Anna Maria Stenseth

Master Anna Maria Stenseth disputerer for PhD.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap.


Tittel: Rural Pupils Making their Way through the Norwegian Education System: Enablements, Constraints and Agency in a Northern Norwegian Context

 

Avhandlingen er tilgjengelig i munin: https://munin.uit.no/handle/10037/24190 

 

Prøveforelesning starter 10:10 samme dag og sted. Du kan delta fysisk eller følge prøveforelesning og disputas digitalt. 

 

Sammendrag
Avhandlinga setter søkelys på elevers aktørskap og deres erfaringer med, og refleksjoner omkring valg av utdanning. Det teoretiske rammeverket bygger på Margaret Archers morfogenetiske tilnærming. Rammeverket benyttes for å undersøke enkelte aspekter ved utdanningens situasjonslogikk. I tillegg gjøres det bruk av Archers Trestegs-modell som muliggjør en analyse av hvordan strukturelle og kulturelle egenskaper påvirker situasjonen til aktører. Avhandlinga undersøker dermed hvordan elevene refleksivt overveier egne handlinger i lys av strukturelle muligheter og begrensinger. Avhandlinga er basert på semistrukturerte intervju, utført på to tidspunkt, med atten elever i en rural og en urban kommune. I tillegg benyttes forskerens egne erfaringer og kontekstuelle kjennskap. Avhandlinga antyder at rurale elever er begrensa av rural demografi, det sentraliserte utdanningssystemet, koloniseringa av Sápmi, og en læreplan som tar mindre hensyn til rom/sted og etnisitet. Lokale mulighetsstrukturer gir, til en viss grad elever i distrikta handlingsrom. I tillegg benytter de seg av egne beslutnings egenskaper, noe som gjør dem til i stand til å navigere de eksisterende strukturene. Archers teori har i liten grad tatt for seg kontekstuelle betingelser; hvordan muligheter og begrensinger blir aktualisert i spesifikke strukturelle kontekster kan derfor videreutvikles. På et teoretisk plan befatter denne avhandlinga seg med kontekst ved å adressere strukturelle begrensinger og muligheter. Ettersom romlige egenskaper produserer ulike betingelser for utdanning, fremhever avhandlinga romlige/stedlige aspekter i Archers teoretiske rammeverk.

 

Veiledere: 
Hovedveileder: Professor Unn-Doris Karlsen Bæck, UiT Norges arktiske universitet
Biveileder: Professor Halla Bjørk Holmarsdottir, OsloMet

 

Bedømmelseskomité:
Første opponent: Professor Peter Waara, Uppsala Universitet

Andre opponent: Førsteamanuensis Lene Nyhus, Høgskolen i Innlandet

Leder av komiteen: Førsteamanuensis Vidar Vambheim, UiT Norges arktiske universitet

Leder av disputas: instituttleder Siw Skrøvset, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

De som ønsker å opponere ex. auditorio kan sende epost til disputasleder Siw Skrøvset (siw.skrovset@uit.no) innen kl. 14:00 på disputasdagen.

Når: 11.03.22 kl 12.15–15.30
Hvor: SVHUM B.1005
Sted: Digitalt, Tromsø, Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Silje Sivertsvik
E-post: silje.sivertsvik@uit.no
Legg i kalender