Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte

Stortinget

Sannhets- og forsoningskommisjonen inviterer til høringsmøte på Stortinget 6. mars 2023. 

Stortinget oppnevnte den 14. juni 2018 jf. Innst. 408 S (2017-2018) en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett. Kommisjonen er i ferd med å avslutte arbeidet med historisk kartlegging, oversikten av konsekvenser og innsamlingen av personlige historier fra samer, kvener, norskfinner og skogfinnene. Fremover vil kommisjonen utarbeide sine vurderinger, konklusjoner og aktuelle tiltak.

Kommisjonen skal avgi rapport til Stortinget den 1. juni 2023.  I den forbindelse har Sannhets- og forsoningskommisjonen høringsmøte 6. mars kl. 10.00-16.00 i Stortingets lokaler i Oslo. Høringen er et ledd i å forankre Kommisjonens arbeid i berørte miljøer, og for å gi berørte parter mulighet til å komme med synspunkter på hva forsoning kan innebære i vårt samfunn.

Kommisjonen ber særskilt om synspunkter på hva en forsoningsprosess bør inneholde for å få til en forsoning i samfunnet i kjølvannet av fornorskingspolitikk og urett. Kommisjonen ber videre om aktuelle forslag til tiltak for forsoning.

Påmelding

Dette nettskjemaet skal benyttes for påmelding.:

https://nettskjema.no/a/314824

Privatpersoner kan ikke møte på høringsmøtet.

Påmeldingsfrist 15. Februar.

Offentlige organ, organisasjoner, foreninger og institusjoner som representerer berørte miljø kan melde seg på, og begrunne deltakelsen i påmeldingen. På bakgrunn av påmeldingene vil kommisjonen vurdere deltakelse, fastsette tidspunkt for høringsmøtet, fordele taletid og rekkefølge. 

De som skal møte vil få en bekreftelse på deltakelsen, tidspunkt for oppmøte og vil få tilsendt et høringsnotat i forkant av høringen den 6. mars. Det er viktig at navnene på de som skal delta på høringsmøtet blir riktig registrert for å få tilgang til høringslokalet. Øvrige kan følge høringsmøtet på stream.

Gjennomføringen av høringen

Med høringsmøte menes et møte i Sannhets- og forsoningskommisjonen der den mottar muntlige synspunkter og forslag fra de som den selv inviterer til å komme, eller andre som søker om å få legge frem opplysninger for kommisjonen.

De som inviteres til høringsmøtet møter frivillig, og avgjør selv om de vil besvare kommisjonens spørsmål.

Alle som skal overvære høringsmøtet skal vært påmeldt på forhånd, og fått bekreftelse og tidspunkt for oppmøte. De skal møte opp på Stortinget i Oslo i Prinsens gate 26 i god tid for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og komme seg på plass i høringslokalet N-202.

Høringen ledes av kommisjonsleder Dagfinn Høybråten. Høringsmøtet starter med en muntlig innledning fra kommisjonen. De som deltar på høringsmøtet, vil deretter få ordet for korte innlegg. Kommisjonen ber om at synspunktene og forslagene som legges frem muntlig følges av en skriftlig oppsummering som skal leveres til Kommisjonen i forbindelse med fremleggingen. Kommisjonsmedlemmene vil så få anledning til å stille oppklarende spørsmål.

Høringen er offentlig og vil bli streamet, og vil i etterkant være tilgjengelig på kommisjonens YouTube-kanal. Høringsmøtet vil bli tolket til norsk.

Informasjon på samiske språk og kvensk kommer på våre nettsider.

Når: 06.03.23 kl 10.00–16.00
Hvor: Stortinget
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender