Sannhets- og forsoningskommisjonen: Ordinært møte 29. møte

Sannhets- og forsoningskommisjonen avvikler det 29. møte. 

Fram til våren 2023 vil medlemmene i «Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner» ha jevnlige møter.

Kommisjonsmøtene er ikke åpne for publikum.

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen må gjennomføre:

 Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

  • Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.
  • Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Mer om kommisjonens arbeid finner du her: www.uit.no/kommisjonen 

Kommisjonen skal avgi rapporten 1. juni 2023. 

Når: 07.03.23 kl 09.00–15.30
Hvor: Oslo
Sted: Annet
Målgruppe: Inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender