Ann Kristine Sara Bongo

Bongo disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Oral health among the indigenous Sámi population

A population-based study on periodontal health, dental caries, and oral health-related quality of life”

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

 

Prøveforelesningen starter kl 10:15

Prøveforelesningen har følgende tittel «Determinanter for karies og periodontitt i et sosiodemografisk og etnisk perspektiv»

Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trail lecture will also be streamed!

 

Disputas starter kl 12.15

Disputasen vil bli strømmet her/ the defense will be streamed here!

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

I Norge har det vært manglende kunnskap om tannhelsen i den samiske befolkningen. Med bakgrunn i dette ble Tannhelse i Nord prosjektet startet opp, hvor formålet var å undersøke tannhelsen i den samiske befolkningen i Nord-Norge.

I denne avhandlingen har vi brukt datamaterialet fra Tannhelse i Nord-studien, et kvantitativt tverrsnitt studie som ble gjennomført i den voksne befolkningen (18-75 år) de samiske språkforvaltnings kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby. Data er samlet inn i form av spørreskjema og klinisk undersøkelse ved de offentlige tannklinikkene i disse kommunene. Avhandlingen er skrevet ut ifra fire artikler hvor metode og etnisitet, periodontitt, karies og munnhelse-relatert livskvalitet beskrives. De som kategoriseres som samer i denne studien er de som regner seg selv som samer, og rapporterer at de, deres foreldre eller besteforeldre snakker / har snakket samisk eller har / har hatt samisk bakgrunn. Alle andre ble kategorisert som ikke-samer.

Totalt var det 2078 personer som gjennomførte den kliniske undersøkelsen og fylte ut spørreskjemaet. Av disse var 68% samer og 57% kvinner. Gjennomsnittsalderen på deltakere var 47.5 år. Funn fra denne studien viser at omtrent halvparten av den voksne befolkning har periodontitt, hvor av 20% har alvorlig grad av sykdom.  Funnene viser ingen etniske forskjeller i forekomsten av periodontitt, men viser at alvorlig grad av sykdommen er mer utbredt blant menn, røykere og de med kortere skolegang.

Karies ble registrert hos 46% av de som deltok i studien. Voksne i kystkommunene (Nesseby, Porsanger og Tana) hadde mer karies enn de fra innlandet (Kautokeino og Karasjok), men innad i disse områdene ble det ikke funnet forskjell i forekomst av karies mellom samer og ikke-samer. Karies var mer utbredt blant de som drakk sukkerholdig drikke flere ganger i uken, ikke pusset tennene daglig, eller sjeldent oppsøkte tannhelsetjenesten

Omtrent 80% av de som deltok i studien hadde opplevd ubehag eller problemer fra tenner, proteser eller andre forhold i munnen i løpet av de siste 12 månedene, og omtrent 10% rapporterte om hyppige problemer. Resultatene viste at den yngste aldergruppen hadde mere ubehag og problemer relatert til sin tannhelse sammenlignet med middel aldrende og eldre, mens en høyere andel av samiske kvinner enn samiske menn rapporterte munnhelse-relaterte problemer som påvirket deres daglige gjøremål. Personer som oppsøkte tannhelsetjenesten uregelmessig, rapporterte mer ubehag og problemer med tannhelsen enn personer med regelmessig kontakt. Andre funn var at de med mindre enn 20 tenner, de med alvorlig grad av periodontitt og/eller hadde karies rapporterte redusert munnhelse-relatert livskvalitet.

Oppsummert, viser denne studien ingen forskjell i munnhelse hos samer og ikke-samer i disse samiske språkforvaltnings kommunene. Periodontitt og karies er utbredte sykdommer blant den voksne befolkningen i dette utvalgte området, og de fleste rapporterte at de hadde opplevd problemer relatert til munnhelse som påvirket deres daglige gjøremål.

 

Hovedveileder

Førsteamanuensis Birgitta Jønsson, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 
Biveiledere

Professor Magritt Brustad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Rasa Skudutyte-Rysstad, Faculty of Dentistry, University of Oslo/Oral Health Centre of Expertise in Eastern Norway -1. opponent

Ph.d. Kristina Edman, Folktandvården, Region Dalarna/Uppsala University, Uppsala, Sverige - 2. opponent

Professor Tormod Brenn, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: Instituttleder Vinjar Fønnebø, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 08.12.21 kl 10.15–15.15
Hvor: Strømmes fra Den samiske høgskolen Kautokeino
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender