Disputas – Master i psykologi Øystein Robertsen

Master i psykologi Øystein Robertsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“An Assessment of Factors Influencing Use of Respiratory Protective Equipment in the Norwegian Smelter Industry and the Effect of a Knowledge-based Intervention”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Denne avhandlingen er en del av et større prosjekt som undersøkte dannelsen, spredningen og effekten av, samt beskyttelsesatferd i sammenheng med eksponering for nano-partikler i den Norske smelteverksindustrien. Ansatte i Norsk tungindustri har historisk sett vært utsatt for eksponering av skadelige partikler. Den teknologiske utviklingen har i løpet av de siste 20-30 årene sørget for et renere arbeidsmiljø for mange ansatte i smelteverksindustrien. I visse områder og for visse arbeidsoppgaver er fremdeles såpass høye eksponeringsverdier at åndedrettsvern er nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende nivå av beskyttelse.

Denne avhandlingen utforsket sammenhengen mellom holdninger og atferd når det kommer til bruken av verneutstyr i den norske smelteverksindustrien. I tillegg ble det gjennomført kursing og tetthetstesting av åndedrettsvern for å se om det kunne øke bruken. Om lag 600 ansatte deltok i prosjektet som gikk over 2 år. Resultatene viste at bruken av verneutstyr er påvirket av det sosiale miljøet rundt brukeren i større grad enn brukerens egne holdninger til åndedrettsvern. Ansatte som fikk opplæring i eksponering, helseeffekter og åndedrettsvern rapporterte bedre holdninger til og kunnskap om åndedrettsvern.

Veiledere
Hovedveileder ph.d. Hans-Christian Bones Vangberg
Biveileder professor Martin Eisemann
Biveileder førsteamanuensis Marit Nøst Hegseth
Biveileder førsteamanuensis Solveig Føreland

Bedømmelseskomiteen
Professor Trond Kongsvik, NTNU – 1. opponent
Universitetslektor Susanne Tafvelin, Umeå Universitet, Sverige – 2. opponent
Professor Berit Elisabeth Bang, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder Professor Tove Irene Dahl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Hvordan kan det tilrettelegges for at kunnskap og ferdigheter formidlet i opplæring blir anvendt i etterkant? En diskusjon av «transfer of training»-litteraturen.”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 21. mai 2019 kl. 12.15–15.00
Hvor: Auditorium Cortex, MH Vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Anders Kvanli