Disputas – cand.polit Maria Fredriksen Kvamme

Kvamme disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth”


Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis is available here!


På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum.  Disputasen vil i stedet bli strømmet.  Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en uke.
The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak.  A recording of the disputation will be available for one week.

Prøveforelesningen starter kl. 10.15

Tittel:  Ungdommer som faller ut av skolen har noen felles utfordringer med både forskere og praktikere på feltet. Redegjør for hvordan spennet mellom praksis og forskning settes på prøve. Kan antropologiske grep bidra til bedre praksis for de involverte parter?
Prøveforelesningen strømmes her! 
The trail lecture will be streamed here!


Disputasen starter kl. 12.15
Disputasen strømmes her.
The defense will be streamed here!.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

En vet ennå lite om hvordan ungdommer forstår og handterer symptomer på for eksempel smerter, utmattelse eller fordøyelsesproblemer som går ut over deres hverdag over tid, og hvor de har oppsøkt legehjelp uten å ha fått en fullgod forklaring eller behandling. Avhandlingen utforsker forståelse og handtering av medisinsk uforklarte symptom i ungdomstid gjennom antropologisk feltarbeid i en nordnorsk by over ett og et halvt år i 2015/2016. Den baserer seg på deltagende observasjon, intervju med unge og fagpersoner og deltagende film metodikk. Målet med studien var å bringe fram perspektiver og strategier hos unge som opplever slike plager, og få bedre kunnskap om kommunikasjon omkring helse og hvordan de blir møtt. Vi finner to former for selvhjelp som de unge handterer sin situasjon igjennom, og to måter fagpersoner i skole, primær sosial og helsetjenester støtter dem ved hjelp av kommunikasjon.

Hovedveileder
Professor Mette Bech Risør Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere:
Professor Catharina Elisabeth Wang, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Førsteamanuensis Trond Waage, Institutt for samfunnsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité:
Associate Professor Kathrine Vitus. Aalborg Universitet  - 1. opponent
Prof. II (adjunct professor) Ida Marie Hydle. Velferdsforskningsinstituttet NOVA – 2. opponent
Åge Wifstad, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder:
Førsteamanuensis May-Lill Johansen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 12.05.20 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender