Disputas – cand.med Lene Gjelseth Dalbak

Cand.med Lene Gjelseth Dalbak disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Diagnostic tests for lung and heart diseases in primary care - from quality assurance to epidemiology”

Kort sammendrag av avhandlingen:

En enkel test som beregner oksygenmetningen i arterielt blod (pulsoksymetri) og pusteprøve (spirometri) brukes i økende grad på fastlegekontorer i Norge. Pulsoksymetri tar ca. 1 minutt å gjennomføre, og er ikke smertefull for pasienten. Lave verdier kan tyde på hjerte- og/eller lungesykdom. Spirometri brukes i diagnostikk og oppfølging av lungesykdommer.

Avhandlingen er basert på tre studier av voksne pasienter/individer. I de to første deltar pasienter med stabil astma og/eller KOLS fra fastlegekontorer, og i den siste deltar individer fra befolkningsundersøkelsen Tromsø 6.

Spirometri var nyttig til å identifisere overforbruk av inhalasjonsbehandling med kortison for obstruktiv lungesykdom. Lav oksygenmetning var forbundet med redusert lungefunksjon, koronar hjertesykdom og ekkokardiografiske målinger som tydet på diastolisk dysfunksjon.

Ved påvisning av lav oksygenmetning bør fastlegen vurdere behandlingen av eksisterende lungesykdom, og i tillegg undersøke for udiagnostisert hjertesykdom.

Veiledere

Hovedveileder professor Hasse Melbye

Biveileder professor Jørund Strand, UiO

Bedømmelseskomiteen

Docent Karin Lisspers, Uppsala Universitet, Sverige – 1. opponent

Professor Johny Kongerud, Universitetet i Oslo, Norge – 2. opponent

Førsteamanuensis Nils Fleten, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder

Professor Mette Bech Risør, Institutt samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Arbeidsbelastningstester i allmennpraksis - gjør rede for ulike testers indikasjoner og prediktiv evne for funksjon og prognose i arbeid og dagligliv”

Når: 02.11.18 kl 12.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Ansvarlig: Ingrid Kvist Martinussen
Legg i kalender