Håkon Sandbukt Johnsen

Johnsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:
“Biomarkers of major bleeding after incident venous thromboembolism”

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis!

Prøveforelesningen starter kl. 10.15
Prøveforelseningen har følgende tittel: «VTE in COVID19»
Prøveforelesningen strømmes her!
The trail lecture will be streamed here!


Disputasen starter kl. 1215

Disputasen vil bli strømmet her.
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.
The defense will be streamed here. A recording of the disputation will be available for one month.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Alvorlig blødning er en fryktet og potensielt fatal komplikasjon ved antikoagulasjonsbehandling av pasienter med venøs tromboembolisme (VTE). Selv om flere kliniske risikofaktorer er assosiert med blødningsrisiko er evnen til å predikere alvorlige blødninger begrenset med tilgjengelige risikomodeller for VTE.
Målet med avhandlingen var å identifisere biomarkører for alvorlig blødningsrisiko etter førstegangs VTE.

I denne avhandlingen besto studiepopulasjonen i alle tre artiklene av individer med førstegangs VTE blant deltakere av Tromsøundersøkelsen, en populasjonsbasert kohortstudie med repeterte målinger og blodprøver av innbyggerne i Tromsø. Deltakerne var symptomatiske og behandlingskrevende VTE pasienter som fikk diagnosen bekreftet med objektive undersøkelser fra 1994 til 2012/16. Kliniske variabler og blodprøvesvar rundt innleggelsen for VTE ble innhentet fra medisinske journaler ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I den første artikkelen ble studiedeltakerne gensekvensert for protrombotiske genvarianter (single nucleotide polymorphisms [SNPs]) i mulige biomarkørgener, mens D-dimer og blodplatetall målt ved VTE diagnose ble undersøkt i artikkel to og tre. Alvorlige blødninger ble klassifisert i henhold til International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) kriterier og identifisert ved gjennomgang av medisinske journaler det første året etter VTE diagnose.

I artikkel I fant vi ingen assosiasjon mellom individuelle SNPs (rs6025 [Factor V Leiden], rs1799963 [Prothrombin G20210A], rs8176719 [ABO blod type], rs2066865 i FGG, og rs2036914 i F11) eller antall risikoalleler og risiko for alvorlig blødning. Vi gjorde liknende funn etter at pasienter med aktiv kreft ble ekskludert fra analysen og når vi begrenset analysen til de første tre månedene. Pasienter med aktiv kreft og pasienter som utviklet VTE under sykehusinnleggelse ble utelatt fra analysene i artikkel II, hvor vi fant at høy D-dimer (øverste 20%) var assosiert med økt risiko for alvorlig blødning. Risikoen var spesielt uttalt hos pasienter med dyp venetrombose (DVT), pasienter med provosert VTE og i løpet av de først tre månedene etter diagnose. I artikkel III fant vi at blodplatetall målt ved VTE diagnose var assosiert med økt risiko for alvorlig blødning i et dose-respons forhold. Videre fant vi at økende blodplatetall målt flere år i forkant av VTE (ved inklusjon i Tromsøundersøkelsen), også var assosiert med økt risiko for alvorlig blødning.

Våre funn taler for at D-dimer og blodplatetall, som allerede er tilgjengelig hos de fleste VTE pasienter etter innledende diagnostikk, kan bidra til identifikasjon av VTE pasienter med forhøyet risiko for alvorlig blødningskomplikasjon av antikoagulasjonsbehandling.

Hovedveileder
Professor John-Bjarne Hansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Biveiledere
Professor Sigrid Brækkan, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Forsker Vania Maris Morelli, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Bedømmelseskomité
Professor Sophie Susen, Hémostase Clinique, Institut Cardio Pulmonaire, Lille, France – 1. Opponent.Postdoktor Nick van Es, Amsterdam University Medical Center, The Netherlands- 2.opponent.
Professor Trond Flægstad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

 

Disputasleder: Førsteamanuesis Pauline Cavanagh, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen.
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: Pauline Cavanagh: pauline.cavanagh@uit.no

 

 

Når: 23.03.21 kl 12.15–16.00
Hvor: strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender