Delta i hackathon og bygg opp digitale kommunikasjonsferdigheter / Participate in hackathon and build your digital communication skills

Illustrasjons-/bannerbilde for Delta i hackathon og bygg opp digitale kommunikasjonsferdigheter / Participate in hackathon and build your digital communication skills
https://www.eugloh.eu/

Norwegian:

Digitalisering og digitale verktøy setter i dag et tydelig preg på samfunnet vi lever i, noe som i stor grad former vårt hverdagsliv. Universitetet i Porto inviterer studenter, universitetsansatte eller forskere som søker nye utfordringer på dette feltet til å delta i en hackathon som varer fra 28. september til 3. oktober.

English:

Digitalization and digital tools are almost omnipresent in everyday life, in our society. The University of Porto invites students, university employees and researchers who seek new challenges in this field to participate in a hackathon in the period 28 September until 3 October.

Norwegian:

Prosjektet har tittelen “Hackathon in Digital Communication and Literacy”.  Deltakere gis mulighet til å dele sin ekspertise og erfaringer når det gjelder digitale verktøy. Det er mulig å delta i både fysisk undervisning og på nettet.

De vil kunne delta i en utforskning av ulike typer metoder for å bygge digitale kommunikasjonsplattformer. Dette skjer i tråd med både et lineært og eksperimentelt format. På den måten kan deltakere bygge opp bestemte former for kompetanse som er nødvendig for å utvikle digitale ferdigheter.

Underveis har deltakerne mulighet til å få kontinuerlig oppfølging fra både professorer og mentorer.

Hackathonen er delt i to deler. Den første foregår kun på nettet. Denne delen av programmet består av fem webinarer ledet av en ekspert innen sentrale felt knyttet til digitale ferdigheter.

I den andre delen skjer undervisning fysisk ved Universitetet i Porto, for studenter ved dette universitetet. Men også studenter ved andre partneruniversiteter kan delta via internett.

På den siste dagen av hackathonen holdes det en «elevator-pitch session» hvor hvert lag skal presentere sitt prosjekt foran en jury. Den skal vurdere i hvilken grad de ulike prosjektene er levedyktige eller mulig å gjennomføre. Vinnerlaget vil deretter bli tildelt en pris.

Påmeldingsfrist er 27. august.

Det er et kriterium for søkere at de er tilknyttet et av de ni partneruniversitetene i EUGLOH-alliansen.
Motivasjon, engelskkunnskaper, digitale ferdigheter og interesse for digitale verktøy vil også bli vektlagt.

Etter fullført Hackathon utstedes det et diplom for bevis på deltakelse.

Hackathonen er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud, knyttet til fagfeltet global helse, som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling.

Mer informasjon om EUGLOH får du her.

English:

The name of this project is “Hackathon in Digital Communication and Literacy”. By participating you can have the opportunity to share your expertise and experiences about digital tools and applications. You can participate in the hackathon both physically and online.

You can, as a participant, explore different methods to build digital communication platforms. This will be developed according to both a linear and experimental format. You will then build specific areas of competency concerning digital literacy.

 

During the hackathon the participants can receive continuous feedback from both Professors and mentors on their work.

 

The hackathon is divided into two parts. The first happens exclusively online. It consists of five webinars led by an expert which specializes in a specific field of competence concerning digital literacy.

The second part of the hackathon will be held physically at the University of Port for students at this university. But students from other EUGLOH partner universities can also participate online.

On the last day of the hackathon an elevator-pitch session will be held where every team will present their project before a jury. It will then evaluate which of the projects are viable or possible to implement. The winning team will then be awarded a prize.

 

Application deadline for the hackathon is 27 August.

 

Applicants must be affiliated with one of the nine partner universities in the EUGLOH alliance. Motivation, English skills, degree of digital literacy and interest in digitalization processes will also be emphasized.

After completing the hackathon the University of Porto will issue a diploma to prove that you have participated.

The Hackathon is part of the educational activities, with a multidisciplinary scope, regarding global health, which are offered to students by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange.

To learn more about EUGLOH, click here.

Starter: 28.08.23 kl 09.00
Slutter: 03.10.23 kl 18.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Universitetet i Porto / University of Porto
E-post: eugloh@uporto.pt

Meld meg på!
Legg i kalender