Disputas – master Karina Sebergsen

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Competent help during acute psychosis. A qualitative interview study with patients admitted to acute psychiatric wards”

Avhandlingen er tilgjengelig her

The doctoral thesis

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum.

The auditorium will be closed to the public due to the Corona outbreak.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne  starter kl. 1015

«Gamle verdier – nye brukere. Vilkår for å utøve psykisk helsearbeid anno 2020»

Prøveforelesningen vil bli strømmet her!

The trail lecture will be streamed here!

Disputas starter kl. 1215

Disputasen vil i stedet bli strømmet 

The defense will be streamed here!

 

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.

A recording of the disputation will be available for one month.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen

Akutt psykose er en alvorlig tilstand. Denne avhandlingen undersøker og beskriver kyndig hjelp gjennom akutt psykose for pasienter innlagt i akuttpsykiatrisk sengeposter. Tre aspekt i pleie og omsorg synes sentral: Utformingen av og atmosfæren i sengepostene og strukturen i pleie- og omsorgsarbeidet synes vesentlig. Sykepleiere trenger kunnskap om psykoselidelse, om akutt psykose og om den enkelte pasients tilstand som akutt kritisk syk. Utøvelse av pleien og omsorgen må tilpasses den enkelte pasient som akutt kritisk syk.

Kyndig hjelp gjennom akutt psykose avhenger av gode rom i sengepostene og arbeidsstrukturer som sikrer utøvelse av akutt kritisk pleie og behandling i samarbeid med pasienten, med pasientens familie/pårørende og med lokalt helsepersonell ansvarlig for oppfølging av pasienten etter utskrivelse. Videre, sykepleiere trenger spesialisert kunnskap om psykoselidelse og om den enkelte pasient som akutt kritisk syk for å utøve akutt kritisk pleie. Ny forskning som undersøker og beskriver sykepleiere sin erfaring med hva kyndig pleie og omsorg til pasienten gjennom akutt psykose kan være, foreslåes.


Veileder

Førsteamanuensis Åshild Fause, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

Professor Marit Helene Hem, VID -  1. opponent, Professor Ove Hellzen, OMV Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige, 2. opponent Førsteamanuensis Astrid Gramstad, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Disputasleder

Professor Nina Emaus, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen Professor Nina Emaus, nina.emaus@uit.no
Opponents ex auditorio should sign up to the leader of the defense by e-mail to Professor Nina Emaus, nina.emaus@uit.no

Fotograf: Rune Stoltz Bertinussen
Når: 10.06.20 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra Auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender