illustrasjons-/bannerbilde for Gründer- og innovasjonskurs for stipendiater / Course for PhD candidates about entrepreneurship and innovation
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Hvordan kan en forberede stipendiater på en karriere innen forskning og innovasjon? Til våren arrangerer UiT et kurs som tar opp hvordan innovasjon skjer og hvordan du bruke muligheter som kommer på din vei.

 

ENGLISH:

How can you prepare PhD candidates for an entrepreneurial career in research and innovation? In the spring UiT will arrange a course about how innovation happens and how you can spot opportunities that come your way.

 

NORWEGIAN:

Deltakere vil med dette kurset få mange muligheter til å delta i diskusjoner og studentledete aktiviteter, bygge forbindelser med akademiske gründere og kursledere fra UiT og University of Porto.

Kurset gir stipendiater en unik mulighet til å utvide deres internasjonale nettverk, legge et fundament for en karriere og samtidig oppleve midnattssolen i nord.

Kurset har en nettkomponent som kan bli fullført på en fleksibel måte, og i deltakerens eget tempo. Det består av videoforedrag, gruppeoppgaver og vurderinger, som følges av en uke med intensivt arbeid i Tromsø.

Deltakerne vil få muligheten til å utvikle entreprenørferdigheter, lære hvordan innovasjon fungerer og hvordan en kan gjenkjenne muligheter som kan føre til kommersialisering av eget arbeid.

Under uken med intensivt arbeid blir undervisningen gitt av akademikere med erfaring fra innovasjon og gründervirsomhet.

Det skal tas i bruk en utfordringsbasert tilnærming. Det innebærer at deltakere får muligheten til å teste deres egne ferdigheter når det gjelder kreativ problemløsning.

For å få godkjent deltakelse må nettmodulen fullføres. Det er også påkrevet deltakelse på minst 80 prosent av programmet for intensivuken. I tillegg skal deltakere på forhånd sende inn et  utfylt skjema om vitenskapelig bakgrunn, motivasjon, forventninger til kurset og tidligere erfaring med innovasjon og gründervirksomhet.

På slutten av kurset skal deltakerne ta en muntlig eksamen i form av en avsluttende «pitch» hvor det blir presentert hvilke løsninger de har utarbeidet. Dette arbeidet, sammen med en rapport, blir evaluert av medstudenter og et ekspertpanel.

 

Dato: 15. januar 2024 til 7. juni 2024

Sted: På nettet og på UiT Norges arktiske universitet

Målgruppe: Stipendiater

Vert: UiT Norges arktiske universitet

Språk: Engelsk

Studiepoeng: 2 ECTS

Antall deltakere: 30

Påmeldingsfrist: 15. januar 2024

Læringsmål

 • Et mål med kurset er å oppmuntre til, og legge til rette for, muligheter for stipendiater fra alle fagdisipliner til å utvikle gründerferdigheter.
 • Deltakere vil få muligheten til å danne seg en bedre forståelse av akademisk gründervirksomhet, innovasjon, lagarbeid og nettverksarbeid og vite hvordan en kan gjenkjenne muligheter som kommer på ens vei.
 • Ved fullføring av kurset vil deltakere en bedre forståelse av hvordan en kan være innovativ, både utenfor og innen akademiske miljøer.
 • I tillegg vil deltakere kunne utvikle ferdigheter innen planlegging og koordinering av tverrfaglige prosjekter, å ta initiativ, risikovurdering og å samarbeidr med andre med liknende interesser, men med ulik bakgrunn/perspektiver.
 • Deltakere vil kunne skjerpe sin egen selvbevissthet, selvstendig tenkning, motivasjon og forståelse av økonomisk prioriteringer.

Ferdigheter/kompetanse som du kan bygge opp

 • Å omgjøre kunnskap til handling
 • Kreativitet og problemløsning
 • Kommunikasjon og problemløsning

 

Utvalgskriterier:

Vi ønsker at det er en mangfoldig gruppe med kreative studenter som tar kurset. Kriteriene for hvem som blir prioritert som søker er som følger:

 • Mangfold i gruppen (Faglig tilhørighet, land o.a.)
 • Stipendiater som er på tredje eller fjerde året
 • Stipendiater som kan sende inn en kort, men nøyaktig beskrivelse av en idé til innovasjon eller gründervirksomhet.
 • Antall deltakere (to fra hvert partneruniversitet og 14 fra UiT)
 • Hvis det er ekstra plasser ledige kan vi ta inn flere deltakere fra partneruniversiteter.

 

Logo

Kurset er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling, som er relatert til global helse.

ENGLISH:

In this course, participants will have many opportunities to engage in discussions and student-led activities, and to build relationships with each other and instructors from UiT, UPorto, academic entrepreneurs, and representatives from funding organizations.

This course provides Ph.D. candidates with a unique chance to extend their international network, prepare for a successful entrepreneurial career, and experience the midnight sun at the same time.

The course is structured with an online component that can be completed flexibly and at the learner's own pace, consisting of video lectures, exercises and assessments, followed by an intensive one-week program in Tromsø, Norway. The participants will get the opportunity to develop an entrepreneurial mindset, learning how innovation works, and how to identify opportunities that can lead to commercialization in their research work.

The intensive week will include a combination of lectures, assignments, guest lectures held by academic entrepreneurs, and presentations in plenary sessions. Using a challenge-based approach, participants will have the opportunity to test their creative problem-solving skills by working in groups.

Participants must complete the online module. They must also participate in at least 80% of the intensive course program. In addition, it is also required to submit a pre-assignment which contains answers about research background, motivation, expectations, and previous entrepreneurship experience.

At the end, participants will have an oral exam in the form of a final pitch, presenting solutions to challenges they have been working on. This, along with a written report, will be evaluated by peers and an expert panel and constitute part of a final assessment.

 

Date: 15 January 2024 — 07 June 2024

Location: Online & UiT The Artic University of Norway

Target Group: PhD students

Host: UiT The Artic University of Norway

Språk: English

Number of participants: 30

Diploma/ECTS: 2 ECTS

Registration deadline: 15 January 2024

Learning objectives

 • This course aims to encourage and provide opportunities for doctoral candidates of all disciplines to develop an enterprising mindset.
 • Participants will have the opportunity to gain better understanding of entrepreneurship, innovation, teamwork and networking, and know how to spot funding opportunities.
 • Upon completion, participants will have an enhanced entrepreneurial mindset and greater knowledge of how to innovate, both inside and out of academia.
 • In addition, participants will gain skills in cross-disciplinary project planning and management, taking initiatives, risk management, and collaboration with others with similar interests, but different backgrounds/perspectives.
 • Skills in mobilizing resources such as self-awareness, self-efficacy, motivation, financial, and economic literacy are equally essential.

Competences you can enhance by taking the course:

 • Knowledge into action
 • Creativity & problem solving
 • Communication & collaboration  

Selection criteria: 

In the selection of candidates, we strive for a diverse group of creative students. The variables for prioritization of applicants are as follows:

 • Diversity of the group (faculty affiliation, country, etc.).
 • Ph.D. candidates in their 3rd or 4th year.
 • Ph.D. candidates who provide a brief, but exact description of an entrepreneurial idea.
 • Number of participants: 30 (two students from each partner university, and 14 from UiT).
 • If seats are available, additional EUGLOH candidates may attend.
Logo

The course is part of the educational activities offered by the EUGLOH alliance. It is based on the collaboration between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which are related to global health.

Starter: 15.01.24 kl 09.00
Slutter: 07.06.24 kl 16.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Kristina Svensen, UiT
E-post: kristina.svensen@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender