Disputas Cand.med Joakim Knutsen Sejrup

Sejrup disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

“Risk Factors and Triggers of Venous Thromboembolism in Patients with Myocardial Infarction”

Avhandlingen 

The doctoral thesis

Prøveforelesningen starter kl. 10:15, samme sted

Prøveforelesningen har følgende tittel:  “The link between venous and arterial thrombosis”

Prøveforelesningen strømmes her

The trail lecture eill be streamed here

 

Disputas starter kl. 12:15 i auditorium Cerebellum, plan 9 MH-vest

Disputasen vil bli strømmet her

The defense will be streamed here

Auditoriet er åpent for publikum. Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium is open to the public. The defense will streamed. A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

I løpet av de siste tiårene har flere befolkningsstudier vist at pasienter med akutt hjerteinfarkt har økt risiko for å utvikle venøs tromboembolisme (VTE, fellesbetegnelse på dyp venetrombose [DVT] og lungeemboli [LE]). Hjerteinfarktpasienter har særlig økt risiko for å utvikle LE de første seks månedene etter infarktet. Mekanismene bak denne sammenhengen er fremdeles uklare. Formålet med denne avhandlingen har vært å studere risikofaktorer for VTE hos pasienter med hjerteinfarkt.

I artikkel I brukte vi et case-crossover design bestående av studiedeltakere fra den fjerde Tromsøundersøkelsen. Et case-crossover design er velegnet for å studere hvordan forbigående risikofaktorer påvirker akutt oppståtte sykdommer. Studiedeltakerne i artikkel II og III ble rekruttert fra den fjerde, femte og sjette Tromsøundersøkelsen. Studiedeltakerne i artikkel II bestod av en undergruppe som fikk utført genetiske analyser. I artikkel II og artikkel III ble studiedeltakerne fulgt fra første undersøkelse de deltok i til en VTE hendelse oppstod, til de døde eller flyttet, eller til studieslutt.

Vi fant at akutt hjerteinfarkt var en sterk trigger for VTE, samt at mye av risikoen kunne forklares av andre tilleggsrisikofaktorer slik som akutte infeksjoner og immobilisering. Videre, så fant vi at felles risikogener ikke kunne forklare den økte risikoen for VTE hos infarktpasienter, noe som kan bety at de genetiske risikofaktorer undersøkt i denne studien ikke spiller en sentral rolle for utvikling av VTE hos pasienter med infarkt. Til slutt fant vi at kombinasjonen av akutt hjerteinfarkt og fedme (dvs. BMI≥30) hadde en synergistisk («mer enn summen av») effekt på risikoen for VTE. For deltakerne som hadde en BMI<30, var ikke hjerteinfarkt en risikofaktor for hverken DVT eller uprovosert VTE. Dette betyr at fedme mest sannsynlig er en sentral risikofaktor for å utvikle DVT og uprovosert VTE hos pasienter med hjerteinfarkt.

Våre funn tyder på at akutt hjerteinfarkt er en sterk trigger for VTE, og at tilleggsrisikofaktorer som akutte infeksjoner og immobilisering, samt fedme, vil kunne være lovende prediktorer for VTE hos hjerteinfarktpasienter.

Hovedveileder

Professor Sigrid Kufaas Brækkan, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Professor John Bjarne Hansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

Professor Sabine Eichinger, Medical University of Vienna - 1. opponent.

Overlege/ forsker Maria Bruzelius, Karolinska Universitetssjukhuset - 2. opponent.

Professor Trond Flægstad, IKM, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

 

Disputasleder: Professor Rune Sundset, UiT Norges arktiske universitet

 

 

Når: 17. juni 2022 kl. 10.15–16.30
Hvor: Aud. Cerebellum
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Abdrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender