Møte med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sannhets- og forsoningskommisjoner møter Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. NIMs oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. NIM jobber med et bredt spekter av menneskerettigheter, fra ytringsfrihet og personvern til rettigheter for sårbare grupper som asylsøkere, urfolk, barn og eldre. De bidrar med fagkunnskap og gir råd og veiledning, slik at statlige myndigheter kan ivareta sitt menneskerettslige ansvar på best mulig måte.

Sannhets- og forsoningskommisjonen møter NIM for å drøfte relevant kunnskapsgrunnlag for kommisjonens gransking av fornorsking og urett i Norge , særlig i lys av hva som kan påvirke forholdet mellom samene, kvenene, norskfinnene, skogfinnene og majoritetsbefolkningen i dag. NIM har tidligere utarbeidet rapporter for Domstolskommisjonen og Koronakommisjonen.

Fra Sannhets- og forsoningskommisjonen møter kommisjonsmedlemmene Marit Myrvoll, Anne Julie Semb, Liv Inger Somby, sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad og utreder Cathrine Baglo.

 

Når: 24. juni 2021 kl. 10.00–11.30
Hvor: Nettmøte
Studiested: Digitalt
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Liss-Ellen Ramstad
E-post: liss-ellen.ramstad@uit.no
Legg i kalender