Språk og samfunn-seminar om flerspråklighet i barnehagen

Språk og samfunn inviterer til kveldsseminar der Anja Maria Pesch (ILP) presenterer sentrale funn fra ph.d.-studien Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn:

Min ph.d-studie utforsker hvordan syn på flerspråklighet i barnehagen skaper rom og rammer for barnehagelærers (fler)språklige praksis og for samarbeid med barnas foreldre. Studien er en kvalitativ etnografisk kasusstudie av to barnehager, en i Nord-Norge og en i Nord-Tyskland. Datamaterialet består av relevante styringsdokumenter for barnehagene, fotografier av barnehagenes semiotiske landskap, feltnotater av språklig praksis og intervju med barnehagelærere og foreldre til flerspråklige barn. Med utgangspunkt i neksusanalysen (Scollon & Scollon, 2004) studeres barnehagelærernes og foreldrenes språklige praksis som neksus av diskurser om flerspråklighet knyttet til barnehagen som institusjon og til deltakernes historiske kropper. Teoretiske utgangspunkt er Bakhtinske perspektiv (Bakhtin, 1981, 1986; Freedman & Ball, 2004), Jørgensens (2008) og Garcia og Li Weis (2014) syn på flerspråklighet og språkideologiske perspektiv (Irvine & Gal, 2000; Woolard, 1998). 

Begge barnehager hadde et uttalt ressurssyn på flerspråklighet, et syn som fremmes i faglitteraturen knyttet til arbeid med flerspråklighet og kulturelt mangfold barnehagen, men som også har blitt kritisert for å være tilsynelatende entydig, normativ og moralsk (Bakken & Solbue, 2016; Otterstad & Andersen, 2012). Et viktig spørsmål i min studie er derfor hva ressurssynet innebærer, hvilke rom og rammer det har og hvordan det kommer til uttrykk i de ulike typer datamaterialet. Når det gjelder samarbeid med foreldrene, utforsker studien hvordan syn på flerspråklighet inngår i og påvirker dette samarbeidet og språklige valg som barnehagen og foreldrene tar for og med barna.

Språk og samfunn stiller som vanlig med enkel servering. Alle er hjertelig velkomne!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 16. oktober 2018 kl. 18.00–20.00
Hvor: SVHUM E0103
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle