Nettkonferanse om likestilling mellom kjønn / Online conference about gender equality

Illustrasjons-/bannerbilde for Nettkonferanse om likestilling mellom kjønn / Online conference about gender equality
Eugloh.eu

Norwegian:

Hva innebærer begrepet likestilling? Hvordan er likestilling praktisert i miljøer på nettet eller i idrettsmiljøer? Slike spørsmål tas opp under en nettkonferanse som holdes 7. desember. Talerne er forskere på feltet kjønnsstudier, fra Université Paris-Saclay og University of Novi Sad.

 

English:

What does the term gender equality imply? How is gender equality practiced in sports or in internet communities? Such questions will be addressed during an online conference held on December 7th. The speakers are researchers in the field of gender studies from Université Paris-Saclay and the University of Novi Sad.

NORWEGIAN:

EUGLOH holder i 2023/2024 flere nettkonferanser med fokus på mangfold og inkludering.

En av nettkonferansene arrangeres av Université Paris-Saclay og University of Novi Sad, som utforsker temaet likestilling mellom kjønn.

Likestilling er det femte av FNs 17 bærekraftsmål. Det er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet; det utgjør en hjørnestein for en fredelig, velstående og bærekraftig verden.

Konferansen fremmer meningsfulle dialoger og samarbeid. Målet er å bringe eksperter og studentforeninger sammen for å fordype seg i temaer de brenner for, for å bidra til en mer rettferdig verden.

Enten du er en lidenskapelig talsperson for likestilling mellom kjønn, en erfaren profesjonell eller bare interessert i saken, kan denne e-konferansen være en plattform for kunnskapsutveksling og kollektiv handling.

Talere ved konferansen

Dr. Zorana Antonijeviĉ, fra University of Novi Sad, vil åpne konferansen og skal ta opp «Semi-perifere perspektiver på kjønnsstudier». Hun er både en forsker innen feltet kjønnsstudier og uavhengig forsker. Emner hun forsker på er kjønnsinstitusjoner, omsorgs- og sikkerhetspolitikk, og menn og maskulinitet. I tillegg jobber hun for ulike internasjonale organisasjoner, inkludert NGOer og regjeringsinstitusjoner.

Bojana Bodroža er sosialpsykolog og førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved University of Novi Sad. Hun har spesialisert på cyberpsykologi og menneskers atferd på nettet og forsker i krysningspunktet mellom psykologi og kjønnsstudier. Presentasjonen hennes omhandler emnet «Implisitte kjønnsbiaser».

Anne Schmitt, førsteamanuensis ved Université Paris-Saclay, skal i sin presentasjon ta opp «Når kvinner surfer på verdens største bølger: brudd med kjønnsbarrierer i idrettsmiljøer». Forskningen hennes omhandler kjønn, kropp og sosial klasse i idrett, med særlig fokus på skoleidrett og vannsport.

Livia Labelle er styremedlem i Fières et Soeurs, en tverrfaglig feministisk forening grunnlagt av fire jusstudenter fra Université Paris-Saclay. Hun skal drøfte emnet «Feminisme på campus». Foreningen som Labelle er en del av, er dedikert til å øke bevisstheten om kvinners situasjon, belyse skjult vold, forebygge sexistisk atferd og fremme solidaritet blant studenter.

Dato: 7. Desember 2023, 13:00-14.30

Sted: Nettarrangement

Språk: Engelsk

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter, stipendiater og forskere og universitetsansatte

Vert: Université Paris-Saclay & University of Novi Sad

Utvelgelseskriterium: “Først til mølla”

Antall deltakere: 500

Deltakelse blir dokumentert med diplom

Påmeldingsfrist: 6. desember 2023

Logo

Konferansen er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH - en allianse mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling, som er relatert til global helse.

ENGLISH:

As part of the EUGLOH ongoing series of conferences focused on diversity and inclusion, Université Paris-Saclay and the University of Novi Sad, will co-host an online conference dedicated to explore Goal 5 of the United Nations' 17 Sustainable Development Goals: Gender Equality. This is not just a fundamental human right; it serves as a crucial cornerstone for a peaceful, prosperous, and sustainable world.

The conference is designed to foster meaningful dialogues and collaborations, bringing together experts and student associations to delve into critical themes, with the ultimate goal of contributing to a more equitable world. Whether you the participants are passionate advocates for gender equality, seasoned professionals, or simply interested in the cause, this e-conference offers a platform for knowledge exchange and collective action.

About the speakers

Zorana Antonijeviĉ, from the University of Novi Sad, will open the conference presenting the subject of 'Semi-peripheral Perspectives on Gender Studies'. She is a Gender Studies scholar and independent researcher. Her research is mainly focused on gendered institutions, care and security policies, and critical studies on men and masculinities. She serves as the gender equality expert for various international organizations, including CSOs and governmental institutions.

Bojana Bodroža is a social psychologist and Assistant Professor at the Department of Psychology at the University of Novi Sad, specialized in cyberpsychology and people's behavior online. Her presentation will delve into 'Implicit Gender Biases'. In addition to her academic pursuits, she conducts workshops addressing implicit gender bias for university staff, contributing valuable insights to the intersection of psychology and gender studies.

Anne Schmitt, from Université Paris-Saclay, will share her expertise in the topic 'When Women Surf the World’s Biggest Waves: Breaking Gender Barriers' in Sport in Society (2021). Her research delves into gender, body, and social class in sports practice, with a particular focus on school sports and water sports.

Livia Labelle, co-president of Fières et Soeurs—an intersectional feminist association founded by four law students from Université Paris-Saclay—will cover the topic of 'Feminism on Campus'. The association in which Labelle takes part is devoted to raising awareness about the condition of women, illuminating hidden violence, preventing sexist behaviors, and fostering solidarity among students.

 

Date: 7 December 2023, 13:00 — 14:30

Location: Online

Language: English

Target Group: Undergraduate, Master, PhD students, researchers & staff

Host: Université Paris-Saclay & University of Novi Sad

Selection strategy: First come, first served

Number of participants: 500

Certificate/ECTS: Certificate of attendance

Registration deadline: 6 December 2023

 

Logo

The conference is part of the educational activities offered by the EUGLOH - an alliance between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which are related to global health.

Når: 07.12.23 kl 13.00–14.30
Hvor: Online
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Macarena Furque ved Université Paris-Saclay
E-post: macarena.furque@universite-paris-saclay.fr
Legg i kalender