Presentasjon av Havbruksutvalgets arbeid og konklusjoner

Illustrasjons-/bannerbilde for Presentasjon av Havbruksutvalgets arbeid og konklusjoner
Fotograf: Eivind Senneset / Havforskningsinstituttet

Havbruksutvalget leverte nylig NOU 2023:23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskapning til Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. NOU-en er utarbeidet av et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon høsten 2021 for å se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. Utvalget fikk et tilleggsmandat våren 2023 der en skulle: «Vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst.».

Utvalget har på basis av dette foreslått et helhetlig forvaltningssystem for akvakultur rettet mot størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer, der forvaltningssystemet må ivareta hensynene til klima, miljø og fiskevelferd, økonomisk vekst og en akseptabel fordeling av verdiskapingen. Se: https://havbruksutvalget.no/ 

Utvalget foreslår som hovedgrep:

 Statlig myndighet bør overta større deler av ansvar og myndighet for å utarbeide og vedta arealplaner for sjøområdene – for bedre lokalitetsstruktur Mer generiske tillatelser – ikke detaljregulering i tillatelser, mer generell regulering i forskrift Regulere miljøpåvirkningen mer direkte, samt differensiere reguleringen slik at man kan skjerpe kravene i områder med uakseptabel miljøpåvirkning Styrke de individuelle incentivene til å redusere miljøpåvirkning, samtidig som aktørene gis fleksibilitet til å gjøre egne avveininger

Det blir lagt opp til en presentasjon av havbruksutvalget arbeid og konklusjoner satt inn i en Nordnorsk kontekst der det blir muligheter for spørsmål og meningsutveksling i etterkant.

Agenda:

 1030-1040: Velkommen og formål med seminaret -Instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole Petter Holm, UiT Norges arktiske universitet

1040-1055: Utfordringer og muligheter for kysten i nord – forskningsdirektør og utvalgsmedlem Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet

1055-1125: Presentasjon av utvalgets arbeid og konklusjoner – Utvalgets leder forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Statistisk sentralbyrå

1125-1200: Spørsmål og kommentarer fra salen

Når: 12.10.23 kl 10.30–12.00
Hvor: Store auditorium, Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Ingrid Hovda Lien
Telefon: 48006311
E-post: ingrid.hovda.lien@uit.no
Legg i kalender