" />  " />

Cathrine Bjerknes

Master i allmenn litteraturvitenskap Cathrine Bjerknes disputerer for PhD.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde litteraturvitenskap

"Hybride heltinner i det litterære Arktis. Dekolonialitet, interseksjonalitet og økokritikk i Nelvana of the Northern Lights (1941 - 1947), White Heat (2011) og Kautokeino, en blodig kniv (2012)"

 

Publikum kan også følge disputasen via denne lenken:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/1f3fcc8fdd2840aabba56839fbfe30d421

Prøveforelesningen holdes samme dag kl. 10.30.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

En seiglivet oppfatning de siste 200 årene har vært Arktis som et sted hvor menneskelig interaksjon med landskapet er forbeholdt heroiske menn. Innenfor slike heroiske forståelser blir landskapet generelt oppfattet som noe øde og forlatt, og som noe feminint som må beseires av de mannlige heltene. I den grad disse landskapene ble portrettert som bebodd, ble de innfødte gjerne omtalt som en  «laverestående» rase, eller som eksotiske, mytiske og primitive. Men hva skjer når hovedpersonene i romaner og superhelttegneserier er urfolkskvinner med flerkulturelle bakgrunner som bor og lever i arktiske urfolkssamfunn? Dette spørsmålet finner man i liten grad svar på i den litteraturvitenskapelige forskningen.

Formålet med avhandlingen Hybride heltinner i det litterære Arktis er derfor å bringe litteraturvitenskapen til det populærlitterære Arktis gjennom analyser av arktiske urfolkskulturer og livsverdener i to krimromaner og en superhelttegneserie. Disse livsverdenene er eller har i varierende grad vært påvirket av kolonisering, og både sosiale, historiske og naturgitte forhold i tillegg til kjønn og etnisitet påvirker de kvinnelige hovedpersonenes mulighetsrom.

I avhandlingen undersøker jeg hvordan arktiske urfolkskulturer og livsverdener blir presentert i en krimroman og en superhelttegneserie med handling lagt til det kanadiske Arktis, samt en krimroman lagt til Sápmi. Jeg utforsker også hvilke muligheter som eksisterer for de kvinnelige hovedpersonene, som alle har mødre som er urfolk og fedre som ikke er det. Avhandlingens bidrag begrenser seg imidlertid ikke til undersøkelsen av de tre tekstene; jeg gir også et videre syn på oppfatninger og forståelser av Arktis og populærlitteraturens arktiske historie eksemplifisert gjennom en rekke krimromaner med handling lagt til Arktis. I tillegg til mer generell arktisk krim, løfter jeg også frem krimlitteratur fra Sápmi, samt belyser tendenser i nyere arktisk sjangerlitteratur.

Analysene konsentrerer seg om modernitet og kolonialitet, natur og kjønn. Til slutt redegjør jeg for tematiske spor i nyere arktisk populærlitteratur. I analysene benytter jeg modernitetsteori, økokritikk, interseksjonalitet, urfolksfeminisme og de- og postkolonial teori.

Avhandlingen består, i tillegg til teorikapitlet og avgrensningen av Arktis, av tre analysekapitler samt en redegjørelse for tematiske spor i nyere populærlitteratur med arktisk setting. I det første analysekapitlet blir Nelvana of the Northern Lights (1941–1947) av Adrian Dingle analysert, en tegneserie hvor storpolitiske konflikter danner konteksten. I det andre analysekapitlet analyseres White Heat (2011) av M. J. McGrath, en krimroman hvor omdreiningspunktet er klimaendringer og menneskets forhold til naturen. I det tredje analysekapitlet analyseres Kautokeino, en blodig kniv (2012) av Lars Pettersson, en krimroman hvor menneskets forhold til kulturelle og juridiske normer danner rammen. Et hovedfunn i avhandlinger er at denne litteraturen på ulike måter «skriver tilbake» og løfter frem økologiske og/eller feministiske perspektiver som utfordrer etablerte majoritetsperspektiver. Dette åpner for nye samtaler og forståelser av urfolkskvinner og livsverdenene deres i arktisk populærlitteratur, litteratur som når ut til en stor leserskare.

 

Avhandlingen er tilgjengelig i Munin.

 

Veiledere:

professor Rolf Gaasland, UiT Norges arktiske universitet

professor Anka Ryall, UiT Norges arktiske universitet

professor Johan Henrik Schimanski, Universitetet i Oslo

 

Bedømmelseskomite:

professor Dr. phil. Lill-Ann Körber, Aarhus universitet, Danmark (førsteopponent)

professor PhD Ellen Rees, Universitetet i Oslo (andreopponent)

professor Dr. art. Even Arntzen, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasleder:

Førsteamanuensis Linda Nesby, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

De som ønsker å opponere ex.auditorio kan sende e-post til leder av disputas: linda.nesby@uit.no innen kl. 13.00 disputasdagen.

Når: 04.11.21 kl 11.30–15.15
Hvor: SVHUM E0101
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Kari T. Guldahl
E-post: kari.t.guldahl@uit.no
Legg i kalender